Ces­to­val sve­tom, vybu­do­val pri­tom star­tup a ešte aj ušet­ril

- Ľudovít Nastišin / 7. februára 2016 / Business

Jay Meis­trich opus­til pred dvoma rokmi San Fran­cisco, pre­dal alebo daro­val všetko, čo mal a pre­sťa­ho­val sa do 40 lit­ro­vého batohu. Pre­ces­to­val 45 miest v 20 kra­ji­nách, nav­ští­vil 3 Dis­ne­y­landy a mnoho nád­her­ných miest. Popri ces­to­vaní pra­co­val 50 hodín týž­denne na budo­vaní a spus­tení star­tupu a jeho cel­kové náklady boli nako­niec niž­šie, ako náklad v San Fran­ciscu.

Ces­to­va­nie nie je to isté ako dovo­lenka

Exis­tuje ras­túca komu­nita “digi­tál­nych nomá­dov”, ktorí žijú život nezá­visle na mieste, kde sa práve nachá­dzajú. Sú to soft­vé­roví vývo­jári, dizaj­néri, spi­so­va­te­lia, žur­na­listi, inži­nieri a mnoho ďal­ších typov ľudí zdie­ľa­jú­cich vášeň pre to, čo robia a súčasne milu­jú­cich spoz­ná­va­nie sveta.

Podľa Jaya Meis­tri­cha je tento nomád­sky spô­sob života pro­duk­tív­nou for­mou aj pre vybu­do­va­nie reál­nej spo­loč­nosti. Počas svo­jich ciest tvrdo pra­co­val na vybu­do­vaní star­tupu Moo.do. Ces­to­val, pre­tože to bolo lac­nej­šie, pro­duk­tív­nej­šie a inšpi­ru­jú­cej­šie ako byť stále na jed­nom mieste. “Roz­hod­nu­tie ces­to­vať bolo tým naj­zod­po­ved­nej­ším kro­kom, aký som mohol spra­viť pre svoj pro­jekt, finan­cie a osobný rast.”

Disneyland

foto: mala­y­sia­brl

Nomá­dom sa stal náho­dou

Pred tromi rokmi sa Jay chys­tal nechať prácu v Mic­ro­softe, aby sa mohol pre­sťa­ho­vať do San Fran­cisca a vybu­do­vať star­tup. Jeden pria­teľ sa ho opý­tal, “Prečo chceš byť v San Fran­ciscu, keď môžeš vďaka počí­taču pra­co­vať odkiaľ len chceš?” Otázka mu dávala zmy­sel. Čím viac nad ňou roz­mýš­ľal, tým viac spo­chyb­ňo­val svoju mienku o “nor­mál­nom živote”, ktorý mu už v dneš­nom svete pre­stal dávať zmy­sel.

Zavr­hol myš­lienku pra­co­vať od 9 do 17. Chcel pre­skú­ma­vať svet za den­ného svetla a pre­stať mrha­nať túto časť dňa prá­cou v inte­ri­éry a sní­va­ním o najb­liž­šej dovo­lenke.

Zavr­hol myš­lienku usa­diť sa. Chcel zažiť iné kul­túry a ochut­nať nové jedlá namiesto toho, aby poznal len suse­dov a vyse­dá­val doma.

Zavr­hol myš­lienku vlast­níc­tva.  “Na veľ­kosti uhlop­riečky predsa TV nezá­leží.” Svet je omnoho zau­jí­ma­vejší ako to, čo mal doma.

Zavr­hol myš­lienku nudy. Neus­tále bol obklo­pený novými mies­tami, ľuďmi a zážit­kami. Nenu­dil sa od doby, keď sa vydal na cesty a vôbec mu nechý­balo sle­do­va­nie tele­ví­zie, či hra­nie video hier.

Zavr­hol myš­lienku buc­ket listu. Mal som jed­no­du­cho to-do list a robil som, čo na ňom bolo.”

