Chceš fotiť a nemáš múzu? V pohode, stačí ti motorola one

redakcia / 19. decembra 2018 / Tech a inovácie

Zo­znám sa s pr­vým smart­fó­nom, s kto­rým do­ká­žeš fo­tiť ná­pa­dité fotky aj bez kop­nu­tia mú­zou

Zo­znám sa s pr­vým smart­fó­nom, s kto­rým do­ká­žeš fo­tiť ná­pa­dité fotky aj bez kop­nu­tia mú­zou

Máš po­cit, že všetci, ale na­ozaj všetci z okruhu tvo­jich zná­mych na so­ciál­nych sie­ťach majú kre­a­tív­nej­šie fotky ako sú tie tvoje? Mu­sel si si z trucu za­blo­ko­vať nie­koľko pro­fi­lov na Ins­ta­grame, lebo sa in­špi­rá­cia zvrtla na zdroj čis­tej zá­visti?

Čo si bu­deme ho­vo­riť, nie každý má oko umelca. Na­vyše, zba­liť múzu je cel­kom drina, lebo je ex­trémne pre­lie­tavá, chodí si, ako sa jej za­chce a nie­kedy sa do­konca vô­bec ne­ukáže. Ne­ča­kaj na ňu, vezmi smart­fón a foť. V tomto prí­pade platí: Lep­šia mo­to­rola one v hrsti než múza na stre­che!

Ná­pa­dité fotky aj keď ne­máš ná­pady

Zo­znám sa s pr­vým smart­fó­nom, s kto­rým do­ká­žeš fo­tiť ná­pa­dité fotky aj bez kop­nu­tia mú­zou. A ne­zá­leží na tom, či máš pred ob­jek­tí­vom naj­fo­to­gra­fo­va­nej­šiu pa­miatku vy­chy­te­nej tu­ris­tic­kej des­ti­ná­cie alebo su­se­dov čerstvo na­tretý plot. Stačí na­mie­riť, cvak­núť a o zvy­šok sa po­stará tučná vý­bava in­venč­ných fo­to­gra­fic­kých prv­kov mo­to­roly one.

Už kom­bi­ná­cia dvoch za­dných (13 MP + 2 MP) a jed­ného pred­ného 8 MP fo­to­apa­rátu dáva tu­šiť, že túžby fo­to­gra­fov be­rie tento te­le­fón vážne a zhmot­ňuje ich vy­soko nad rá­mec štan­dard­ných oča­ká­vaní, aké by si mo­hol mať voči smart­fónu stred­nej triedy. Prak­ticky od pr­vého cvak­nu­tia sa sta­neš exper­tom na štý­lové za­chy­tá­va­nie zá­žit­kov.

GIF-ká či ča­ro­va­nie s far­bami

Ne­chý­bajú kla­sické vy­chy­távky ako por­tré­tový re­žim, se­lek­tívne za­os­tro­va­nie či sel­fie s po­za­dím. Mi­mo­cho­dom, ro­zo­striť mô­žeš aj to (nik predsa ne­musí vi­dieť ne­po­ria­dok v tvo­jej izbe, keď to je­diné, čo chceš svetu uká­zať, je tvoj nový zo­strih).

Po­zor! Po­ten­ciálne ná­vy­ko­vou fun­kciou sú ki­ne­ma­to­grafy. Hrozí z nich akútne pre­GIF­ko­va­nie. Na­fo­tíš sé­riu zá­be­rov, ozna­číš tie, ktoré chceš roz­hý­bať do GIF for­mátu a… keď raz uvi­díš, aké je to jed­no­du­ché a efektné, ne­bu­deš ve­dieť pre­stať! Sfúk­nu­tie na­ro­de­ni­no­vých svie­čok, gri­masy tvo­jich ka­mo­šov na žúre či šia­le­nosti, ktoré vy­vá­dza tvoj pes, keď si myslí, že sa ne­dí­vaš, toto všetko te­raz zveč­níš ešte živ­šie.

Inak, ak ti stále nejde do hlavy, ako mô­žeš in­venčne od­fo­tiť vyš­šie spo­mí­naný su­se­dov plot, tu je od­po­veď: mo­to­rola one má fun­kciu zvý­raz­ne­nia farby, ktorú „vy­tiahne“ zo zá­beru a zvy­šok pre­klopí do čier­no­bie­lej. Vý­sle­dok vy­zerá – ne­zá­visle od zau­jí­ma­vosti alebo ne­zau­jí­ma­vosti fo­te­ného ob­jektu – mi­mo­riadne štý­lovo. A ak chceš snímku vy­šper­ko­vať ešte viac, po­hraj sa po od­fo­tení s in­ten­zi­tou farby.

Fo­te­nie so za­po­je­ním roz­umu

Prv­kom, čo dáva tvojmu fo­ťáku v mo­bile vlastný rozum, je ap­li­ká­cia Go­ogle Lens. Ši­kovná ve­cička, keď po­tre­bu­ješ, aby vi­dieť zna­me­nalo ve­dieť. Je­den prí­klad z ti­sí­cov: Pred­stav si, že si v cu­dzom meste a máš chuť na lo­kálnu špe­cia­litu top kva­lity, lenže ne­vieš, či pod­nik, pred kto­rým si sa za­sta­vil, nie je len la­pač tu­ris­tov. Ľahká po­moc. Za­mier, od­foť a tvoj smart­fón v mo­mente pre­ladí do de­tek­tív­neho módu – zistí ti ná­zov, menu aj re­cen­zie miesta.

Žiadne krí­zové sce­náre

Mo­to­rola One myslí aj na fo­to­gra­fické „prob­lémy pr­vého sveta“ ako smú­tok z ma­za­nia zá­be­rov, keď pa­mäť ohlási tak­mer plnú ka­pa­citu či ža­lostne nízke per­cento na ikone s ba­té­riou, práve keď si sa do­stal do švungu. Toto sú dve tra­gé­die, ktoré už viac ne­za­ži­ješ!

Ka­pa­cita 64 GB s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia úlo­žiska o 256 GB či ex­terné ukla­da­nie na Go­ogle Pho­tos zna­me­najú, že mô­žeš mo­to­rolu one kŕ­miť fot­kami bez obáv z pre­je­de­nia.

Uží­vaj si fo­te­nie ako ni­kdy pred­tým. S mo­to­ro­lou one už za 249 eur.

Pridať komentár (0)