Chceme pomôcť nevi­dia­cim!” Slo­ven­ské star­tupy Bat­Su­ite a Remote assis­tant sa zlu­čujú

Rišo Néveri / 17. septembra 2015 / Tools a produktivita

Dva star­tupy, dva skvelé nápady. Bat­Su­ite a Remote Assis­tant vznikli s rov­na­kým cie­ľom. Pomôcť nevi­dia­cim orien­to­vať sa v našom ruš­nom svete využi­tím moder­ných tech­no­ló­gií. Teraz sa star­tupy roz­hodli spo­jiť sily a spo­lu­prá­cou pomohli väč­šiemu počtu ľudí.

Remote Assis­tant je slo­ven­ský star­tup, kto­rému sa svo­jím nápa­dom poda­rilo zví­ťa­ziť na Star­tu­pA­wards 2013. Na úspech doká­zali nad­via­zať aj v inku­bač­nom prog­rame Wayra v Česku, kde sa zara­dili medzi fina­lis­tov. Remote Assis­tant spus­til v spo­lu­práci s čes­kou úniou nevi­dia­cich SONS apli­ká­ciu na navi­gá­ciu pre iPhone.

Bat­Su­ite — aktu­álne jeden z naj­viac sklo­ňo­va­ných star­tu­pov Slo­ven­ska zví­ťa­zil na Star­tup Wee­kende vo Viedni. Pro­jekt bol neskôr inku­bo­vaný v Ber­líne v akce­le­rá­tore Hardware.co. Bat­Su­ite vyvíja zaria­de­nie na pomoc nevi­dia­cim a slabo vidia­cim, inšpi­ro­vané prí­ro­dou. Na báze sní­ma­nia vzdia­le­nosti ultra­zvu­ko­vými vlnami vytvára pocit pries­toru cez smart-watch hodinky Bat­Su­ite Sonar.

Tieto dva pro­jekty sa zlu­žujú do jed­ného pro­jektu a ich cie­ľom je v práci a vývoji pokra­čo­vať spo­ločne. Zlú­če­ním tak­tiež otvá­rajú mož­nosť využí­vať apli­ká­ciu Remote Assis­tant v spo­lu­práci so smart-watch Bat­Su­ite Sonar pre navi­gá­ciu v pries­tore na dlh­šie aj krat­šie vzdia­le­nosti. 

zdroj: ts

Pridať komentár (0)