1-z9meg9k3kcwws7auobsgjg

foto: thegrowthlist.com

A tak odišiel so svo­jím pre­sved­če­ním do sveta. Strá­vil šesť mesia­cov ces­to­va­ním po Aus­trá­lii, Ázii a Európe. Ale prí­liš mu to nefun­go­valo. Vzdal to a pre­sťa­ho­val sa do San Fran­cisca. Ces­to­va­nie bola zábava, ale mal naozaj skvelú myš­lienku a potre­bo­val sa na ňu sústre­diť a reálne na nej pra­co­vať. A aké lep­šie miesto exis­tuje ako Sili­con Val­ley? Veľmi skoro sa však pri­sti­hol pri tom, ako spo­hodl­nel a spo­ma­lil, ľahko sa nechal vyru­šiť zo sústre­de­nia alebo sa začal nudiť. A hlavne, poze­ral pri­veľa TV. Za počí­ta­čom sedel 12 hodín denne a necí­til sa pro­duk­tív­nym.

Keď som bol na výlete v New Yorku a moji pria­te­lia boli práve v práci, cho­die­val som pra­co­vať do kaviarní a do Cen­tral Parku.” spo­mína Jay a dodáva, že zrazu bol neuve­ri­teľne pro­duk­tívny, veľa toho sti­hol a to všetko za polo­vičný čas, ako doma. To isté sa mu stalo na ďal­šom výlete do Lon­dýna. Dokonca mal omnoho lep­šie nápady, pre­tože jeho myseľ dostá­vala každý deň dávku nových zážit­kov a tak bola neus­tále aktívna. Hneď ako pri­šiel na “vzo­rec”, opus­til San Fran­cisco a plne sa oddal nomád­skemu životu. Ten­to­krát však cítil, že je to ono. Bol šťastný, pro­duk­tívny, stre­tá­val skve­lých nových ľudí a dozve­dal sa o reál­nych glo­bál­nych prob­lé­moch, ktoré si žia­dajú rie­še­nia. A samoz­rejme, úspešne spus­til Moo.do.

Čo sa za rok ces­to­va­nia naučil?

Ces­to­va­nie je lac­nej­šie ako ostať doma

Čísla vyrá­tané z jeho osob­ných útrat:

Porovnanie výdavkov na živobytie

foto: thegrowthlist.com

Na grafe niž­šie zobra­zil svoje prie­merné mesačné náklady. Je jasné, že ces­to­vať je pre neho výhod­nej­šie. Väč­šinu nákla­dov tvo­rili navyše lís­tky na vlak a letenky, takže ak ostal na jed­nom mieste, napr. Bali, vyšlo ho to ešte lac­nej­šie.

Porovnanie výdavkov na bývanie

foto: thegrowthlist.com

Pria­te­lia v San Fran­ciscu a Seattle sa ho často pýtali: “Ako si môžeš dovo­liť tak veľa ces­to­vať?” Jay­ova odpo­veď znela: “Ja si nemô­žem dovo­liť neces­to­vať. Budu­jem spo­loč­nosť sám a život v San Fran­ciscu mi vysá­val úspory.”

Cel­kové náklady na ces­to­va­nie po svete a žitie života jeho snov ho prie­merne vychá­dzalo na $2,921 mesačne. Neskôr sa usa­dil a žil na Bali za $1,200 mesačne. Pre infor­má­ciu sú cel­kové náklady na život v Chiang Mai v Thaj­sku momen­tálne okolo $799 ame­ric­kých dolá­rov na mesiac. (náklady na dlho­dobé býva­nie podľa nomadlist.com)

Keď ces­tu­jem, som pro­duk­tív­nejší”

Pri svo­jich začiat­koch na ces­tách sa Jay pova­žo­val za skve­lého turistu. Všetko si fotil a robil každú vec uve­denú v turis­tic­kom sprie­vod­covi. Po nie­koľ­kých vyčer­pá­va­jú­cich týžd­ňoch mu došlo, že nie je na dovo­lenke. Bol to teraz jeho život. Spo­ma­lil a uve­do­mil si, že ak má mesiac na pre­skú­ma­nie nového mesta, nemusí to uro­biť naraz. Môže tak robiť nie­koľko hodín denne a súčasne pra­co­vať.

