Chceš sa stať odbor­ní­kom na kyber bez­peč­nosť? Kurz je skvelá prí­le­ži­tosť začať

Rudolf Nečas / 11. októbra 2016 / Zo Slovenska

Hac­ker­ských úto­kov stále pri­búda a cit­livé dáta je potrebné chrá­niť.

Je to predsa obrov­ský biz­nis. Zabudni na hac­ke­rov – jed­not­liv­cov. Tí sú už minu­los­ťou. Dnes tu máme orga­ni­zo­vané sku­piny, kto­rých cie­ľom je zaro­biť pra­chy.

Zober si naprí­klad známy vírus šif­ru­júci súbory v počí­ta­čoch. Neza­pla­tíš? Máš po dátach. Väč­šina ľudí neza­platí. Ale to je ešte slabý odvar. Naj­lep­šie sa zarába tam, kde sa točia pra­chy, čiže vo fir­mách. Asi si už počul o útoku na Yahoo, kde hac­keri ukradli 500 mili­ó­nov účtov. Okrem iného, repu­tá­cia spo­loč­nosti utrpí silný úder.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt coursera

foto:forbes.com

Preto sú dnes spo­loč­nosti ochotné pla­tiť slušné peniaze za ochranu svo­jich zaria­dení a dát. Podľa štú­die ESETu si 84% maji­te­ľov slo­ven­ských firiem myslí, že chrá­niť prí­stup k firem­ným dátam je dôle­žité. A traja zo šty­roch opý­ta­ných, by boli ochotní do bez­peč­nost­ného rie­še­nia inves­to­vať. A presne o bez­peč­nost­ných rie­še­niach sa dozvieš v kurze na Cour­sera. Ak máš záu­jem o pre­chod do mana­žér­skej pozí­cie v počí­ta­čo­vej bez­peč­nosti a mobi­lity, je tento kurz presne pre teba.

Pro­stred­níc­tvom roz­ho­vo­rov s odbor­níkmi v tejto oblasti, budeš schopný ana­ly­zo­vať ino­vá­cie pohá­ňa­júce roz­mach infor­mač­ných tech­no­ló­gií a zis­tíš, ako pred­sta­vujú nové výzvy pre ochranu dát. Naučíš sa, čo je to kyber bez­peč­nosť, zis­tíš, ako je to s bez­peč­nos­ťou pre­nos­ných zaria­dení (mobily, tab­lety, zaria­de­nia inter­netu vecí) a aké hrozby pri­náša to, že sa doká­žeme na diaľku pri­po­jiť tak­mer všade. Obo­zná­miš sa aj s tým, ako sa bude kyber bez­peč­nosť vyví­jať a čo nás v tejto oblasti ešte čaká.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cyber hacker

foto: sgcybersecurity.com

Kurz je v anglič­tine, trvá nie­koľko týž­dňov a po jeho skon­čení sa budeš vedieť orien­to­vať v tejto prob­le­ma­tike. Dosta­neš tiež elek­tro­nický cer­ti­fi­kát, ktorý bude určite plu­som pre tvoje CV alebo do pro­filu na Lin­ke­dIn. Tak smelo do toho, kurz začína už 17. októbra.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: cyber­gym

Pridať komentár (0)