Chceš byť novým pre­mie­rom? Kandiduj.sk ti v tom pomôže.

Katka Šiborová / 29. september 2014 / Tools a produktivita

Kto bude obča­nom v nasle­du­jú­cich voľ­bách skla­dať účty? Na túto otázku a aj mnohé iné sa snaží pri­niesť odpo­veď pro­jekt kandiduj.sk. Pri­ná­šame Vám roz­ho­vor s „rodičmi“ tohto mla­dého a ambi­ci­óz­neho slo­ven­ského pro­jektu, Mar­ti­nom Pechov­ským (26), Mar­ti­nom Bur­grom (23) a Pet­rom Son­tá­gom (25), ako sa dočí­tate niž­šie, majú čo pove­dať nie­len poli­tic­kým kan­di­dá­tom, ale aj mla­dým pod­ni­ka­te­ľom.

Mohli by ste sa nám v skratke pred­sta­viť? 

Sme spo­loč­nosť MGROUP, s.r.o., ktorá začala pôso­biť v sek­tore IT, na slo­ven­skom trhu, od roku 2011. Postupne sme sa vo firme roz­de­lili do tímov, venu­jú­cich sa rôz­nym podob­las­tiam. Prvým, veľmi úspeš­ným tímom, je tím Yamami. Ide o samos­tatne fun­gu­júcu diví­ziu spo­loč­nosti, ktorá vystu­puje ako kre­a­tívna agen­túra a posky­tuje kom­plexné služby v oblasti vývoja a správy tra­dič­ných i netra­dič­ných inter­ne­to­vých rie­šení, od malých kre­a­tív­nych webov cez eshopy až po veľké pro­jek­to­vané por­tály. Druhý tím sa zaoberá výsku­mom a vývo­jom pro­duktu, o kto­rom budete môcť už čoskoro počuť. Pra­cov­nou nápl­ňou tre­tieho tímu je náš ďalší nápad, pro­jekt persule.com. Per­sule je súkromná časová schránka, kde si člo­vek môže hro­ma­diť foto­gra­fie, videá, texty a odkazy, budo­vať rodok­meň, či zazna­me­ná­vať životné ciele. Toto všetko môže naplá­no­vať a odo­slať v čase, naprí­klad aj svo­jim deťom do budúc­nosti. Dáta sú šif­ro­vané a hro­ma­dené v našom vlast­nom mini pro­fe­si­onál­nom dáto­vom cen­tre. A nako­niec štvrtý tím pra­cuje na pro­jekte kandiduj.sk.

Toľko pro­jek­tov pod jed­nou stre­chou. Nie je to náročné?

Pokiaľ máte správny sys­tém, moti­vo­vané tímy ľudí a obrov­skú dávku opti­mizmu tak sa všetko dá zvlád­nuť.
 Spo­loč­nosť sa dá už dnes pova­žo­vať za miesto, kde mladí ľudia roz­behnú svoje nápady v oblasti IT, a spo­loč­nosť ich za pred­po­kladu, že majú dobrý biz­nis model zre­a­li­zuje pro­stred­níc­tvom svo­jich tímov ľudí a dostup­ných finan­cií. Takéto doko­nalé dele­nie kom­pe­ten­cií na jed­nom mieste vedie k efek­tív­nemu zvlád­nu­tiu toľ­kých pro­jek­tov.

Pre­vádz­ko­va­nie takého množ­stva akti­vít v IT si vyža­duje najmä veľa dát, ktoré je potrebné musíme hro­ma­diť. Vybu­do­vali sme si vlastné mini pro­fe­si­onálne dátové cen­trum Yamami data­cen­ter, odkiaľ bežia naše i kli­ent­ske apli­ká­cie, stre­amy a pri­pra­vu­jeme sa aj na cloud.

Za vzni­kom celej spo­loč­nosti stojí Mar­tin Pechov­ský. Aké boli Mar­tin Vaše začiatky?

