Čes­ký star­tup skó­ru­je! Na účet si pri­pi­su­jú 6,8 mili­ó­nov

Rišo Néveri / 19. augusta 2015 / Lifehacking

Svet vývo­ja apli­kač­ných roz­hra­ní sa mení kaž­dým dňom. Tisíc­ky spo­loč­nos­tí po celom sve­te túžia sprí­stup­niť svo­je rie­še­nia exter­ným fir­mám a jed­not­liv­com, čo však nemu­sí byť vždy naj­jed­no­duch­šie. Zna­me­ná to však pries­tor na zjed­no­du­še­nie — zlep­še­nie.

Prá­ve ten­to pries­tor sa sna­ží vypl­niť čes­ké Apia­ry. Ich plat­for­ma na zjed­no­du­še­nie a dis­tri­bú­ciu vývo­ja apli­kač­ných roz­hra­ní zís­ka­la inves­tí­cie vo výš­ke 6,8 mili­ó­na dolá­rov. Vedú­cim inves­to­rom je ame­ric­ký Flyb­rid­ge, pri­čom inves­to­val aj kali­forn­ský Base­li­ne ven­tu­res, či praž­ské Cre­do Ven­tu­res. 

Apia­ry sa už v minu­los­ti poda­ri­lo zís­kať inves­tí­cie vo výš­ke 1,6 mili­ó­na dolá­rov. Vče­raj­šou inves­tí­ci­ou sa tak ich cel­ko­vé inves­tí­cie vyšpl­ha­li na sluš­ných 8,4 mili­ó­nov. K zís­ka­niu inves­tí­cií im dopo­mo­hol rekord­ný nárast počtu pou­ží­va­te­ľov a ich cie­ľom je zdro­je využiť na ďaľ­ší rast, čo sa týka vlast­né­ho tímu, pri­dá­va­nia nových fun­kcií a zís­ka­va­nia nových zákaz­ní­kov.

Čes­ká spo­loč­nosť však neo­zná­mi­la len nové finan­co­va­nie. Z ruká­va vytiah­li nové plat­for­my na tes­to­va­nie API slu­žieb, kto­ré umož­nia vývo­já­rom okam­ži­tú kon­tro­lu zmien v API kľú­čoch už počas vývo­ja roz­hra­ní. Pod­ľa posled­ných výsku­mov a pred­po­ve­dí od spo­loč­nos­ti Gar­tner má pred sebou Apia­ry obrov­ský trh. Pod­ľa ich pred­po­ve­de bude do roku 2017 až 50% medzi­fi­rem­nej komu­ni­ká­cie spro­stred­ko­va­nej cez “biz­nis API” roz­hra­nia a do 2018 bude 75% firiem zo zozna­mu For­bes — For­tu­ne 1000 ponú­kať verej­né apli­kač­né roz­hra­nia. 

Náras­tom soft­vé­ro­vé­ho eko­sys­té­mu rake­to­vo ras­tie poten­ciál plat­fo­riem, kto­ré zjed­no­du­šu­jú spo­loč­nos­tiam vývoj apli­kač­ných roz­hra­ní. Apia­ry ponú­ka naj­roz­siah­lej­šiu a najs­po­ľah­li­vej­šiu plat­for­mu na trhu, vďa­ka čomu je vo vedú­cej pozí­cii a zane­chá­va kon­ku­ren­ciu.”, tvr­dí David Aro­noff, gene­rál­ny par­tner Flyb­rid­ge. “Sme radi, že môže­me s tímom spo­lu­pra­co­vať a pomá­hať im rásť. Teší­me sa na spo­lu­prá­cu.”

Zdroj: marketwired.com

Pridať komentár (0)