Chce­me pomôcť nevi­dia­cim!” Slo­ven­ské star­tu­py Bat­Su­ite a Remo­te assis­tant sa zlu­ču­jú

Rišo Néveri / 17. septembra 2015 / Lifehacking

Dva star­tu­py, dva skve­lé nápa­dy. Bat­Su­ite a Remo­te Assis­tant vznik­li s rov­na­kým cie­ľom. Pomôcť nevi­dia­cim orien­to­vať sa v našom ruš­nom sve­te využi­tím moder­ných tech­no­ló­gií. Teraz sa star­tu­py roz­hod­li spo­jiť sily a spo­lu­prá­cou pomoh­li väč­šie­mu počtu ľudí.

Remo­te Assis­tant je slo­ven­ský star­tup, kto­ré­mu sa svo­jím nápa­dom poda­ri­lo zví­ťa­ziť na Star­tu­pA­wards 2013. Na úspech doká­za­li nad­via­zať aj v inku­bač­nom prog­ra­me Way­ra v Čes­ku, kde sa zara­di­li medzi fina­lis­tov. Remo­te Assis­tant spus­til v spo­lu­prá­ci s čes­kou úni­ou nevi­dia­cich SONS apli­ká­ciu na navi­gá­ciu pre iPho­ne.

Bat­Su­ite — aktu­ál­ne jeden z naj­viac sklo­ňo­va­ných star­tu­pov Slo­ven­ska zví­ťa­zil na Star­tup Wee­ken­de vo Vied­ni. Pro­jekt bol neskôr inku­bo­va­ný v Ber­lí­ne v akce­le­rá­to­re Hardware.co. Bat­Su­ite vyví­ja zaria­de­nie na pomoc nevi­dia­cim a sla­bo vidia­cim, inšpi­ro­va­né prí­ro­dou. Na báze sní­ma­nia vzdia­le­nos­ti ultra­zvu­ko­vý­mi vlna­mi vytvá­ra pocit pries­to­ru cez smart-watch hodin­ky Bat­Su­ite Sonar.

Tie­to dva pro­jek­ty sa zlu­žu­jú do jed­né­ho pro­jek­tu a ich cie­ľom je v prá­ci a vývo­ji pokra­čo­vať spo­loč­ne. Zlú­če­ním tak­tiež otvá­ra­jú mož­nosť využí­vať apli­ká­ciu Remo­te Assis­tant v spo­lu­prá­ci so smart-watch Bat­Su­ite Sonar pre navi­gá­ciu v pries­to­re na dlh­šie aj krat­šie vzdia­le­nos­ti. 

zdroj: ts

Pridať komentár (0)