Mar­tin Pechov­ský: “Začí­nal som úplne od nuly, keď som mal 21 rokov len s prís­pev­kom úradu práce na pre­vádz­ko­va­nie živ­nosti, čo bolo pri­bližne 3200 eur. Nemal som dostupné žiadne finančné zdroje bánk, inves­to­rov ani veri­te­ľov. Banky vám neve­ria, inves­to­rom je dosť náročné vysvet­liť čo chcete robiť a rodinu nech­cete zatiah­nuť do rizika. Všetko som zís­kal postup­ným budo­va­ním cashf­low a rein­ves­to­va­ním svo­jej výplaty do firmy. Prvý inves­tor pri­šiel až o tri roky. Momen­tálne sme v štá­diu roko­va­nia s ďal­šími inves­tormi. Dôle­žitý bol pre mňa vždy najmä môj tím, ktorý som si budo­val na základe mojich vyhlia­dok a násled­ných poho­vo­rov. Máme veľmi šikovný tím, ktorý ak viete správne moti­vo­vať, dokáže samos­tatne fun­go­vať. Minulý rok ma môj tím dokonca nomi­no­val na začí­na­jú­ceho pod­ni­ka­teľa roka. Môžeme sa pochvá­liť mla­dými skil­lermi ako sú Miňo Chu­doba ( web­di­zaj­nér | kennymax.sk), Mar­tin Burgr (Pred­seda debat­nej aso­ciá­cie a maj­ster v argu­men­tá­cii | maxman.sk), Peťo Son­tág (z telky IT — čko) a vlastne všetci sú šikovní gee­ko­via. Momen­tálne nás je pri­bližne 13 kusov sta­ra­jú­cich sa o úspech spo­loč­nosti, ako aj o svoj pro­fe­si­onálny roz­voj. Občas je nás viac, keď prídu stá­žisti :). Sme veselá kopa ľudí a radi cho­díme do našej práce. Momen­tálne oblie­hame pries­tor vskutku kre­a­tívny, Pod­ni­ka­teľ­ský Inku­bá­tor v Ban­skej Bys­trici, s kto­rým spo­lu­pra­cu­jeme aj na pod­pore ďal­ších mla­dých pod­ni­ka­te­ľov.” 

O čom je pro­jekt kandiduj.sk?

Pro­jekt kandiduj.sk je nástroj, ktorý cen­trálne pomáha kan­di­dá­tom s poli­tic­kým mar­ke­tin­gom. Celá stra­té­gia je posta­vená na šet­rení finan­cií kan­di­dá­tov pro­stred­níc­tvom množ­stev­ných zliav, či už pri tlači letá­kov, tvorbe šab­ló­no­vých rie­šení a podobne. V tejto chvíli ale pomá­hame už aj s pod­rob­nej­ším pora­den­stvom. Chodí nám veľké množ­stvo otá­zok. Ľudia sa nás pýtajú koľko pod­pi­sov potre­bujú, kde majú čo odo­vzdať, za kým ísť, aké ter­míny spl­niť… . Dokonca sme dostali pod­net na mani­pu­lá­ciu s pod­pismi v jed­nom meste.

Aké služby kon­krétne ponú­kate a komu?

Ponú­kame kom­pletné kam­pane na mieru. Záro­veň sa sna­žíme, aby boli pro­fe­si­onálne kam­pane dostupné pre všet­kých kan­di­dá­tov. Ponú­kame preto pro­dukty, ktoré vyho­vujú potre­bám a mož­nos­tiam kan­di­dá­tov. Vytvo­rili sme jedi­nečnú mapu, ktorá je demok­ra­tická v tom, že bude obsa­ho­vať rov­naké infor­má­cie o všet­kých kan­di­dá­toch v komu­nál­nych voľ­bách. Naša mapa tak poskytne náv­štev­ní­kom mož­nosť, aby si na jed­nom mieste pre­hliadli, kto kan­di­duje vo všet­kých 2890 obciach na Slo­ven­sku. Do mapy sme nahrali aj viac ako 20 000 zázna­mov o aktu­ál­nych zástup­coch samospráv. Našim cie­ľom bolo, aby si náv­štev­níci mohli pre­hliad­nuť kto v samospráve pôso­bil a kto bude obča­nom v nasle­du­jú­cich voľ­bách skla­dať účty. Stretlo sa to s pozi­tív­nym ohla­som, nakoľko sme za dva týždne od zve­rej­ne­nia mapy zazna­me­nali tak­mer trid­sať tisíc klik­nutí na stránku. Po zve­rej­není všet­kých kan­di­dá­tov oča­ká­vame ešte vyš­šiu náv­štev­nosť. Kan­di­dá­tom ponú­kame mož­nosť zakú­piť si aj roz­ší­rený pro­fil. Tento pro­fil ponúka všetky mož­nosti, ktoré posky­tuje aj vlastná webová stránka kan­di­dáta. Výhoda nášho pro­filu je v tom, že je pre­po­jený s mapou a záro­veň stojí desa­tinu toho čo vlastná webová stránka. Takýmto spô­so­bom ponú­kame kan­di­dá­tom mož­nosť kam­pane na webe, ktorá je cenovo dostupná a to pre kaž­dého. 

