Cha­lani z Novej Dub­nice ručne vyrá­bajú dizaj­nové elek­trón­kové zosil­ňo­vače

Linda Cebrová / 20. mája 2016 / Zo Slovenska

Z počú­va­nia hudby sa môže vďaka elek­trón­ko­vému zosil­ňo­vaču Popu­lar A3 stať neoby­čajný záži­tok, dokonca aj este­tický. Tento “made in Slo­va­kia” pro­dukt má všetko, čo milov­ní­kov kva­lit­ného zvuku a dizajnu potre­buje mať doma.

Tím zruč­ných inži­nie­rov a gra­fi­kov sa roz­ho­dol zhmot­niť svoju víziu a vyro­biť jedi­nečný elek­trón­kový zosiľ­ňo­vač. Tento rýdzo slo­ven­ský pro­dukt zaujme kaž­dého pra­vého audi­ofila. Je spo­je­ním kva­lit­nej elek­tro­niky a pre­cí­te­ného dizajnu.

z2

Popu­lar A3 pra­cuje v triede A, takže sa nemu­síš obá­vať neže­la­ných skres­lení zvuku tvo­jej obľú­be­nej pes­ničky. Je to pri­tom jeden z mála elek­tro­nic­kých pro­duk­tov na trhu, ktoré boli z väč­šej časti ručne vyrá­bané aj mon­to­vané. Podľa tvor­cov je ich hlav­nou pri­ori­tou kva­lita výrobku. Pre­cíznu prácu zaru­čuje aj pri­lo­žený hand­made cer­ti­fi­kát plus cer­ti­fi­kát ori­gi­na­lity.

z

Každý kus je ori­gi­nál a výroba také­hoto zosil­ňo­vača nie je ani zďa­leka otáz­kou pár hodín. Nároč­nosť pri výrobe je vyš­šia ako pri zho­to­vo­vaní 25 pal­co­vého tele­ví­zora. Popu­lar A3 dis­po­nuje až štyrmi audio vstupmi, takže si môžeš k nemu pri­po­jiť zaria­de­nie, ktoré ti naj­viac vyho­vuje. Či už je to CD pre­hrá­vač alebo gra­mo­fón. Samoz­rejme, nechýba ani AUX vstup a Blu­e­to­oth, aby si si mohol pre­hrať hudbu priamo zo smart­fónu, a bez zby­toč­ných káb­li­kov.

pop
Kapi­to­lou samou o sebe, je aj nad­ča­sový retro dizajn. Tento zosil­ňo­vač bude vyni­kať v tvo­jom HiFi kútiku aj po 20 rokoch a budeš sa mať čím pochvá­liť vnú­ča­tám, ktoré určite oce­nia raritný ští­tok „vyro­bené na Slo­ven­sku.“ Avšak neza­os­tá­vajú ani pou­žité mate­riály. Žiadna dre­vot­rieska ale kom­bi­ná­cia masív­neho dreva a kovu, ktorá dodáva celému zaria­de­niu nad­ča­sový šmrnc.

pop4

Výkonu sa obá­vať naozaj nemu­síš. Pre bežné domáce pro­stre­die je viac ako dosta­ču­júci. Ak práve nebu­deš orga­ni­zo­vať kon­cert na fes­ti­val, polo­vičná hla­si­tosť bude určite sta­čiť. Stroj­co­via sú per­fek­ci­onisti a robe­nie kom­pro­mi­sov na úkor kva­lity zvuku nepri­chá­dzali do úvahy. Dvoma základ­nými a roz­ho­du­jú­cimi prv­kami tohto prí­stroja je výkonná elek­trónka a výstupný trans­for­má­tor.

pop1

Vedel si, že na Slo­ven­sku sídli jeden z naj­väč­ších sve­to­vých výrob­cov elek­tró­nok? Kva­lita ich výrob­kov je špič­ková a preto sú pou­žité a aj v Popu­la­rau­dio. Osa­dené sú naj­pou­ží­va­nej­šie elek­trónky EL84 a ECC83 z pro­duk­cie firmy JJ Elect­ro­nic. Ani trans­for­má­tor vyvi­nutý tímom Popu­la­rau­dio za ničím neza­os­táva a má rov­naké, alebo lep­šie para­metre, ako výstupné trans­for­má­tory naj­zná­mej­ších kul­to­vých zna­čiek.

pop3
Keďže Popu­lar A3 sa nevy­rába na prin­cípe séri­ovej výroby fun­guje tu podobný prin­cíp, ako keď si objed­ná­vaš Rolls Royce. Pro­dukt je potrebné si naj­skôr pre­dob­jed­nať a určiť si v akom pre­ve­dení si ho pred­sta­vu­ješ. Doda­cia lehota je maxi­málne 8 týž­dňov v závis­losti od výrob­ných kapa­cít. Jeho cena ho robí dostup­ným šir­šiemu spek­tru ľudí a je vzhľa­dom ku kva­lite bez­kon­ku­renčná, pohy­buje sa okolo 990 eur.

Zdroj: popularaudio.sk zdroj foto­gra­fií: popularstudio.sk

Pridať komentár (0)