Cha­ri­ta­tív­ny fun­drai­sin­go­vý por­tál Dob­rá kra­ji­na, chce spo­lu s tebou vybu­do­vať lep­šie Slo­ven­sko

Alexandra Dulaková / 20. januára 2016 / Business

Dob­ro­čin­ných pro­jek­tov je aj na našej scé­ne viac ako dosť. Pome­nej už je však takých, kto­ré pria­mo vyzý­va­jú nie­len k pris­pie­va­niu, ale aj k akti­viz­mu, dob­ro­voľ­níc­tvu a zapá­ja­niu nových pro­jek­tov, kto­rým ešte nebol veno­va­ný dosta­tok pozor­nos­ti. Dob­rá kra­ji­na je opti­mis­tic­kou vízi­ou naprá­va­nia roz­die­lov medzi tými, kto­rí mali v živo­te menej šťas­tia a potre­bu­jú pomoc­nú ruku dru­hých. Pre­dov­šet­kým neza­bú­da ani na význam­nú rolu vzde­la­nia, kto­ré má cenu zla­ta.

Ak by si zo Slo­ven­ska chcel uro­biť ide­ál­ne mies­to, čo by si na ňom zme­nil, pop­rí­pa­de vylep­šil? Iste by ti toho nena­pad­lo málo. Ak máš záu­jem túto ini­cia­tí­vu dotia­hnúť ďalej než len po návrhy, slo­ven­ský cha­ri­ta­tív­ny pro­jekt ťa môže oslo­viť. Dob­rá kra­ji­na, kto­rú spra­vu­je Nadá­cia Pon­tis, má naozaj ambi­ci­óz­ne úmys­ly. Je to nie­len fun­drai­sin­go­vá plat­for­ma pre tých, kto­rí chcú svo­ji­mi peniaz­mi vylep­šiť náš nedo­ko­na­lý štát, ale aj pries­tor, kde sa môžu akti­vis­ti spá­jať a spo­loč­ne pra­co­vať na mno­hých pro­jek­toch nie­len finanč­ne, ale aj „fyzic­ky“. To asi väč­ši­na z nás pra­vi­del­ne nero­bie­va, mož­no prá­ve pre­to, lebo je to čas­to ďale­ko nároč­nej­šie ako zriek­nuť sa pár eur. Ilus­trač­né fot­ky z podob­ných akcií však vyze­ra­jú veľ­mi osož­ne a moti­vač­ne, tak­že nie­čo na tom­to spô­so­be pomá­ha­nia zrej­me pred­sa len bude.

Dobrá krajina

Dob­rá kra­ji­na pod jed­nou domé­nou spá­ja ini­cia­tí­vy zná­mych nezis­ko­vých orga­ni­zá­cií, ako naprí­klad Amnes­ty Inter­na­ti­onal, Liga pro­ti rako­vi­ne, Úsmev ako dar, či Alian­cia Fair-Play. Zoznam pokra­ču­je desiat­ka­mi ďal­ších dob­ro­čin­ných nápa­dov, kto­ré žia­da­jú občian­sku ini­cia­tí­vu a ocho­tu, naprí­klad aj aktu­ál­ny­mi legál­ny­mi krok­mi pre väč­šiu trans­pa­ren­tnosť a niž­šiu nedot­knu­teľ­nosť našej poli­ti­ky.

Nás ale pre­dov­šet­kým zau­ja­la sek­cia, kto­rá sa venu­je posil­ne­niu vzde­lá­va­nia, keď­že si uve­do­mu­je­me, aké je vzde­la­nie a infor­mo­va­nie sa pre napre­do­va­nie jed­not­liv­cov aj celej kra­ji­ny dôle­ži­té. Ak chce­me z náš­ho štá­tu vytvo­riť lep­šie mies­to, tre­ba na to uve­do­me­lých ľudí v obra­ze, kto­rí sa budú chcieť sna­žiť a kto­rí nebu­dú spo­koj­ní len tak s hoci­čím. K tomu ich ale tre­ba od začiat­ku cie­le­ne viesť. Nie je to vždy jed­no­du­chá prá­ca, pre­to ju tre­ba pod­po­riť, ako sa dá – naprí­klad tým, že sa o nej zmie­niš pred ľuď­mi, kto­rí by moh­li mať záu­jem pri­lo­žiť ruku k die­lu. Je nám totiž jas­né, že nie kaž­dý má penia­ze na roz­dá­va­nie.

