Chá­pem slo­ven­ských taxi­ká­rov, no toto by som im chcel pora­diť

Michal Sorkovský / 29. mája 2016 / Zo Slovenska

Taxi­ká­ri v Bra­ti­sla­ve nadá­va­jú, že pri­chá­dza­jú o prá­cu, avšak neuve­do­mu­jú si, že im je záro­veň podá­va­ná aj prí­le­ži­tosť zaro­biť ešte lep­šie. Nech­cem samoz­rej­me niko­mu nič nútiť, no keby som ja bol v ich situ­ácii, využil by som vo svoj pros­pech moder­né taxi služ­by fun­gu­jú­ce cez mobil­né apli­ká­cie.

Pop­ri kla­sic­kých taxi služ­bách dnes po Bra­ti­sla­ve jaz­dia aj menej tra­dič­né ako Uber, HopIN či Lif­ta­go. Zna­me­ná to teda, že zabe­hnu­té fir­my pri­chá­dza­jú o veľ­ké množ­stvo zákaz­ní­kov a peňa­zí. Samot­ní taxi­ká­ri pri slo­ve Uber vyme­no­vá­va­jú nadáv­ky všet­ké­ho dru­hu a s nahne­va­nou gri­ma­sou vysvet­ľu­jú, kto vlast­ne je a kto nie je taxi­kár. Ja taxi­ká­rov chá­pem – sú to čas­to ľudia, kto­rí majú rodi­ny a musia sa o ne posta­rať, avšak teraz pri­chá­dza­jú o job, kto­rý ich živí – je jas­né, že pro­ti tomu boju­jú.

ALE záro­veň sa ich aj pýtam – pre­čo nevy­užiť mož­nos­ti moder­ných taxi slu­žieb vo svoj pros­pech? Šikov­ný taxi­kár môže jed­no­du­cho zaro­biť viac a nemu­sí sa sťa­žo­vať na necer­ti­fi­ko­va­ných vodi­čov. S licen­ci­ou prav­de­po­dob­ne nepôj­de jaz­diť cez Uber, cez apli­ká­ciu však fun­gu­je aj naprí­klad slo­ven­ský HopIN, v kto­rom má taxi­kár tiež skve­lú prí­le­ži­tosť pre­sa­diť sa. Sta­čí si len uve­do­miť, že zme­ny, kto­ré pri­nies­li tech­no­ló­gie, netre­ba odmie­tať, ale naopak využiť vo svoj pros­pech. Ako?

Bratislava Central Train Station

foto: alamy.com

Vez­mi­me si teda pre prí­klad taxi­ká­ra jaz­dia­ce­ho pre HopIN, služ­bu, kto­rá má len cer­ti­fi­ko­va­ných vodi­čov a teda sa poru­še­nia záko­na báť nemu­sí. Vďa­ka mobil­nej apli­ká­cií, cez kto­rú fun­gu­je, má taxi­kár prí­le­ži­tosť budo­vať si vlast­ný pro­fil, meno a môže­me pove­dať, že aj znač­ku. To, či bude dob­rá, sa pri­tom určí cel­kom jed­no­du­cho – kaž­dý zákaz­ník má totiž mož­nosť zane­chať hod­no­te­nie. S dob­rým osob­ným hod­no­te­ním sa samoz­rej­me dosta­ne k väč­šie­mu počtu zákaz­ní­kov a teda aj väč­šie­mu zárob­ku. Ide však o to, či to dob­ré hod­no­te­nie doká­že zís­kať.

A tu by sa taxi­ká­ri moh­li učiť od necer­ti­fi­ko­va­ných vodi­čov, na kto­rých tak nadá­va­jú.

uber-driver-thinks

foto: matadornetwork.com

Vďa­ka apli­ká­cií si vie člo­vek cez HopIN vyhľa­dať spo­me­dzi množ­stva taxi­ká­rov kon­krét­ne toho svoj­ho obľú­be­né­ho. Otáz­ka však znie: Pre­čo by to robil? Urči­te nie pre­to, že by chcel počú­vať, ako nadá­va na svo­ju situ­áciu a zne­chu­tí tak deň aj jemu. Skôr pre­to, že je to fajn chlap, kto­rý ho vždy nakop­ne dob­rou ener­gi­ou, zasme­jú sa spo­lu a cel­ko­vo mu zlep­ší ráno. Také­ho taxi­ká­ra si ľudia zapa­mä­ta­jú a budú s ním chcieť ísť zno­va – to je bod, v kto­rom taxi­kár vyhral. Túto výho­du pri­tom naprí­klad Uber vôbec nepo­nú­ka, keď­že pre zákaz­ní­ka prí­de vždy náhod­ný šofér.

Nie je teda všet­ko len čier­no­bie­le a ino­vá­cie nemu­sia byť pre­káž­kou. Verím, že pre šikov­ných taxi­ká­rov v tom­to prí­pa­de pri­nies­li hlav­ne prí­le­ži­tos­ti. Pre tých ostat­ných však môžu naďa­lej byť len nepo­cho­pe­nou a nená­vi­de­nou kom­pli­ká­ci­ou.

Taxi

foto: coceindhoven.nl

zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr/Per Gos­che

Pridať komentár (0)