Jeden z najtalentovanejších Slovákov vybudoval unikátnu firmu. Spolieha na ňu Bentley, Airbus či Porsche

  • Za je­de­násť ro­kov vy­bu­do­val jednu z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich spo­loč­ností nie­len na Slo­ven­sku, ale aj vo svete kom­po­zit­ných ma­te­riá­lov
  • Naj­kva­lit­nej­šie kar­bó­nové kom­po­nenty do­dáva pre Pors­che, BMW, Ben­tley či ako Tier 2 pre Air­bus
  • Pat­rick Hes­sel z c2i je od­hod­laný po­su­núť firmu na ďalší le­vel a ne­bojí sa žiad­nej pod­ni­ka­teľ­skej vý­zvy
ciiiii
c2i
  • Za je­de­násť ro­kov vy­bu­do­val jednu z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich spo­loč­ností nie­len na Slo­ven­sku, ale aj vo svete kom­po­zit­ných ma­te­riá­lov
  • Naj­kva­lit­nej­šie kar­bó­nové kom­po­nenty do­dáva pre Pors­che, BMW, Ben­tley či ako Tier 2 pre Air­bus
  • Pat­rick Hes­sel z c2i je od­hod­laný po­su­núť firmu na ďalší le­vel a ne­bojí sa žiad­nej pod­ni­ka­teľ­skej vý­zvy

Patrick Hessel sa narodil v Nemecku, no strednú školu absolvoval v Paríži. Následne vyštudoval manažment na London School of Economics a priemyselné systémy na Univerzite v Cambridge. Jeho mama pochádza zo Slovenska, otca pod Tatry preniesol tradičný biznis, už vyše 20 rokov vo Vrábľoch prevádzkuje továreň na káblové zväzky. Hessel mal šťastie, keď získal od otca nevyužívaný areál v Dunajskej Strede, čo uľahčilo jeho rozhodovanie, kde začať podnikať.

Keď Patrick uvi­del areál s ka­pa­ci­tou 1000 ľudí, dostal ví­ziu, že jed­ného dňa by bolo skvelé ho na­plno vy­užiť. Spo­čiatku bol veľký opti­mista, no keď tam po dvoch – troch ro­koch mal stále iba 20 ľudí, za­čal po­stupne vi­dieť veci re­ál­nej­šie.

Vo firme začínali vy­robou pre­te­kár­skych lodí pre For­mulu 4, ktoré idú po vode rých­los­ťou aj 100 km/hod. Ro­bili však aj špe­cia­lity, ako gi­tary alebo sú­časti prí­stro­jov na nočné vi­de­nie pre ar­mádu, kde stál je­den kus vyše 100-tisíc Eur. Te­raz majú viac ako 400 za­mest­nan­cov a miesta je stále dosť. Spoločnosť c2i založil v októbri 2005.

Firma sa naplno rozbehla v období, keď mali pri­bližne päť­de­siat ľudí a do­stali dve veľmi dobré zá­kazky od Ben­tley a Pors­che 918 Spy­der, čo bol veľký sé­ri­ový pro­jekt. Vtedy sa to za­čalo – ob­jed­návky boli nie­koľ­ko­ná­sobne vyš­šie než ob­rat firmy.

Na­priek tomu to bolo podľa Patricka ťažké, pre­tože v tej chvíli firma ešte ne­vy­ze­rala tak, ako by si to zá­kaz­níci pred­sta­vo­vali. Takže aj oni išli čias­točne do ri­zika. No Patrickovi sa ich po­da­rilo pre­sved­čiť, že to všetko vy­bu­du­jú, len po­tre­bu­jú väč­šiu zá­kazku.

Potom to prišlo. Hesselovi sa podarilo získať súkromného rakúskeho investora výmenou za 40-percentný podiel vo firme. Vďaka tomu mohla firma preinvestovať do technológií, rekonštrukcie haly a profesionálneho manažmentu päť miliónov eur a presvedčiť Porsche na podpis kontraktu. To bolo zá­kla­dom ďal­šieho rastu.

Ročný rast v rámci od­vet­via, v ktorom sa firma pohybuje, sa dá označiť za uni­kátny. Za po­sled­ných päť ro­kov prie­merne me­dzi­ročne rástli o viac ako 60 %.

