Ces­to­val sve­tom, vybu­do­val pri­tom star­tup a ešte aj ušet­ril

- Ľudovít Nastišin / 7. februára 2016 / Business

Jay Meis­trich opus­til pred dvo­ma rok­mi San Fran­cis­co, pre­dal ale­bo daro­val všet­ko, čo mal a pre­sťa­ho­val sa do 40 lit­ro­vé­ho bato­hu. Pre­ces­to­val 45 miest v 20 kra­ji­nách, nav­ští­vil 3 Dis­ne­y­lan­dy a mno­ho nád­her­ných miest. Pop­ri ces­to­va­ní pra­co­val 50 hodín týž­den­ne na budo­va­ní a spus­te­ní star­tu­pu a jeho cel­ko­vé nákla­dy boli nako­niec niž­šie, ako náklad v San Fran­cis­cu.

Ces­to­va­nie nie je to isté ako dovo­len­ka

Exis­tu­je ras­tú­ca komu­ni­ta “digi­tál­nych nomá­dov”, kto­rí žijú život nezá­vis­le na mies­te, kde sa prá­ve nachá­dza­jú. Sú to soft­vé­ro­ví vývo­já­ri, dizaj­né­ri, spi­so­va­te­lia, žur­na­lis­ti, inži­nie­ri a mno­ho ďal­ších typov ľudí zdie­ľa­jú­cich vášeň pre to, čo robia a súčas­ne milu­jú­cich spoz­ná­va­nie sve­ta.

Pod­ľa Jaya Meis­tri­cha je ten­to nomád­sky spô­sob živo­ta pro­duk­tív­nou for­mou aj pre vybu­do­va­nie reál­nej spo­loč­nos­ti. Počas svo­jich ciest tvrdo pra­co­val na vybu­do­va­ní star­tu­pu Moo.do. Ces­to­val, pre­to­že to bolo lac­nej­šie, pro­duk­tív­nej­šie a inšpi­ru­jú­cej­šie ako byť stá­le na jed­nom mies­te. “Roz­hod­nu­tie ces­to­vať bolo tým naj­zod­po­ved­nej­ším kro­kom, aký som mohol spra­viť pre svoj pro­jekt, finan­cie a osob­ný rast.”

Disneyland

foto: mala­y­sia­brl

Nomá­dom sa stal náho­dou

Pred tro­mi rok­mi sa Jay chys­tal nechať prá­cu v Mic­ro­sof­te, aby sa mohol pre­sťa­ho­vať do San Fran­cis­ca a vybu­do­vať star­tup. Jeden pria­teľ sa ho opý­tal, “Pre­čo chceš byť v San Fran­cis­cu, keď môžeš vďa­ka počí­ta­ču pra­co­vať odkiaľ len chceš?” Otáz­ka mu dáva­la zmy­sel. Čím viac nad ňou roz­mýš­ľal, tým viac spo­chyb­ňo­val svo­ju mien­ku o “nor­mál­nom živo­te”, kto­rý mu už v dneš­nom sve­te pre­stal dávať zmy­sel.

Zavr­hol myš­lien­ku pra­co­vať od 9 do 17. Chcel pre­skú­ma­vať svet za den­né­ho svet­la a pre­stať mrha­nať túto časť dňa prá­cou v inte­ri­é­ry a sní­va­ním o najb­liž­šej dovo­len­ke.

Zavr­hol myš­lien­ku usa­diť sa. Chcel zažiť iné kul­tú­ry a ochut­nať nové jed­lá namies­to toho, aby poznal len suse­dov a vyse­dá­val doma.

Zavr­hol myš­lien­ku vlast­níc­tva.  “Na veľ­kos­ti uhlop­rieč­ky pred­sa TV nezá­le­ží.” Svet je omno­ho zau­jí­ma­vej­ší ako to, čo mal doma.

Zavr­hol myš­lien­ku nudy. Neus­tá­le bol obklo­pe­ný nový­mi mies­ta­mi, ľuď­mi a zážit­ka­mi. Nenu­dil sa od doby, keď sa vydal na ces­ty a vôbec mu nechý­ba­lo sle­do­va­nie tele­ví­zie, či hra­nie video hier.

Zavr­hol myš­lien­ku buc­ket lis­tu. Mal som jed­no­du­cho to-do list a robil som, čo na ňom bolo.”