Ato fun­guje v praxi ? 

Postup nie je zlo­žitý. Zákla­dom našej práce je osobný kon­takt s kli­en­tom. Sna­žíme sa pocho­piť jeho potreby. Kam­pane sa veľmi líšia v závis­losti od veľ­kosti obce. Kan­di­dát na sta­rostu v malej obci nepot­re­buje stránku za stovky eur. Úplne mu postačí pro­fil v inte­rak­tív­nej mape, kde môže zve­rej­niť svoj prog­ram, nie­koľko letá­kov a odhod­la­nie stre­tá­vať sa s voličmi. Kan­di­dá­tovi vo veľ­kom meste zase ponúk­neme pro­fe­si­onálnu stránku na mieru s jedi­neč­nou gra­fi­kou, ktorá mu pomôže odlí­šiť sa.

Odkiaľ sa zobrala myš­lienka vytvo­riť pro­jekt ako je kandiduj.sk? 

Raz sme boli s pár členmi tímu plá­vať na pla­várni. Zvyk­neme to robiť, keď sa potre­bu­jeme zre­ge­ne­ro­vať. Tam nás to napadlo. V pod­state sme zare­a­go­vali na rok volieb. Potom pri­šiel náš nový pán pre­zi­dent so svo­jou kam­pa­ňou, prí­be­hom a nasa­de­ním. Uve­do­mili sme si, že toto potre­bujú kan­di­dáti. Že potre­bujú kre­a­ti­vitu, potre­bujú radu, potre­bujú pod­poru zo strany mar­ke­tingu a to všetko na jed­nom mieste, v jed­nom for­mu­lári, ktorí vypl­nia. Lenže jeho kam­paň stála obrov­ské pra­chy a my sme začali hľa­dať spô­soby ako to uro­biť lac­nej­šie, efek­tív­nej­šie a rov­no­cen­nej­šie pre všet­kých. Napo­kon sme ich našli.

Kto stál na počiatku celého pro­jektu?

Pro­jekt je vždy úspešný vtedy, keď to dotiah­nete do konca. Sám zakla­da­teľ spo­loč­nosti je člo­vek, kto­rému nápad len tak nedá spá­vať. 

Mar­tin Pechov­ský: “Často sa zobu­dím ráno o štvr­tej s poci­tom: Mám to!, otvo­rím Mac a píšem. Potom roz­de­lím úlohy, aby som nápad pri­vie­dol na svetlo sveta. Nápad by mal ísť von ihneď, pre­tože na svete je asi 100.000 ďal­ších ľudí, ktorí roz­mýš­ľajú rov­nako a vždy je to o tom, kto to prvý dá von. To sa mi potvr­dilo aj pri kandiduj.sk. Už mi traja pove­dali, že nad tým roz­mýš­ľali. Nie je však jed­no­du­ché upred­nost­niť vlastný nápad pred úlo­hami, ktoré stoja v sys­téme a robíte ich pre zákaz­ní­kov. Preto som využil svoje desať­ročné prog­ra­má­tor­ské schop­nosti a pro­jekt aj s pro­duk­tom mapa.kandiduj.sk som naprog­ra­mo­val za jednu sobotu a to som ešte pomá­hal man­želke v kuchyni ;). Uro­bil som face­book fan­page, nasta­vil kam­pane a čakal. Počkáme dva mesiace a ak sa to ľuďom nepáči, treba to vypnúť a roz­mýš­ľať nad iným nápa­dom. V pod­state je to taký malý pries­kum trhu, ale s tým roz­die­lom, že už je pro­jekt vonku v spo­ji­tosti s vami a nik vás už nepred­behne, lebo ste prvý.” 

Kto tvorí tím teraz? 

Sotv sme pro­jekt pred­sta­vili, začali sa ozý­vať rôzni ľudia. Jed­ným z nich bol aj Mar­tin Burgr, ktorý teraz stojí na čele kandiduj.sk. Mar­tin štu­duje poli­to­ló­giu v Brne a roz­umie sa prob­le­ma­tike volieb. Na semi­nári pre kan­di­dá­tov, kde sme boli pozvaní, zožala jeho pre­zen­tá­cia potlesk, a po semi­nári ako jediný asi hodinu dis­ku­to­val s kan­di­dátmi a radil im. 

