Cha­ri­ta­tívny fun­drai­sin­gový por­tál Dobrá kra­jina, chce spolu s tebou vybu­do­vať lep­šie Slo­ven­sko

Alexandra Dulaková / 20. januára 2016 / Business

Dob­ro­čin­ných pro­jek­tov je aj na našej scéne viac ako dosť. Pome­nej už je však takých, ktoré priamo vyzý­vajú nie­len k pris­pie­va­niu, ale aj k akti­vizmu, dob­ro­voľ­níc­tvu a zapá­ja­niu nových pro­jek­tov, kto­rým ešte nebol veno­vaný dosta­tok pozor­nosti. Dobrá kra­jina je opti­mis­tic­kou víziou naprá­va­nia roz­die­lov medzi tými, ktorí mali v živote menej šťas­tia a potre­bujú pomocnú ruku dru­hých. Pre­dov­šet­kým neza­búda ani na významnú rolu vzde­la­nia, ktoré má cenu zlata.

Ak by si zo Slo­ven­ska chcel uro­biť ide­álne miesto, čo by si na ňom zme­nil, pop­rí­pade vylep­šil? Iste by ti toho nena­padlo málo. Ak máš záu­jem túto ini­cia­tívu dotia­hnúť ďalej než len po návrhy, slo­ven­ský cha­ri­ta­tívny pro­jekt ťa môže oslo­viť. Dobrá kra­jina, ktorú spra­vuje Nadá­cia Pon­tis, má naozaj ambi­ci­ózne úmysly. Je to nie­len fun­drai­sin­gová plat­forma pre tých, ktorí chcú svo­jimi peniazmi vylep­šiť náš nedo­ko­nalý štát, ale aj pries­tor, kde sa môžu akti­visti spá­jať a spo­ločne pra­co­vať na mno­hých pro­jek­toch nie­len finančne, ale aj „fyzicky“. To asi väč­šina z nás pra­vi­delne nero­bieva, možno práve preto, lebo je to často ďaleko nároč­nej­šie ako zriek­nuť sa pár eur. Ilus­tračné fotky z podob­ných akcií však vyze­rajú veľmi osožne a moti­vačne, takže niečo na tomto spô­sobe pomá­ha­nia zrejme predsa len bude.

Dobrá krajina

Dobrá kra­jina pod jed­nou domé­nou spája ini­cia­tívy zná­mych nezis­ko­vých orga­ni­zá­cií, ako naprí­klad Amnesty Inter­na­ti­onal, Liga proti rako­vine, Úsmev ako dar, či Alian­cia Fair-Play. Zoznam pokra­čuje desiat­kami ďal­ších dob­ro­čin­ných nápa­dov, ktoré žia­dajú občian­sku ini­cia­tívu a ochotu, naprí­klad aj aktu­ál­nymi legál­nymi krokmi pre väč­šiu trans­pa­ren­tnosť a niž­šiu nedot­knu­teľ­nosť našej poli­tiky.

Nás ale pre­dov­šet­kým zau­jala sek­cia, ktorá sa venuje posil­ne­niu vzde­lá­va­nia, keďže si uve­do­mu­jeme, aké je vzde­la­nie a infor­mo­va­nie sa pre napre­do­va­nie jed­not­liv­cov aj celej kra­jiny dôle­žité. Ak chceme z nášho štátu vytvo­riť lep­šie miesto, treba na to uve­do­me­lých ľudí v obraze, ktorí sa budú chcieť sna­žiť a ktorí nebudú spo­kojní len tak s hoci­čím. K tomu ich ale treba od začiatku cie­lene viesť. Nie je to vždy jed­no­du­chá práca, preto ju treba pod­po­riť, ako sa dá – naprí­klad tým, že sa o nej zmie­niš pred ľuďmi, ktorí by mohli mať záu­jem pri­lo­žiť ruku k dielu. Je nám totiž jasné, že nie každý má peniaze na roz­dá­va­nie.

Learn2Code

Zdroj: Dobrá kra­jina

Už dlho ape­lu­jeme na to, akou zau­jí­ma­vou a sľub­nou pro­fe­si­onál­nou drá­hou vedia byť infor­mačné tech­no­ló­gie a prog­ra­mo­va­nie. Na hĺb­kové a kva­litné vzde­la­nie v tomto smere však treba kva­litné zaria­de­nie a skú­se­ných odbor­ní­kov, kto­rých je samoz­rejme nedos­ta­tok. Pro­jekt Lear­n2Code pre deti orga­ni­zuje 12-týž­dňové prog­ra­má­tor­ské krúžky pre deti vo veku 8 – 14 rokov, čo je často kľú­čový vek, v rámci kto­rého sa for­mujú dôle­žité záujmy a pred­stavy o svete. Na konci puberty už máme pri­bližnú pred­stavu o tom, čo nás baví a najmä o tom, čo nás nebaví a s čím nech­ceme mať nič spo­ločné.