1-z9meg9k3kcwws7auobsgjg

foto: thegrowthlist.com

A tak odišiel so svo­jím pre­sved­če­ním do sve­ta. Strá­vil šesť mesia­cov ces­to­va­ním po Aus­trá­lii, Ázii a Euró­pe. Ale prí­liš mu to nefun­go­va­lo. Vzdal to a pre­sťa­ho­val sa do San Fran­cis­ca. Ces­to­va­nie bola zába­va, ale mal naozaj skve­lú myš­lien­ku a potre­bo­val sa na ňu sústre­diť a reál­ne na nej pra­co­vať. A aké lep­šie mies­to exis­tu­je ako Sili­con Val­ley? Veľ­mi sko­ro sa však pri­sti­hol pri tom, ako spo­hodl­nel a spo­ma­lil, ľah­ko sa nechal vyru­šiť zo sústre­de­nia ale­bo sa začal nudiť. A hlav­ne, poze­ral pri­ve­ľa TV. Za počí­ta­čom sedel 12 hodín den­ne a necí­til sa pro­duk­tív­nym.

Keď som bol na výle­te v New Yor­ku a moji pria­te­lia boli prá­ve v prá­ci, cho­die­val som pra­co­vať do kaviar­ní a do Cen­tral Par­ku.” spo­mí­na Jay a dodá­va, že zrazu bol neuve­ri­teľ­ne pro­duk­tív­ny, veľa toho sti­hol a to všet­ko za polo­vič­ný čas, ako doma. To isté sa mu sta­lo na ďal­šom výle­te do Lon­dý­na. Dokon­ca mal omno­ho lep­šie nápa­dy, pre­to­že jeho myseľ dostá­va­la kaž­dý deň dáv­ku nových zážit­kov a tak bola neus­tá­le aktív­na. Hneď ako pri­šiel na “vzo­rec”, opus­til San Fran­cis­co a plne sa oddal nomád­ske­mu živo­tu. Ten­to­krát však cítil, že je to ono. Bol šťast­ný, pro­duk­tív­ny, stre­tá­val skve­lých nových ľudí a dozve­dal sa o reál­nych glo­bál­nych prob­lé­moch, kto­ré si žia­da­jú rie­še­nia. A samoz­rej­me, úspeš­ne spus­til Moo.do.

Čo sa za rok ces­to­va­nia naučil?

Ces­to­va­nie je lac­nej­šie ako ostať doma

Čís­la vyrá­ta­né z jeho osob­ných útrat:

Porovnanie výdavkov na živobytie

foto: thegrowthlist.com

Na gra­fe niž­šie zobra­zil svo­je prie­mer­né mesač­né nákla­dy. Je jas­né, že ces­to­vať je pre neho výhod­nej­šie. Väč­ši­nu nákla­dov tvo­ri­li navy­še lís­t­ky na vlak a leten­ky, tak­že ak ostal na jed­nom mies­te, napr. Bali, vyšlo ho to ešte lac­nej­šie.

Porovnanie výdavkov na bývanie

foto: thegrowthlist.com

Pria­te­lia v San Fran­cis­cu a Seatt­le sa ho čas­to pýta­li: “Ako si môžeš dovo­liť tak veľa ces­to­vať?” Jay­o­va odpo­veď zne­la: “Ja si nemô­žem dovo­liť neces­to­vať. Budu­jem spo­loč­nosť sám a život v San Fran­cis­cu mi vysá­val úspo­ry.”

Cel­ko­vé nákla­dy na ces­to­va­nie po sve­te a žitie živo­ta jeho snov ho prie­mer­ne vychá­dza­lo na $2,921 mesač­ne. Neskôr sa usa­dil a žil na Bali za $1,200 mesač­ne. Pre infor­má­ciu sú cel­ko­vé nákla­dy na život v Chiang Mai v Thaj­sku momen­tál­ne oko­lo $799 ame­ric­kých dolá­rov na mesiac. (nákla­dy na dlho­do­bé býva­nie pod­ľa nomadlist.com)

Keď ces­tu­jem, som pro­duk­tív­nej­ší”

Pri svo­jich začiat­koch na ces­tách sa Jay pova­žo­val za skve­lé­ho turis­tu. Všet­ko si fotil a robil kaž­dú vec uve­de­nú v turis­tic­kom sprie­vod­co­vi. Po nie­koľ­kých vyčer­pá­va­jú­cich týžd­ňoch mu doš­lo, že nie je na dovo­len­ke. Bol to teraz jeho život. Spo­ma­lil a uve­do­mil si, že ak má mesiac na pre­skú­ma­nie nové­ho mes­ta, nemu­sí to uro­biť naraz. Môže tak robiť nie­koľ­ko hodín den­ne a súčas­ne pra­co­vať.

