Chatr.TV: vyjadri svoj názor v pria­mom pre­nose

Lukáš Gašparík jr. / 6. novembra 2014 / Business

Tele­vízny svet sa má na čo tešiť! Tím ambi­ci­óz­nych vývo­já­rov z Pop­radu sa ho chystá dobyť s uni­kát­nou apli­ká­ciou spá­ja­jú­cou tele­ví­zie s ich divákmi. Start-up v podobe bez­plat­nej apli­ká­cie CHATR.tv chce pri­niesť nový roz­mer tele­víz­nej zábavy.

Divá­kom jed­not­li­vých tele­víz­nych kaná­lov ponúkne mož­nosť zapo­jiť sa do vysie­la­nia a vyjad­riť svoj názor či emó­cie. „Vychá­dzali sme z toho, že podľa naj­nov­ších pries­ku­mov až 8 z 10tich ľudí pou­žíva pri sle­do­vaní tele­ví­zie smart­fón. A práve spo­je­ním TV, inter­netu a smart­fó­nov naša apli­ká­cia vytvorí komu­nity uží­va­te­ľov okolo jed­not­li­vých tele­víz­nych kaná­lov. Vďaka inte­rak­ti­vite medzi tele­ví­ziou a mobil­ným zaria­de­ním môžu diváci navzá­jom cha­to­vať, online hla­so­vať, klásť otázky v pria­mom pre­nose alebo rie­šiť iné zau­jí­mavé akti­vity.“ vysvet­ľuje šéf vývo­já­rov Marek Môcik, ktorý odpo­ve­dal na naše otázky.

Pre začia­tok sa nám pred­stavte, kto ste a ako ste sa dali dokopy?

Sme ambi­ci­ózny tím prog­ra­má­to­rov, dizaj­né­rov a mar­ke­tin­go­vých špe­cia­lis­tov pra­cu­jú­cich v digi­tál­nej agen­túre CRE­A­NET, ktorá sa momen­tálne zaoberá vývo­jom infor­mač­ných sys­té­mov, webo­vých a mobil­ných apli­ká­cií a pre­vádz­kou online kam­paní na trhu v stred­nej Európe. Medzi naše posledné pro­jekty patrí aj mobilná apli­ká­cia Zelená Vlna, ktorú sme vyvi­nuli pre spo­loč­nosť RTVS, no medzi našich ďal­ších spo­koj­ných zákaz­ní­kov pat­ria aj Coca Cola, Slo­va­net, Aqu­acity, Alef Nula.

Môžete nám pred­sta­viť váš pro­jekt ?

Cie­ľom nášho pro­jektu CHATR.tv je spo­jiť divá­kov a tele­ví­zie pro­stred­níc­tvom jed­no­du­chej mobil­nej apli­ká­cie. Divá­kom ponúk­neme mož­nosť vyjad­riť svoje názory, pocity alebo sa priamo zapo­jiť do tele­víz­neho vysie­la­nia. Pre tele­ví­zie môže byť CHATR.tv mag­ne­tom na divá­kov, úžas­ným nástro­jom na tvorbu inte­rak­tív­nych relá­cií a zdro­jom netu­še­ných infor­má­cií o sprá­vaní a nála­dách divá­kov. S pro­jek­tom sme sa zapo­jili aj do súťaže “Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka 2014”, v kto­rej sme sa spo­me­dzi 420 pro­jek­tov dostali do finále. 

Ako vzni­kol váš nápad?

Nápad vzni­kol jeden pekný večer, keď som si pri sle­do­vaní tele­ví­zie uve­do­mil, že aj napriek dneš­ným moder­ným tech­no­ló­giám, nie je možné pode­liť sa o svoj názor s ostat­nými divákmi, ktorí práve sle­dujú tele­ví­ziu alebo cel­kovo vyjad­riť svoj názor na práve vysie­laný tele­vízny prog­ram. Tak­tiež som si uve­do­mil, že tele­ví­zie momen­tálne nemajú k dis­po­zí­cií žiadnu plat­formu pomo­cou kto­rej by doká­zali adresne oslo­viť kon­krét­nych divá­kov počas ich sle­do­va­nia tele­ví­zie. Vtedy ma napadlo vytvo­riť jed­no­du­chú mobilnú apli­ká­ciu pre divá­kov, ktorá by bola pre nich uni­ver­zál­nym inte­rakč­ným ovlá­da­čom na práve sle­do­vanú relá­ciu.

Ako fun­guje vaša služba CHATR.tv? Je to free ?

Kým pre divá­kov po celom svete bude apli­ká­cia zdarma, tele­ví­zie si budú môcť vybrať z balí­kov pla­te­ných slu­žieb alebo objed­nať rie­še­nia na mieru. Jed­not­livé balíky sa budú líšiť svo­jimi vlast­nos­ťami podľa dostup­ných fun­kci­ona­lít ponú­ka­ných v danom balíku. Tele­ví­zie budú mať k dis­po­zí­cií špe­ciálne vyvi­nutú admi­nis­tračnú apli­ká­ciu, vďaka kto­rej budú môcť spra­vo­vať obsah apli­ká­cie, vytvá­rať inte­rak­tívne relá­cie, sle­do­vať šta­tis­tiky o sprá­vaní divá­kov, adresne oslo­vo­vať divá­kov, ktorí relá­ciu práve sle­dujú alebo budú mať mož­nosť integ­ro­vať obsah tvo­rený uží­va­teľmi priamo do vysie­la­nia tele­ví­zie. 

V akej fáze pro­jektu sa momen­tálne nachá­dzate ?

Momen­tálne máme spus­tenú kam­paň pro­stred­níc­tvom, kto­rej sa môžu uží­va­te­lia zare­gis­tro­vať na www.chatr.tv a tým sa zara­diť medzi prvých divá­kov, ktorí si apli­ká­ciu budú môcť odskú­šať v tes­to­va­cej pre­vádzke. Mobilné a webové apli­ká­cie sú už vyvi­nuté a práve pre­bieha ich tes­to­va­nie . Admi­nis­tračná zóna pre tele­ví­zie je plne funkčná a práve pre­bieha jej redi­zajn uží­va­teľ­ského pro­stre­dia. 

Aké sú vaše ďal­šie ciele ?

Našim teraj­ším cie­ľom je pilotné spus­te­nie apli­ká­cie na slo­ven­skom trhu, ktoré plá­nu­jeme už o pár týž­dňov. V prvom kvar­táli 2015 máme naplá­no­vaný vstup na ostatné trhy v regi­óne stred­nej a východ­nej Európy. Už teraz však máme v zálohe nové fun­kci­ona­lity mobil­ných apli­ká­cií a roz­ší­re­nia admi­nis­trač­nej služby pre tele­ví­zie. Cel­kovo naším cie­ľom je pri­niesť divá­kom aj tele­ví­ziám “Nový roz­mer tele­víz­nej zábavy”.

Tvor­co­via aktu­álne tes­tujú mobilné apli­ká­cie pre Android, iOS, Web-Desk­to­povú a Web-mobilnú ver­ziu. Na ceste je už aj druhá ver­zia admi­nis­trač­nej webo­vej apli­ká­cie pre tele­ví­zie. Tes­to­va­ciu pre­vádzku s prvými tele­ví­ziami chcú tvor­co­via sti­hnúť ešte pred Via­no­cami.

Pridať komentár (0)