Cha­lan totálne vyto­čil Kali­for­niu: Zostro­jil kla­divo, ktoré dokáže zdvi­hnúť len Thor!

Martin Bohunický / 15. októbra 2015 / Tech a inovácie

Kali­forn­ský inži­nier Allen Pan pub­li­ko­val na You­tube prank s téma­ti­kou sever­ských bohov.

Allen zostro­jil repliku Mjol­niru, čo je slávne kla­divo boha Thora. Umiest­nil ho na Venice Beach v Kali­for­nii a pozý­val oko­lo­idú­cich, aby si skú­sili kla­divo zdvi­hnúť. Tí skú­šali a nešlo to.

Ak vieš niečo o tejto myto­ló­gií, zaiste poznáš tento prí­beh. Thor bol boh, ktorý ochra­ňo­val ostat­ných sever­ských bohov a bohyne. Jeho zbra­ňou bolo veľké kla­divo. Bolo vše­obecne známe, že Thor bol jedi­ným, kto toto kla­divo doká­zal zdvi­hnúť. Nedo­ká­zali to dokonca ani tí, ktorí boli ešte sil­nejší. 

O gazi­lión rokov neskôr pri­šiel Allen Pan. Nejaký ten tech geek, ktorý má Thora zrejme rád. A rád hnevá ľudí. 

Pri budo­vaní kla­diva využil doty­kový sen­zor, ktorý mu pomo­hol rea­li­zo­vať celé kúzlo. Pan pri­dal na kla­divo mag­nety a har­dware. Kla­divo jed­no­du­cho abso­lútne nešlo zdvi­hnúť až kým Allen nepri­šiel a nechy­til kla­divo do vlast­ných rúk. Doty­kový sen­zor roz­poz­nal otla­čok jeho prsta a elek­tro­mag­nety sa uvoľ­nili.

Allen takto naštval nejed­ného člo­veka, dal mi však per­fektný nápad na hal­lo­we­en­sky kos­tým. Síce You­tube pranky vše­obecne neuz­ná­vam a keď musím, sle­du­jem ich skôr s totálne znu­de­ným výra­zom, vzal som si však z toho aspoň niečo, čo sa mi hodí — s týmto kla­di­vom zba­lim všetky baby na párty. Iba že by a našiel nejaký ten chyt­rák a pekne so mnou vybab­ral. Tak, ako to spra­vil týpek na konci. A presne o tom to je. Často nie je potrebná hrubá sila, stačí sa len zamys­lieť a konať s chyt­ros­ťou. Koniec kon­cov, tie železné pláty pod kla­di­vom sú fakt že nená­padné..

Pozri si celé video a uvi­díš, o čom je reč. Ak ťa Allen bavil, pozri si rovno celý jeho You­tube kanál. 

zdroj: mic.com

Pridať komentár (0)