Prog­ra­mo­va­nie by sa do tej dru­hej kate­gó­rie nemalo dostať len preto, lebo ho deťom nikto poriadne a pútavo neprib­lí­žil. Rov­nako by to ani nemalo byť preto, lebo „som dievča a práca s počí­tačmi pre diev­čatá nie je.“ Podobné nezmy­selné pred­sudky je počuť čoraz menej, no ešte stále máme na čom pra­co­vať. Diev­čatá majú často pocit, že prog­ra­mo­va­nie a IT sa ich netýka a dôsled­kom toho je nedos­ta­tok žien v infor­ma­tike. To chce zme­niť ini­cia­tíva Aj Ty v IT, ktorá orga­ni­zuje works­hopy, dis­ku­sie, aj stret­nu­tia s pro­fe­si­onálmi, na kto­rých by mali diev­čatá zis­tiť, že ich od dráhy kóde­riek a prog­ra­má­to­riek nič odrá­dzať nemusí. Aj tieto dve ini­cia­tívy je možno pod­po­riť pro­stred­níc­tvom Dob­rej kra­jiny.

Aj ty v IT

Zdroj: Dobrá kra­jina

Potom sú tu však také deti, ktoré od začiatku pova­žu­jeme za zatra­tené – bez šance na kva­litné vzde­la­nie dru­hého, či nebo­daj tre­tieho stupňa. Ide pre­dov­šet­kým o róm­sku men­šinu, ktorá v sebe často skrýva talent, avšak ho nemá ako pre­ja­viť. Či už sú deti nadané v speve, umení, tanci, či mate­ma­tike, tento talent treba obja­viť včas a treba ho aj pat­rične pod­po­riť – inak bude naozaj pre­mr­haný.

Divé maky sa pra­vi­delne zaslu­hujú o prí­stup róm­skych detí k vzde­la­niu aj pod­pore ich mimo­škol­ských talen­to­vých akti­vít, zatiaľ čo slo­ven­ská pobočka Člo­veka v tísni sa snaží deťom veno­vať dou­čo­va­ním a tuto­rin­gom v ich voľ­nom čase, pre­tože nie­kedy môže byť v podob­ných prí­pa­doch prob­lé­mom aj nedos­ta­tok indi­vi­du­ál­neho prí­stupu, či úprim­nej a dlho­do­bej pozor­nosti. Nadá­cia Nové krídla pre Rómov sa takisto sústredí na dou­čo­va­nie a men­to­ro­va­nie róm­skych detí, aby sa ich aka­de­mický poten­ciál mohol roz­ví­jať.

017572b515eb0a1743b450c8a1ca9d3e

Zdroj: Dobrá kra­jina

Navyše, Dobrá kra­jina všetky spo­me­nuté pro­jekty pod­po­ruje aj jed­ným špe­ci­fic­kým spô­so­bom, ktorý vysti­huje ich slo­gan: Ak ty dáš, my pri­dáme. Tu sa na scénu dostáva Nadá­cia ESET, ktorá je par­tne­rom orga­ni­zá­cie, a ktorá jej pomáha dar­cov­ské sumy vyvá­žiť tými vlast­nými v rov­na­kej výške, aby zbierky rástli čo naj­rých­lej­šie a silu občian­skej ini­cia­tívy ešte viac umoc­nili. Tento feno­mén sa však odo­hráva len pri pris­pie­vaní trva­lým prí­ka­zom počas mini­mál­nej doby troch mesia­cov. Väč­šina ľudí s trva­lým prí­ka­zom pod­po­ruje nadá­ciu mesač­nou sumou šies­tich eur. Táto tzv. mat­chin­gová kam­paň trvá do 30. decem­bra 2016. Viac sa o kam­pani dozvieš tu.

Všetky pro­jekty sa zatiaľ nachá­dzajú v začia­toč­ných fázach, avšak dote­raz už stihli cel­kovo vyzbie­rať tak­mer pol mili­óna eur od vyše 3 000 dar­cov. Je to sama o sebe úcti­hodná suma, no keď sa vezme, koľko na dosia­hnu­tie sta­no­ve­ných cie­ľo­vých súm ešte treba dodať, dá sa aku­rát skon­šta­to­vať, že Dobrá kra­jina zatiaľ ani zďa­leka nekončí. A ak pat­ríš medzi tých, ktorí rad­šej konajú na mieste, môžeš sa zapo­jiť aj týmto spô­so­bom – naprí­klad zaví­ta­ním na rôzne podu­ja­tia, kto­rých výťažky pri­ro­dzene putujú na dob­ro­činné účely, alebo dob­ro­voľ­níc­kou prá­cou na daných podu­ja­tiach. Napo­sledy takto orga­ni­zo­vali kon­cert Doma dobre v noc­ľa­hárni, kde sa sna­žia vytvo­riť ide­álne a prí­jemné pod­mienky pre ľudí bez stre­chy nad hla­vou. Prísť pozrieť sa však mohol prísť každý.

Dobrá Krajina

Na ich stránke môžeš pra­vi­delne sle­do­vať pokroky rôz­nych kam­paní, ich kon­krétne úmysly s vyzbie­ra­nými peniazmi a takisto sa môžeš aj zapo­jiť, pop­rí­pade ich aspoň pod­po­riť pozor­nos­ťou na face­bo­oku, alebo twit­teri, kde sa o nich môžu dozve­dieť ďalší ochotní a ini­cia­tívni ľudia, ktorí by z našej kra­jiny radi vybu­do­vali vše­stranne fun­gu­júce a prí­ve­tivé miesto.

Pridať komentár (0)