Bol neuve­ri­teľne prek­va­pený zis­te­ním, ako veľmi pro­duk­tívny dokáže byť, keď ces­tuje. Ale dávalo to zmy­sel. Ak bol v Ríme na jeden týž­deň, prečo mal már­niť čas na Face­bo­oku? Byť neus­tále obklo­pený nie­čím novým zni­žuje prav­de­po­dob­nosť nudy a zvy­šo­valo to aj jeho sústre­de­nie sa. Dokonca sa cítil zdravší a kre­a­tív­nejší.

Výdavky v Seattle vs. mestá sveta

foto: thegrowthlist.com

Keď sa vrá­til do Seattle aby pra­co­val so svo­jim co-foun­de­rom a pre­bral dlho­dobé plány. Čas potrebný na prácu naras­tal a bol prek­va­pivo menej pro­duk­tívny ako na ces­tách. Za počí­ta­čom sedel rov­nako dlho ale znovu sa ľahko nechal vyru­šiť inter­ne­tom a TV. V sep­tem­bri bol v šies­tich rôz­nych mes­tách a pri­tom zvlá­dol 48 hodi­nový pra­covný týž­deň. Byť sústre­dený pri práci mu dáva viac času uží­vať si ostatný čas svojho života, a to bolo pre neho dôle­žité.

Pra­co­vať od 9 do 17 nie je opti­málne

Namiesto práce počas den­ných hodín a posú­va­nia svojho voľ­ného času na tú naj­hor­šiu časť dňa si rad­šej uží­vam deň a prácu nechá­vam na večer. Ráno sa mi vstáva ľah­šie, ak som nad­šený z toho, čo ma dnes čaká. Rád pra­cu­jem 7 dní v týždni, ale s fle­xi­bil­ným pra­cov­ným časom tak, že si môžem zobrať deň voľna, keď sa mi zachce a užiť si tak­mer prázdne kino o dru­hej poobede. Pend­lo­va­nie medzi prá­cou a zába­vou mi robí deň menej vyčer­pá­va­jú­cim a nie som tak náchylný vyho­re­niu.” tvr­dil Jay pre por­tál entrepreneur.com.

Pobyt v Livit na Bali bol jeho úplne naj­pro­duk­tív­nej­ším obdo­bím v živote. Je to integ­ro­vaný co-living a co-wor­king pries­tor s jed­lom a občerstve­ním, kde sa mohol sústre­diť na prácu a ostatné hodiť za hlavu. A to všetko all inc­lu­sive za $1,500 mesačne, čo bolo menej ako samotný nájom vo väč­šine veľ­kých tech miest.

Ces­to­va­nie roz­ši­ruje kul­túrnu bub­linu

Jay má teraz pria­te­ľov po celom svete a každý z nich má jedi­nečný prí­beh. Práve oni dávajú jeho nápa­dom jedi­nečnú per­spek­tívu. Nie je až také náročné nájsť skve­lých ľudí, od kto­rých by ste sa mohli učiť.” Je mnoho co-wor­kin­gov po celom svete, kde môžu digi­tálni nomádi nájsť nie­koho, s kým spo­lu­pra­co­vať. Nomádi sa z kaž­dej svo­jej cesty pode­lia o svoje skú­se­nosti a rady na Red­dit alebo Nomad Forum. Sú ich tam tisíce a často orga­ni­zujú mee­tupy po celom svete.

Nikdy nebolo ľah­šie žiť živo­tom digi­tál­neho nomáda. Ces­to­va­nie je často lac­nej­šie, pro­duk­tív­nej­šie a omnoho inšpi­ru­jú­cej­šie ako ostať doma. Práca v kan­ce­lá­rii je relik­via minu­losti.

Jedna z kancelárií Jaya na cestách

foto: twitter.com/jmeistrich

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook.com/jayzus

Pridať komentár (0)