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

Naďa­lej sa budeme v pro­jekte kandiduj.sk veno­vať kan­di­dá­tom. Budeme im radiť a infor­mo­vať ich o mož­nos­tiach. Ľuďom budeme uka­zo­vať výsledky, ktoré kan­di­dáti dosa­hujú. Mys­líme si, že dobrý kan­di­dát je vzde­laný kan­di­dát, a preto uva­žu­jeme aj o vzde­lá­vaní kan­di­dá­tov, aby doká­zali roz­umne viesť naše samosprávy. 

Pode­líte sa s nami o nejaké infor­má­cie zo záku­li­sia? 

Pri­pra­vu­jeme kam­pane rôz­nym kan­di­dá­tom a je to sranda. Jeden cha­lan si pýtal štu­dent­skú zľavu, iný zase písal, že je “zadl­žený po uši” a preto chce kan­di­do­vať :)

Čo by ste pora­dili ľuďom, pred tým než sa pus­tia do vlast­ného pro­jektu?

Mar­tin Pechov­ský: Samoz­rejme závisí to od cha­rak­teru pro­jektu. Ak je to pro­dukt, mal by prejsť vývo­jom, tes­tami, cer­ti­fi­ká­ciami až do pro­to­typu, ktorý pred­sta­vím ľuďom . No ak je to služba, ktorú viem hneď poskyt­núť, je potrebné si pove­dať, koľko ma to bude stáť, koľko vyzbie­ram a koľko na tom zaro­bím. Je ešte veľmi dôle­žitá otázka, ktorú si treba zod­po­ve­dať. Koľko mi je ten člo­vek ochotný dať peňazí za moju službu? Potom uro­biť haló efekt, zasiah­nuť cie­ľovku a keď sa nechy­tajú skon­čiť. Stojí vás to skoro nič. Ak sa chy­tia, má to význam a je potrebné začať makať a zapo­jiť ďal­ších čle­nov tímu, mož­nosti, kon­takty, inves­to­rov a podobne.

Poznáte (čítate) por­tál startitup.sk?

Samoz­rejme, lajkli sme ho hneď ako to Lukáš spus­til :). Mys­líme si, že je to vyni­ka­júci pros­trie­dok na moti­vá­ciu ľudí. Takéto médium na Slo­ven­sku chý­balo, možno je cie­ľovka tro­chu niž­šia ako pre ostatné médiá, ktoré zasa­hujú svo­jou far­mou, či nákup­nými maniač­kami ľudí, no je to komu­nita, ktorá je nesmierne dôle­žitá pre túto kra­jinu. Držíme vám palce a budeme vás pod­po­ro­vať. 

Chceli by ste niečo dodať takto na záver? 

Mar­tin Pechov­ský: Rád by som odká­zal všet­kým ľuďom, ktorí sa sna­žia roz­be­hnúť a udr­žať svoj biz­nis na Slo­ven­sku: Vážte si svo­jich ľudí, nebojte sa inves­to­vať do svojho nápadu, pre­tože nápad je často krát vašim aktí­vom. Dôve­rujte sebe a svojmu nápadu, vo voľ­nom čase sa vzde­lá­vajte, buďte finančne dis­cip­lí­no­vaní, vážte si kaž­dého zákaz­níka aj keď si myslí niečo iné. Spo­lu­pra­cujme, stre­tá­vajme sa a urobme si sys­tém, sys­tém inte­li­gent­ných, mla­dých a kre­a­tív­nych ľudí, ktorý bude náš a nebu­deme sa môcť naň sťa­žo­vať, pre­tože toto je zákla­dom zdra­vého trhu a zdra­vej eko­no­miky nie­len v Slo­ven­skej repub­like. V čase, keď sa slo­ven­ský trh vyspo­ra­dúva s pri­va­ti­zá­ciami, zahra­nič­nými inves­tormi, nezmy­sel­nými sti­mulmi či zlou infor­mo­va­nos­ťou, osobne obdi­vu­jem kaž­dého začí­na­jú­ceho pod­ni­ka­teľa a viem o čom hovo­rím. Na dru­hej strane tu exis­tuje veľa mož­ností, ktoré môže slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ využiť. Nebojte sa ich využí­vať. Slo­ven­sko môže uká­zať svetu ako nasta­viť trhový mecha­niz­mus tak, aby bol efek­tívny pre pod­ni­ka­te­ľov a spra­vod­livý pre spot­re­bi­te­ľov, je to však na našom mys­lení. Mys­le­nie je výsled­kom zís­ka­ných infor­má­cií. Por­tál Startitup.sk podáva a verím, že aj naďa­lej bude podá­vať, pozi­tívne a rele­vantné infor­má­cie. Držím palce.

Ďaku­jem cha­la­nom za ochotu a čas kandiduj.sk

Pridať komentár (0)