Cha­lan totál­ne vyto­čil Kali­for­niu: Zostro­jil kla­di­vo, kto­ré doká­že zdvi­hnúť len Thor!

Martin Bohunický / 15. októbra 2015 / Tech a inovácie

Kali­forn­ský inži­nier Allen Pan pub­li­ko­val na You­tu­be prank s téma­ti­kou sever­ských bohov.

Allen zostro­jil repli­ku Mjol­ni­ru, čo je sláv­ne kla­di­vo boha Tho­ra. Umiest­nil ho na Veni­ce Beach v Kali­for­nii a pozý­val oko­lo­idú­cich, aby si skú­si­li kla­di­vo zdvi­hnúť. Tí skú­ša­li a nešlo to.

Ak vieš nie­čo o tej­to myto­ló­gií, zais­te poznáš ten­to prí­beh. Thor bol boh, kto­rý ochra­ňo­val ostat­ných sever­ských bohov a bohy­ne. Jeho zbra­ňou bolo veľ­ké kla­di­vo. Bolo vše­obec­ne zná­me, že Thor bol jedi­ným, kto toto kla­di­vo doká­zal zdvi­hnúť. Nedo­ká­za­li to dokon­ca ani tí, kto­rí boli ešte sil­nej­ší. 

O gazi­li­ón rokov neskôr pri­šiel Allen Pan. Neja­ký ten tech geek, kto­rý má Tho­ra zrej­me rád. A rád hne­vá ľudí. 

Pri budo­va­ní kla­di­va využil doty­ko­vý sen­zor, kto­rý mu pomo­hol rea­li­zo­vať celé kúz­lo. Pan pri­dal na kla­di­vo mag­ne­ty a har­dwa­re. Kla­di­vo jed­no­du­cho abso­lút­ne nešlo zdvi­hnúť až kým Allen nepri­šiel a nechy­til kla­di­vo do vlast­ných rúk. Doty­ko­vý sen­zor roz­poz­nal otla­čok jeho prs­ta a elek­tro­mag­ne­ty sa uvoľ­ni­li.

Allen tak­to naštval nejed­né­ho člo­ve­ka, dal mi však per­fekt­ný nápad na hal­lo­we­en­sky kos­tým. Síce You­tu­be pran­ky vše­obec­ne neuz­ná­vam a keď musím, sle­du­jem ich skôr s totál­ne znu­de­ným výra­zom, vzal som si však z toho aspoň nie­čo, čo sa mi hodí — s tým­to kla­di­vom zba­lim všet­ky baby na pár­ty. Iba že by a našiel neja­ký ten chyt­rák a pek­ne so mnou vybab­ral. Tak, ako to spra­vil týpek na kon­ci. A pres­ne o tom to je. Čas­to nie je potreb­ná hru­bá sila, sta­čí sa len zamys­lieť a konať s chyt­ros­ťou. Koniec kon­cov, tie želez­né plá­ty pod kla­di­vom sú fakt že nená­pad­né..

Pozri si celé video a uvi­díš, o čom je reč. Ak ťa Allen bavil, pozri si rov­no celý jeho You­tu­be kanál. 

zdroj: mic.com

Pridať komentár (0)