Ces­to­vať rok okolo sveta? Aj takúto pra­covnú ponuku zve­rej­nil Sygic

Rišo Néveri / 26. mája 2016 / Business

Sygic Tra­ve­ler sa zrejme stane naj­žia­da­nej­šou pra­cov­nou ponu­kou roka.

freshNews

Každý chce vysko­čiť zo zabe­hnu­tého pra­cov­ného kolo­toča. Čo je však pre mno­hých iba žela­ním, ponúka slo­ven­ský Sygic ako dream job! Rok strá­vený ces­to­va­ním po celom svete. Čo viac by si chcel? Pra­covná náplň pozí­cie Sygic Tra­ve­ler je asi tá naj­lep­šia, akú si kedy čítal: Degus­to­va­nie vín v por­tu­gal­ských vín­nych piv­ni­ciach, kar­ne­val v Riu či roman­tická pre­chádzka večer­ným Parí­žom. má totiž zažiť a spro­stred­ko­vať to naj­lep­šie z celého sveta! 

unnamed

zdroj: sygic

Vo svete neví­daná pozí­cia vznikla v dôsledku nedáv­neho pred­sta­ve­nia ces­to­va­teľ­skej plat­formy Sygic Tra­vel. Ako nová posila Sygicu, budeš zod­po­vedný za to, čo ces­to­va­te­lia a pou­ží­va­te­lia nedávno pred­sta­ve­nej plat­formy Sygic Tra­vel uvi­dia pomo­cou vir­tu­ál­nej rea­lity. Sta­neš sa ich očami a spro­stred­ku­ješ im pomo­cou 360° kamery prvý dotyk s atmo­sfé­rou v poten­ciál­nej dovo­len­ko­vej des­ti­ná­cii.

Spl­niť si svoj ces­to­va­teľ­ský sen ako súčasť pra­cov­nej náplne môžu slo­ven­skí a českí uchá­dzači s chu­ťou rok ces­to­vať a s pozi­tív­nym vzťa­hom k moder­ným tech­no­ló­giám. Výbe­rový pro­ces spo­loč­nosť zahá­jila pro­stred­níc­tvom svo­jej kari­ér­nej stránky

Sygic-akvizicia-beonroad-1-4-2

zdroj: sygic

Tak, ako je cie­ľom plat­formy Sygic Tra­vel pri­niesť zmenu do ces­to­va­nia, tak chceme zme­niť život nášmu novému kole­govi. Rok ces­to­vať a spoz­ná­vať nepoz­nané otvára mož­nosť spl­niť si svoj sen a záro­veň nám poskytne to naj­lep­šie z celého sveta, čo by mali naši pou­ží­va­te­lia vidieť. Preto hľa­dáme nad­šenca pre ces­to­va­nie, ktorý sa sto­tožní s našimi hod­no­tami a pra­covná náplň sa stane pre neho veľ­kou výzvou,“ hovorí Michal Štencl, CEO spo­loč­nosti Sygic.
Viac infor­má­cií hľa­daj na tomto odkaze.

Pridať komentár (0)