Bol neuve­ri­teľ­ne prek­va­pe­ný zis­te­ním, ako veľ­mi pro­duk­tív­ny doká­že byť, keď ces­tu­je. Ale dáva­lo to zmy­sel. Ak bol v Ríme na jeden týž­deň, pre­čo mal már­niť čas na Face­bo­oku? Byť neus­tá­le obklo­pe­ný nie­čím novým zni­žu­je prav­de­po­dob­nosť nudy a zvy­šo­va­lo to aj jeho sústre­de­nie sa. Dokon­ca sa cítil zdrav­ší a kre­a­tív­nej­ší.

Výdavky v Seattle vs. mestá sveta

foto: thegrowthlist.com

Keď sa vrá­til do Seatt­le aby pra­co­val so svo­jim co-foun­de­rom a pre­bral dlho­do­bé plá­ny. Čas potreb­ný na prá­cu naras­tal a bol prek­va­pi­vo menej pro­duk­tív­ny ako na ces­tách. Za počí­ta­čom sedel rov­na­ko dlho ale zno­vu sa ľah­ko nechal vyru­šiť inter­ne­tom a TV. V sep­tem­bri bol v šies­tich rôz­nych mes­tách a pri­tom zvlá­dol 48 hodi­no­vý pra­cov­ný týž­deň. Byť sústre­de­ný pri prá­ci mu dáva viac času uží­vať si ostat­ný čas svoj­ho živo­ta, a to bolo pre neho dôle­ži­té.

Pra­co­vať od 9 do 17 nie je opti­mál­ne

Namies­to prá­ce počas den­ných hodín a posú­va­nia svoj­ho voľ­né­ho času na tú naj­hor­šiu časť dňa si rad­šej uží­vam deň a prá­cu nechá­vam na večer. Ráno sa mi vstá­va ľah­šie, ak som nad­še­ný z toho, čo ma dnes čaká. Rád pra­cu­jem 7 dní v týžd­ni, ale s fle­xi­bil­ným pra­cov­ným časom tak, že si môžem zobrať deň voľ­na, keď sa mi zachce a užiť si tak­mer prázd­ne kino o dru­hej poobe­de. Pend­lo­va­nie medzi prá­cou a zába­vou mi robí deň menej vyčer­pá­va­jú­cim a nie som tak náchyl­ný vyho­re­niu.” tvr­dil Jay pre por­tál entrepreneur.com.

Pobyt v Livit na Bali bol jeho úpl­ne naj­pro­duk­tív­nej­ším obdo­bím v živo­te. Je to integ­ro­va­ný co-living a co-wor­king pries­tor s jed­lom a občerstve­ním, kde sa mohol sústre­diť na prá­cu a ostat­né hodiť za hla­vu. A to všet­ko all inc­lu­si­ve za $1,500 mesač­ne, čo bolo menej ako samot­ný nájom vo väč­ši­ne veľ­kých tech miest.

Ces­to­va­nie roz­ši­ru­je kul­túr­nu bub­li­nu

Jay má teraz pria­te­ľov po celom sve­te a kaž­dý z nich má jedi­neč­ný prí­beh. Prá­ve oni dáva­jú jeho nápa­dom jedi­neč­nú per­spek­tí­vu. Nie je až také nároč­né nájsť skve­lých ľudí, od kto­rých by ste sa moh­li učiť.” Je mno­ho co-wor­kin­gov po celom sve­te, kde môžu digi­tál­ni nomá­di nájsť nie­ko­ho, s kým spo­lu­pra­co­vať. Nomá­di sa z kaž­dej svo­jej ces­ty pode­lia o svo­je skú­se­nos­ti a rady na Red­dit ale­bo Nomad Forum. Sú ich tam tisí­ce a čas­to orga­ni­zu­jú mee­tu­py po celom sve­te.

Nikdy nebo­lo ľah­šie žiť živo­tom digi­tál­ne­ho nomá­da. Ces­to­va­nie je čas­to lac­nej­šie, pro­duk­tív­nej­šie a omno­ho inšpi­ru­jú­cej­šie ako ostať doma. Prá­ca v kan­ce­lá­rii je relik­via minu­los­ti.

Jedna z kancelárií Jaya na cestách

foto: twitter.com/jmeistrich

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook.com/jayzus

Pridať komentár (0)