Char­geb­rella: Dážd­nik zo Slo­ven­ska, ktorý vám nabije mobil

Marek Lavčák / 7. mája 2014 / Tech a inovácie

Člo­vek môže byť ako­koľ­vek šikovný, ale tak­mer nikto neroz­behne úspešný biz­nis úplne sám. Vždy za tým stojí viac ľudí. Jed­nou z nos­ných častí kaž­dého star­tupu je teda dobrý tím. Na Star­tup­We­e­kende v Koši­ciach, ktorý sa konal v marci tohto roku, sa dal dokopy skvelý tím. A to úpl­nou náho­dou.

Jozef Miha­lo­vič sa už šesť rokov venuje online mar­ke­tingu, Tomáš Mikita star­tu­pom a vlast­nému pro­jektu selleyourself.co a Daniel Šlo­sár je vyná­lez­com, ktorý už štyri roky pra­cuje na nie­čom, čo vám možno vyrazí dych.

Určite každý z vás, ktorí práve číta tento člá­nok, vlastní aspoň jedno mobilné zaria­de­nie. Dnešná doba si vyža­duje byť online a na príjme vždy a všade. Všetky takéto zaria­de­nia však potre­bujú elek­trickú ener­giu. Cha­lani dali na pôde Tech­nic­kej uni­ver­zity v Koši­ciach dokopy myš­lienku, vďaka kto­rej môžete byť online, kde­koľ­vek ste.

Pred­stavte si situ­áciu: ste hlboko v horách a vybije sa vám mobil. Aké máte mož­nosti? Zbe­hnúť k najb­liž­šej chate, ktorá môže byť na kilo­metre vzdia­lená od miesta, kde sa nachá­dzate, alebo vytiah­nuť z batoha foto­vol­taickú nabí­jačku, čo môže trvať več­nosť. Takéto nabí­jačky majú obme­dzené mož­nosti a rých­losť a efek­ti­vita nabí­ja­nia je nízka.

Máte však ešte jednu mož­nosť — dobiť si ener­giu dážd­ni­kom. Ako­koľ­vek šia­lene to znie, fun­guje to. Jed­no­du­cho rozp­res­triete dážd­nik, USB káb­lom sa pri­po­jíte k výstupu na ruko­väti a dobí­jate. Táto tech­no­ló­gia naroz­diel oproti kla­sic­kým solár­nym nabí­jač­kám nepot­re­buje na svoje fun­go­va­nie sve­telnú časť slneč­nej ener­gie, stačí tá tepelná. Výho­dou teda je, že fun­guje aj v noci. Stačí, ak máte nablízku zdroj tepla. Naprí­klad tábo­rák. Z neho tento dážd­nik pri­jíma tepelnú ener­giu a tech­no­ló­gia imple­men­to­vaná v ruko­väti ju pre­mieňa na elek­trickú. Dano skon­štru­oval a dal si paten­to­vať dážd­nik, ktorý vďaka pri­ja­tému teplu dokáže nabiť vaše mobilné zaria­de­nie za rov­naký čas ako kla­sická zásuvka u vás doma. 

Využi­teľ­nosť dážd­nika chlapci vidia naprí­klad pri turis­tike, vyso­ko­hor­ských expe­dí­ciách, na hudob­ných fes­ti­va­loch alebo pri sta­no­vaní, alebo naprí­klad aj na pláži. Jed­no­du­cho pove­dané, dážd­nik využi­jete všade tam, kde sa neviete dostať ku kla­sic­kému zdroju elek­tric­kej ener­gie. 

Pro­jekt je momen­tálne vo fáze výroby pro­to­typu. “V budúc­nosti, s vyhliad­kou jed­ného roka, chceme dostať tento dážd­nik medzi ľudí. Momen­tálne hľa­dáme finančné zdroje, kto­rými by sme pokryli náklady po fázu výroby. Jed­nou z mož­ností sa, ktorá sa nám núka, je pre­daj exklu­zi­vity dis­tri­bú­cie na slo­ven­skom trhu. Sľu­bu­jeme si od toho zís­ka­nie pros­tried­kov na pre­zen­tačné video a pokry­tie režij­ných nákla­dov. Po spra­co­vaní pre­zen­tač­ného videa by sme sa radi uchá­dzali o pod­poru na cro­wd­fun­din­go­vých por­tá­loch Indie­gogo a neskôr na Kicks­tar­ter. Víziou do budúc­nosti je aj účasť na celo­sve­to­vej výstave CES v Las Vegas, kde by sme sa poob­ze­rali po sve­to­vej dis­tri­buč­nej sieti,“ uvie­dol Jozef Miha­lo­vič, CEO pro­jektu. Svo­jim prí­be­hom nás veľmi inšpi­ro­val Tomáš Baran, zakla­da­teľ Gol­dee, ktorý je nám vždy opo­rou a podáva nám pomocnú ruku, čo sa týka rád a nápa­dov,“ uvie­dol ďalej Jozef.

Pozo­ru­hodné na pro­jekte je určite aj to, ako sa cha­lani dali dokopy. V skratke mi to pri­blí­žil COO pro­jektu, Tomáš Mikita: „Začalo to celé 21.3.2014 na Star­tup Wee­kend-e, ktorý sa konal na košic­kej Tech­nic­kej uni­ver­zite. S cha­lanmi, ktorí pra­cujú na tomto pro­jekte, som sa spoz­nal priamo na podu­jatí. Ani jeden z nás sme sa pred tým nepoz­nali. Všetci traja sme tam išli s cie­ľom „poob­ze­rať sa“, ako takéto podu­ja­tie fun­guje a čo obsa­huje. Dano pri­šiel s paten­to­va­nou tech­no­ló­giou, ktorú však neve­del dostať na trh. Počas prvej večere si k nemu pri­sa­dol Jožko, ktorý nemal žia­den pro­jekt, ale venuje sa online mar­ke­tingu, a teda vedel pomôcť Danovi dážd­nik dostať na pulty. A nako­niec som sa do tímu pri­dal ja a mám na sta­rosti orga­ni­začné veci. Dnes už fun­gu­jeme ako s.r.o..“

Ak máte záu­jem o ďal­šie infor­má­cie alebo by ste radi sle­do­vali, ako sa pro­jekt ďalej vyvíja, máte mož­nosť pri­hlá­siť sa na odber news­let­ter-u priamo na beta strán­kach pro­jektu www.chargebrella.co

Zdroj: chargebrella.co

Pridať komentár (0)