Chá­pem slo­ven­ských taxi­ká­rov, no toto by som im chcel pora­diť

Michal Sorkovský / 29. mája 2016 / Zo Slovenska

Taxi­kári v Bra­ti­slave nadá­vajú, že pri­chá­dzajú o prácu, avšak neuve­do­mujú si, že im je záro­veň podá­vaná aj prí­le­ži­tosť zaro­biť ešte lep­šie. Nech­cem samoz­rejme nikomu nič nútiť, no keby som ja bol v ich situ­ácii, využil by som vo svoj pros­pech moderné taxi služby fun­gu­júce cez mobilné apli­ká­cie.

Popri kla­sic­kých taxi služ­bách dnes po Bra­ti­slave jaz­dia aj menej tra­dičné ako Uber, HopIN či Lif­tago. Zna­mená to teda, že zabe­hnuté firmy pri­chá­dzajú o veľké množ­stvo zákaz­ní­kov a peňazí. Samotní taxi­kári pri slove Uber vyme­no­vá­vajú nadávky všet­kého druhu a s nahne­va­nou gri­ma­sou vysvet­ľujú, kto vlastne je a kto nie je taxi­kár. Ja taxi­ká­rov chá­pem – sú to často ľudia, ktorí majú rodiny a musia sa o ne posta­rať, avšak teraz pri­chá­dzajú o job, ktorý ich živí – je jasné, že proti tomu bojujú.

ALE záro­veň sa ich aj pýtam – prečo nevy­užiť mož­nosti moder­ných taxi slu­žieb vo svoj pros­pech? Šikovný taxi­kár môže jed­no­du­cho zaro­biť viac a nemusí sa sťa­žo­vať na necer­ti­fi­ko­va­ných vodi­čov. S licen­ciou prav­de­po­dobne nepôjde jaz­diť cez Uber, cez apli­ká­ciu však fun­guje aj naprí­klad slo­ven­ský HopIN, v kto­rom má taxi­kár tiež skvelú prí­le­ži­tosť pre­sa­diť sa. Stačí si len uve­do­miť, že zmeny, ktoré pri­niesli tech­no­ló­gie, netreba odmie­tať, ale naopak využiť vo svoj pros­pech. Ako?

Bratislava Central Train Station

foto: alamy.com

Vez­mime si teda pre prí­klad taxi­kára jaz­dia­ceho pre HopIN, službu, ktorá má len cer­ti­fi­ko­va­ných vodi­čov a teda sa poru­še­nia zákona báť nemusí. Vďaka mobil­nej apli­ká­cií, cez ktorú fun­guje, má taxi­kár prí­le­ži­tosť budo­vať si vlastný pro­fil, meno a môžeme pove­dať, že aj značku. To, či bude dobrá, sa pri­tom určí cel­kom jed­no­du­cho – každý zákaz­ník má totiž mož­nosť zane­chať hod­no­te­nie. S dob­rým osob­ným hod­no­te­ním sa samoz­rejme dostane k väč­šiemu počtu zákaz­ní­kov a teda aj väč­šiemu zárobku. Ide však o to, či to dobré hod­no­te­nie dokáže zís­kať.

A tu by sa taxi­kári mohli učiť od necer­ti­fi­ko­va­ných vodi­čov, na kto­rých tak nadá­vajú.

uber-driver-thinks

foto: matadornetwork.com

Vďaka apli­ká­cií si vie člo­vek cez HopIN vyhľa­dať spo­me­dzi množ­stva taxi­ká­rov kon­krétne toho svojho obľú­be­ného. Otázka však znie: Prečo by to robil? Určite nie preto, že by chcel počú­vať, ako nadáva na svoju situ­áciu a zne­chutí tak deň aj jemu. Skôr preto, že je to fajn chlap, ktorý ho vždy nakopne dob­rou ener­giou, zasmejú sa spolu a cel­kovo mu zlepší ráno. Takého taxi­kára si ľudia zapa­mä­tajú a budú s ním chcieť ísť znova – to je bod, v kto­rom taxi­kár vyhral. Túto výhodu pri­tom naprí­klad Uber vôbec nepo­núka, keďže pre zákaz­níka príde vždy náhodný šofér.

Nie je teda všetko len čier­no­biele a ino­vá­cie nemu­sia byť pre­káž­kou. Verím, že pre šikov­ných taxi­ká­rov v tomto prí­pade pri­niesli hlavne prí­le­ži­tosti. Pre tých ostat­ných však môžu naďa­lej byť len nepo­cho­pe­nou a nená­vi­de­nou kom­pli­ká­ciou.

Taxi

foto: coceindhoven.nl

zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr/Per Gos­che

Pridať komentár (0)