„Hlav­ným dô­vo­dom tohto dy­na­mic­kého rastu je, že sme hľa­dali na mno­hých mies­tach, kde vieme našu tech­no­ló­giu ap­li­ko­vať. Ďal­ším dô­vo­dom je to, čo ply­nie už z nášho názvu c2i (c, dva­krát i) – teda Com­po­si­tes In­no­va­ti­ons In­ter­na­ti­onal. Mali sme am­bí­ciu fun­go­vať me­dzi­ná­rodne, a to sa nám po­da­rilo. Tak­mer všetci kon­ku­renti to­tiž pô­so­bia na ná­rod­nom trhu – ne­meckí pô­so­bia hlavne v Ne­mecku, an­glickí v An­glicku. My pô­so­bíme na týchto dvoch tr­hoch, ale veľa expor­tu­jeme aj do USA či Ír­ska,“ povedal Patrick pre Startitup.

Raketový rast však podľa Hessela nebol dlhodobo udržateľný. Patrick si plne uvedomoval, že nedokáže vybudovať firmu s tržbami vyše sto miliónov eur, unikátnymi technológiami a vývojom bez globálneho strategického partnera.

Hessel si preto  položil otázku, ktoré firmy potrebujú c2i najviac. Logicky mu vyšlo, že to musí byť veľká nadnárodná korporácia, ktorej chýbajú kompetencie v kompozitných materiáloch na báze uhlíka, čo znamenalo aj vyššiu valuáciu.

Oslovil vyše sto firiem, rokovania trvali pol druha roka a na ich konci zostali tri nadnárodné spoločnosti z Ázie. Výsledkom je jedna z najdôležitejších transakcií v slovenskom priemysle.

Patrick Hessel predal pred rokom podľa informácií World Market Intelligence za približne 40 miliónov eur tesnú väčšinu vo firme juhokórejskej spoločnosti LG Hausys. Tá je dcérou gigantu LG s ročným obratom 150 miliárd dolárov. Cieľ mladého podnikateľa je dnes jasný. So silným juhokórejským koncernom za chrbtom chce vybudovať z c2i globálneho lídra vo výrobe kompozitných materiálov, ktorého tržby budú presahovať sto miliónov eur.

Práve sila skupiny LG a veľký potenciál synergií mladého podnikateľa presvedčili, aby predal v c2i aj krehkú majoritu v podobe 50,1 % spoločnosti. Išlo pritom o jednu z podmienok kupujúceho. Pôvodne totiž uvažoval len o vzdaní sa minoritného podielu. Dôležité však podľa neho bolo, že sa mu podarilo udržať silnú nezávislosť firmy, keďže riadenie zostalo v jeho rukách.

LG Hausys zároveň do c2i vložilo desať miliónov eur ako equity, čo podnik finančne posilnilo a stabilizovalo. A v neposlednom rade získal prostriedky aj Hessel, čo mu aj do budúcnosti umožní podieľať sa na financovaní spoločnosti.

Dunajskostredská firma sa dnes už môže pochváliť aj kontraktom na dodávku karbónových komponentov pre elektromobil Jaguar I-Pace, ako aj pre prvý čisto elektrický model od Porsche. Vďaka tomu by tržby c2i mali v tomto roku stúpnuť o viac ako päťdesiat percent. Spoločnosť aj preto rozširuje svoj závod a chce prijať približne stovku nových zamestnancov.

Treba spomenúť, že c2i je jed­ným z kľú­čo­vých tech­no­lo­gic­kých par­tne­rov a do­dá­va­te­ľov kom­po­nen­tov aj pre Aero­Mo­bil. Hessel pritom do AeroMobilu pred rokom vstúpil ako privátny investor. Výšku investície ani jedna zo strán nezverejnila. Dá sa však predpokladať, že sa pohybuje rádovo v miliónoch eur.

Po­kro­čilý stu­peň vir­tu­ál­neho di­zajnu, si­mu­lá­cií a vý­poč­tov na mňa uro­bil vý­razný do­jem. Už po­čas pred­chá­dza­jú­cich dvoch ro­kov, Aero­Mo­bil 3.0 uká­zal svoje le­tové a jazdné schop­nosti. Moja in­ves­tí­cia umožní spo­loč­nosti pre­chod do vý­roby a pro­duk­cie naj­nov­šieho mo­delu a jeho pro­to­ty­pov. Team, ktorý sa zi­šiel v Aero­Mo­bile, je ab­so­lútne uni­kátny a má ob­rov­ský po­ten­ciál do­siah­nuť glo­bálnu zmenu v osob­nej do­prave,“ oznámil Pat­rick Hes­sel​ na margo investície v tlačovej správe.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK