Český star­tup skó­ruje! Na účet si pri­pi­sujú 6,8 mili­ó­nov

Rišo Néveri / 19. augusta 2015 / Tools a produktivita

Svet vývoja apli­kač­ných roz­hraní sa mení kaž­dým dňom. Tisícky spo­loč­ností po celom svete túžia sprí­stup­niť svoje rie­še­nia exter­ným fir­mám a jed­not­liv­com, čo však nemusí byť vždy naj­jed­no­duch­šie. Zna­mená to však pries­tor na zjed­no­du­še­nie — zlep­še­nie.

Práve tento pries­tor sa snaží vypl­niť české Apiary. Ich plat­forma na zjed­no­du­še­nie a dis­tri­bú­ciu vývoja apli­kač­ných roz­hraní zís­kala inves­tí­cie vo výške 6,8 mili­óna dolá­rov. Vedú­cim inves­to­rom je ame­rický Flyb­ridge, pri­čom inves­to­val aj kali­forn­ský Base­line ven­tu­res, či praž­ské Credo Ven­tu­res. 

Apiary sa už v minu­losti poda­rilo zís­kať inves­tí­cie vo výške 1,6 mili­óna dolá­rov. Vče­raj­šou inves­tí­ciou sa tak ich cel­kové inves­tí­cie vyšpl­hali na sluš­ných 8,4 mili­ó­nov. K zís­ka­niu inves­tí­cií im dopo­mo­hol rekordný nárast počtu pou­ží­va­te­ľov a ich cie­ľom je zdroje využiť na ďaľší rast, čo sa týka vlast­ného tímu, pri­dá­va­nia nových fun­kcií a zís­ka­va­nia nových zákaz­ní­kov.

Česká spo­loč­nosť však neo­zná­mila len nové finan­co­va­nie. Z rukáva vytiahli nové plat­formy na tes­to­va­nie API slu­žieb, ktoré umož­nia vývo­já­rom okam­žitú kon­trolu zmien v API kľú­čoch už počas vývoja roz­hraní. Podľa posled­ných výsku­mov a pred­po­vedí od spo­loč­nosti Gar­tner má pred sebou Apiary obrov­ský trh. Podľa ich pred­po­vede bude do roku 2017 až 50% medzi­fi­rem­nej komu­ni­ká­cie spro­stred­ko­va­nej cez “biz­nis API” roz­hra­nia a do 2018 bude 75% firiem zo zoznamu For­bes — For­tune 1000 ponú­kať verejné apli­kačné roz­hra­nia. 

Náras­tom soft­vé­ro­vého eko­sys­tému rake­tovo ras­tie poten­ciál plat­fo­riem, ktoré zjed­no­du­šujú spo­loč­nos­tiam vývoj apli­kač­ných roz­hraní. Apiary ponúka naj­roz­siah­lej­šiu a najs­po­ľah­li­vej­šiu plat­formu na trhu, vďaka čomu je vo vedú­cej pozí­cii a zane­cháva kon­ku­ren­ciu.”, tvrdí David Aro­noff, gene­rálny par­tner Flyb­ridge. “Sme radi, že môžeme s tímom spo­lu­pra­co­vať a pomá­hať im rásť. Tešíme sa na spo­lu­prácu.”

Zdroj: marketwired.com

Pridať komentár (0)