Char­geb­rel­la: Dážd­nik zo Slo­ven­ska, kto­rý vám nabi­je mobil

Marek Lavčák / 7. mája 2014 / Tech a inovácie

Člo­vek môže byť ako­koľ­vek šikov­ný, ale tak­mer nikto neroz­beh­ne úspeš­ný biz­nis úpl­ne sám. Vždy za tým sto­jí viac ľudí. Jed­nou z nos­ných čas­tí kaž­dé­ho star­tu­pu je teda dob­rý tím. Na Star­tup­We­e­ken­de v Koši­ciach, kto­rý sa konal v mar­ci toh­to roku, sa dal doko­py skve­lý tím. A to úpl­nou náho­dou.

Jozef Miha­lo­vič sa už šesť rokov venu­je onli­ne mar­ke­tin­gu, Tomáš Miki­ta star­tu­pom a vlast­né­mu pro­jek­tu selleyourself.co a Daniel Šlo­sár je vyná­lez­com, kto­rý už šty­ri roky pra­cu­je na nie­čom, čo vám mož­no vyra­zí dych.

Urči­te kaž­dý z vás, kto­rí prá­ve číta ten­to člá­nok, vlast­ní aspoň jed­no mobil­né zaria­de­nie. Dneš­ná doba si vyža­du­je byť onli­ne a na príj­me vždy a vša­de. Všet­ky také­to zaria­de­nia však potre­bu­jú elek­tric­kú ener­giu. Cha­la­ni dali na pôde Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Koši­ciach doko­py myš­lien­ku, vďa­ka kto­rej môže­te byť onli­ne, kde­koľ­vek ste.

Pred­stav­te si situ­áciu: ste hlbo­ko v horách a vybi­je sa vám mobil. Aké máte mož­nos­ti? Zbe­hnúť k najb­liž­šej cha­te, kto­rá môže byť na kilo­met­re vzdia­le­ná od mies­ta, kde sa nachá­dza­te, ale­bo vytiah­nuť z bato­ha foto­vol­taic­kú nabí­jač­ku, čo môže trvať več­nosť. Také­to nabí­jač­ky majú obme­dze­né mož­nos­ti a rých­losť a efek­ti­vi­ta nabí­ja­nia je níz­ka.

Máte však ešte jed­nu mož­nosť — dobiť si ener­giu dážd­ni­kom. Ako­koľ­vek šia­le­ne to znie, fun­gu­je to. Jed­no­du­cho rozp­res­trie­te dážd­nik, USB káb­lom sa pri­po­jí­te k výstu­pu na ruko­vä­ti a dobí­ja­te. Táto tech­no­ló­gia naroz­diel opro­ti kla­sic­kým solár­nym nabí­jač­kám nepot­re­bu­je na svo­je fun­go­va­nie sve­tel­nú časť slneč­nej ener­gie, sta­čí tá tepel­ná. Výho­dou teda je, že fun­gu­je aj v noci. Sta­čí, ak máte nablíz­ku zdroj tep­la. Naprí­klad tábo­rák. Z neho ten­to dážd­nik pri­jí­ma tepel­nú ener­giu a tech­no­ló­gia imple­men­to­va­ná v ruko­vä­ti ju pre­mie­ňa na elek­tric­kú. Dano skon­štru­oval a dal si paten­to­vať dážd­nik, kto­rý vďa­ka pri­ja­té­mu tep­lu doká­že nabiť vaše mobil­né zaria­de­nie za rov­na­ký čas ako kla­sic­ká zásuv­ka u vás doma. 

Využi­teľ­nosť dážd­ni­ka chlap­ci vidia naprí­klad pri turis­ti­ke, vyso­ko­hor­ských expe­dí­ciách, na hudob­ných fes­ti­va­loch ale­bo pri sta­no­va­ní, ale­bo naprí­klad aj na plá­ži. Jed­no­du­cho pove­da­né, dážd­nik využi­je­te vša­de tam, kde sa nevie­te dostať ku kla­sic­ké­mu zdro­ju elek­tric­kej ener­gie. 

Pro­jekt je momen­tál­ne vo fáze výro­by pro­to­ty­pu. “V budúc­nos­ti, s vyhliad­kou jed­né­ho roka, chce­me dostať ten­to dážd­nik medzi ľudí. Momen­tál­ne hľa­dá­me finanč­né zdro­je, kto­rý­mi by sme pokry­li nákla­dy po fázu výro­by. Jed­nou z mož­nos­tí sa, kto­rá sa nám núka, je pre­daj exklu­zi­vi­ty dis­tri­bú­cie na slo­ven­skom trhu. Sľu­bu­je­me si od toho zís­ka­nie pros­tried­kov na pre­zen­tač­né video a pokry­tie režij­ných nákla­dov. Po spra­co­va­ní pre­zen­tač­né­ho videa by sme sa radi uchá­dza­li o pod­po­ru na cro­wd­fun­din­go­vých por­tá­loch Indie­go­go a neskôr na Kicks­tar­ter. Vízi­ou do budúc­nos­ti je aj účasť na celo­sve­to­vej výsta­ve CES v Las Vegas, kde by sme sa poob­ze­ra­li po sve­to­vej dis­tri­buč­nej sie­ti,“ uvie­dol Jozef Miha­lo­vič, CEO pro­jek­tu. Svo­jim prí­be­hom nás veľ­mi inšpi­ro­val Tomáš Baran, zakla­da­teľ Gol­dee, kto­rý je nám vždy opo­rou a podá­va nám pomoc­nú ruku, čo sa týka rád a nápa­dov,“ uvie­dol ďalej Jozef.

Pozo­ru­hod­né na pro­jek­te je urči­te aj to, ako sa cha­la­ni dali doko­py. V skrat­ke mi to pri­blí­žil COO pro­jek­tu, Tomáš Miki­ta: „Zača­lo to celé 21.3.2014 na Star­tup Wee­kend-e, kto­rý sa konal na košic­kej Tech­nic­kej uni­ver­zi­te. S cha­lan­mi, kto­rí pra­cu­jú na tom­to pro­jek­te, som sa spoz­nal pria­mo na podu­ja­tí. Ani jeden z nás sme sa pred tým nepoz­na­li. Všet­ci tra­ja sme tam išli s cie­ľom „poob­ze­rať sa“, ako také­to podu­ja­tie fun­gu­je a čo obsa­hu­je. Dano pri­šiel s paten­to­va­nou tech­no­ló­gi­ou, kto­rú však neve­del dostať na trh. Počas prvej veče­re si k nemu pri­sa­dol Jož­ko, kto­rý nemal žia­den pro­jekt, ale venu­je sa onli­ne mar­ke­tin­gu, a teda vedel pomôcť Dano­vi dážd­nik dostať na pul­ty. A nako­niec som sa do tímu pri­dal ja a mám na sta­ros­ti orga­ni­zač­né veci. Dnes už fun­gu­je­me ako s.r.o..“

Ak máte záu­jem o ďal­šie infor­má­cie ale­bo by ste radi sle­do­va­li, ako sa pro­jekt ďalej vyví­ja, máte mož­nosť pri­hlá­siť sa na odber news­let­ter-u pria­mo na beta strán­kach pro­jek­tu www.chargebrella.co

Zdroj: chargebrella.co

Pridať komentár (0)