Chceš sa stať odbor­ní­kom na kyber bez­peč­nosť? Kurz je skve­lá prí­le­ži­tosť začať

Rudolf Nečas / 11. októbra 2016 / Zo Slovenska

Hac­ker­ských úto­kov stá­le pri­bú­da a cit­li­vé dáta je potreb­né chrá­niť.

Je to pred­sa obrov­ský biz­nis. Zabud­ni na hac­ke­rov – jed­not­liv­cov. Tí sú už minu­los­ťou. Dnes tu máme orga­ni­zo­va­né sku­pi­ny, kto­rých cie­ľom je zaro­biť pra­chy.

Zober si naprí­klad zná­my vírus šif­ru­jú­ci súbo­ry v počí­ta­čoch. Neza­pla­tíš? Máš po dátach. Väč­ši­na ľudí neza­pla­tí. Ale to je ešte sla­bý odvar. Naj­lep­šie sa zará­ba tam, kde sa točia pra­chy, čiže vo fir­mách. Asi si už počul o úto­ku na Yahoo, kde hac­ke­ri ukrad­li 500 mili­ó­nov účtov. Okrem iné­ho, repu­tá­cia spo­loč­nos­ti utr­pí sil­ný úder.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt coursera

foto:forbes.com

Pre­to sú dnes spo­loč­nos­ti ochot­né pla­tiť sluš­né penia­ze za ochra­nu svo­jich zaria­de­ní a dát. Pod­ľa štú­die ESE­Tu si 84% maji­te­ľov slo­ven­ských firiem mys­lí, že chrá­niť prí­stup k firem­ným dátam je dôle­ži­té. A tra­ja zo šty­roch opý­ta­ných, by boli ochot­ní do bez­peč­nost­né­ho rie­še­nia inves­to­vať. A pres­ne o bez­peč­nost­ných rie­še­niach sa dozvieš v kur­ze na Cour­se­ra. Ak máš záu­jem o pre­chod do mana­žér­skej pozí­cie v počí­ta­čo­vej bez­peč­nos­ti a mobi­li­ty, je ten­to kurz pres­ne pre teba.

Pro­stred­níc­tvom roz­ho­vo­rov s odbor­ník­mi v tej­to oblas­ti, budeš schop­ný ana­ly­zo­vať ino­vá­cie pohá­ňa­jú­ce roz­mach infor­mač­ných tech­no­ló­gií a zis­tíš, ako pred­sta­vu­jú nové výzvy pre ochra­nu dát. Naučíš sa, čo je to kyber bez­peč­nosť, zis­tíš, ako je to s bez­peč­nos­ťou pre­nos­ných zaria­de­ní (mobi­ly, tab­le­ty, zaria­de­nia inter­ne­tu vecí) a aké hroz­by pri­ná­ša to, že sa doká­že­me na diaľ­ku pri­po­jiť tak­mer vša­de. Obo­zná­miš sa aj s tým, ako sa bude kyber bez­peč­nosť vyví­jať a čo nás v tej­to oblas­ti ešte čaká.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cyber hacker

foto: sgcybersecurity.com

Kurz je v anglič­ti­ne, trvá nie­koľ­ko týž­dňov a po jeho skon­če­ní sa budeš vedieť orien­to­vať v tej­to prob­le­ma­ti­ke. Dosta­neš tiež elek­tro­nic­ký cer­ti­fi­kát, kto­rý bude urči­te plu­som pre tvo­je CV ale­bo do pro­fi­lu na Lin­ke­dIn. Tak sme­lo do toho, kurz začí­na už 17. októb­ra.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: cyber­gym

Pridať komentár (0)