Learn2Code

Zdroj: Dob­rá kra­ji­na

Už dlho ape­lu­je­me na to, akou zau­jí­ma­vou a sľub­nou pro­fe­si­onál­nou drá­hou vedia byť infor­mač­né tech­no­ló­gie a prog­ra­mo­va­nie. Na hĺb­ko­vé a kva­lit­né vzde­la­nie v tom­to sme­re však tre­ba kva­lit­né zaria­de­nie a skú­se­ných odbor­ní­kov, kto­rých je samoz­rej­me nedos­ta­tok. Pro­jekt Lear­n2Co­de pre deti orga­ni­zu­je 12-týž­dňo­vé prog­ra­má­tor­ské krúž­ky pre deti vo veku 8 – 14 rokov, čo je čas­to kľú­čo­vý vek, v rám­ci kto­ré­ho sa for­mu­jú dôle­ži­té záuj­my a pred­sta­vy o sve­te. Na kon­ci puber­ty už máme pri­bliž­nú pred­sta­vu o tom, čo nás baví a naj­mä o tom, čo nás neba­ví a s čím nech­ce­me mať nič spo­loč­né.

Prog­ra­mo­va­nie by sa do tej dru­hej kate­gó­rie nema­lo dostať len pre­to, lebo ho deťom nikto poriad­ne a púta­vo neprib­lí­žil. Rov­na­ko by to ani nema­lo byť pre­to, lebo „som diev­ča a prá­ca s počí­tač­mi pre diev­ča­tá nie je.“ Podob­né nezmy­sel­né pred­sud­ky je počuť čoraz menej, no ešte stá­le máme na čom pra­co­vať. Diev­ča­tá majú čas­to pocit, že prog­ra­mo­va­nie a IT sa ich netý­ka a dôsled­kom toho je nedos­ta­tok žien v infor­ma­ti­ke. To chce zme­niť ini­cia­tí­va Aj Ty v IT, kto­rá orga­ni­zu­je works­ho­py, dis­ku­sie, aj stret­nu­tia s pro­fe­si­onál­mi, na kto­rých by mali diev­ča­tá zis­tiť, že ich od drá­hy kóde­riek a prog­ra­má­to­riek nič odrá­dzať nemu­sí. Aj tie­to dve ini­cia­tí­vy je mož­no pod­po­riť pro­stred­níc­tvom Dob­rej kra­ji­ny.

Aj ty v IT

Zdroj: Dob­rá kra­ji­na

Potom sú tu však také deti, kto­ré od začiat­ku pova­žu­je­me za zatra­te­né – bez šan­ce na kva­lit­né vzde­la­nie dru­hé­ho, či nebo­daj tre­tie­ho stup­ňa. Ide pre­dov­šet­kým o róm­sku men­ši­nu, kto­rá v sebe čas­to skrý­va talent, avšak ho nemá ako pre­ja­viť. Či už sú deti nada­né v spe­ve, ume­ní, tan­ci, či mate­ma­ti­ke, ten­to talent tre­ba obja­viť včas a tre­ba ho aj pat­rič­ne pod­po­riť – inak bude naozaj pre­mr­ha­ný.

Divé maky sa pra­vi­del­ne zaslu­hu­jú o prí­stup róm­skych detí k vzde­la­niu aj pod­po­re ich mimo­škol­ských talen­to­vých akti­vít, zatiaľ čo slo­ven­ská poboč­ka Člo­ve­ka v tís­ni sa sna­ží deťom veno­vať dou­čo­va­ním a tuto­rin­gom v ich voľ­nom čase, pre­to­že nie­ke­dy môže byť v podob­ných prí­pa­doch prob­lé­mom aj nedos­ta­tok indi­vi­du­ál­ne­ho prí­stu­pu, či úprim­nej a dlho­do­bej pozor­nos­ti. Nadá­cia Nové kríd­la pre Rómov sa takis­to sústre­dí na dou­čo­va­nie a men­to­ro­va­nie róm­skych detí, aby sa ich aka­de­mic­ký poten­ciál mohol roz­ví­jať.

017572b515eb0a1743b450c8a1ca9d3e

Zdroj: Dob­rá kra­ji­na

Navy­še, Dob­rá kra­ji­na všet­ky spo­me­nu­té pro­jek­ty pod­po­ru­je aj jed­ným špe­ci­fic­kým spô­so­bom, kto­rý vysti­hu­je ich slo­gan: Ak ty dáš, my pri­dá­me. Tu sa na scé­nu dostá­va Nadá­cia ESET, kto­rá je par­tne­rom orga­ni­zá­cie, a kto­rá jej pomá­ha dar­cov­ské sumy vyvá­žiť tými vlast­ný­mi v rov­na­kej výš­ke, aby zbier­ky rást­li čo naj­rých­lej­šie a silu občian­skej ini­cia­tí­vy ešte viac umoc­ni­li. Ten­to feno­mén sa však odo­hrá­va len pri pris­pie­va­ní trva­lým prí­ka­zom počas mini­mál­nej doby troch mesia­cov. Väč­ši­na ľudí s trva­lým prí­ka­zom pod­po­ru­je nadá­ciu mesač­nou sumou šies­tich eur. Táto tzv. mat­chin­go­vá kam­paň trvá do 30. decem­bra 2016. Viac sa o kam­pa­ni dozvieš tu.

Všet­ky pro­jek­ty sa zatiaľ nachá­dza­jú v začia­toč­ných fázach, avšak dote­raz už stih­li cel­ko­vo vyzbie­rať tak­mer pol mili­ó­na eur od vyše 3 000 dar­cov. Je to sama o sebe úcti­hod­ná suma, no keď sa vez­me, koľ­ko na dosia­hnu­tie sta­no­ve­ných cie­ľo­vých súm ešte tre­ba dodať, dá sa aku­rát skon­šta­to­vať, že Dob­rá kra­ji­na zatiaľ ani zďa­le­ka nekon­čí. A ak pat­ríš medzi tých, kto­rí rad­šej kona­jú na mies­te, môžeš sa zapo­jiť aj tým­to spô­so­bom – naprí­klad zaví­ta­ním na rôz­ne podu­ja­tia, kto­rých výťaž­ky pri­ro­dze­ne putu­jú na dob­ro­čin­né úče­ly, ale­bo dob­ro­voľ­níc­kou prá­cou na daných podu­ja­tiach. Napo­sle­dy tak­to orga­ni­zo­va­li kon­cert Doma dob­re v noc­ľa­hár­ni, kde sa sna­žia vytvo­riť ide­ál­ne a prí­jem­né pod­mien­ky pre ľudí bez stre­chy nad hla­vou. Prí­sť pozrieť sa však mohol prí­sť kaž­dý.

Dobrá Krajina

Na ich strán­ke môžeš pra­vi­del­ne sle­do­vať pokro­ky rôz­nych kam­pa­ní, ich kon­krét­ne úmys­ly s vyzbie­ra­ný­mi peniaz­mi a takis­to sa môžeš aj zapo­jiť, pop­rí­pa­de ich aspoň pod­po­riť pozor­nos­ťou na face­bo­oku, ale­bo twit­te­ri, kde sa o nich môžu dozve­dieť ďal­ší ochot­ní a ini­cia­tív­ni ľudia, kto­rí by z našej kra­ji­ny radi vybu­do­va­li vše­stran­ne fun­gu­jú­ce a prí­ve­ti­vé mies­to.

Pridať komentár (0)