Chceš svoj eshop posunúť vpred? Súťaž MastersGate 2019 začína!

Redakcia / 9. januára 2019 / Lifehacking

V po­radí 4. roč­ník uni­kát­nej sú­ťaže pre es­hopy Mas­ters­Gate ot­vára svoje brány 9. ja­nu­ára 2019. Za­žite aj vy hviezdny po­cit ví­ťazs­tva vo svo­jej ka­te­gó­rií a za­raďte sa tak me­dzi úspešné es­hopy z Česko-Slo­ven­ska. Pre ví­ťa­zov bude pri­pra­vený opäť ročný ak­ce­le­račný prog­ram, ktorý na­štar­tuje vaše am­bí­cie tým správ­nym sme­rom.

V po­radí 4. roč­ník uni­kát­nej sú­ťaže pre es­hopy Mas­ters­Gate ot­vára svoje brány 9. ja­nu­ára 2019. Za­žite aj vy hviezdny po­cit ví­ťazs­tva vo svo­jej ka­te­gó­rií a za­raďte sa tak me­dzi úspešné es­hopy z Česko-Slo­ven­ska. Pre ví­ťa­zov bude pri­pra­vený opäť ročný ak­ce­le­račný prog­ram, ktorý na­štar­tuje vaše am­bí­cie tým správ­nym sme­rom.

V roku 2019 sa už po štvr­tý­krát usku­toční fi­nále sú­ťaže pre es­hopy Mas­ters­Gate Awards, so sláv­nost­ným vy­hlá­se­ním ví­ťa­zov na di­gi­tál­nej kon­fe­ren­cii Mas­ters­Gate Di­gi­tal Sum­mit 2019. Cie­ľom sú­ťaže je pod­po­riť rast a expan­ziu ši­kov­ných pod­ni­ka­te­ľov, ktorí síce majú čo po­núk­nuť, no po­tre­bujú od­bornú po­moc.

Nad ce­lým prie­be­hom sú­ťaže do­zerá od­borná po­rota v zlo­žení úspeš­ných di­gi­tál­nych fi­riem akými sú ui42, Da­ren&Cur­tis, Vo­lis In­ter­na­ti­onal ako aj od­borný ga­rant z praxe es­hop Gym­Beam. Práve es­hop Gym­Beam pre­šiel pr­vým ko­lom sú­ťaže a za po­moci od­bor­ných kon­zul­tá­cií ako aj ďal­ších vý­hier od par­tne­rov sú­ťaže, patrí mo­men­tálne me­dzi naj­rých­lej­šie ras­túce es­hopy v stred­nej Európe.

Pri­hláste sa do sú­ťaže aj vy a za­raďte sa tak me­dzi úspešné es­hopy!
Pri­hlá­siť sa do sú­ťaže

Sú­ťaží sa už štan­dardne v šty­roch ka­te­gó­riách (bliž­šie in­for­má­cie). Pre každú sa pri­pra­vujú sku­točne at­rak­tívne ceny, tak aby čo naj­viac po­mohli pri do­sa­ho­vaní vy­tý­če­ných cie­ľov pri­hlá­se­ných es­ho­pov. Každá z ka­te­gó­rií má vlast­ného od­bor­ného ga­ranta. Ten bude po­čas ce­lého ak­ce­le­rač­ného prog­ramu svo­jimi skú­se­nos­ťami a kno­whow po­má­hať ví­ťa­zovi svo­jej ka­te­gó­rie k jeho ceste rastu.

Vý­hru v sú­ťaži si veľmi vá­žim. Jed­no­značne to nášmu es­hopu po­mohlo. Skvelé vý­hry ako stret­nu­tie a kon­zul­tá­cie v agen­túre ui42 s veľmi uži­toč­nými UX tipmi, v agen­túre Da­ren&Cur­tis, ktorá mi ot­vo­rila oči, stret­nu­tie so skve­lým am­ba­sá­do­rom Ja­rom Chrap­kom priamo v De­do­lese, kde som vi­dela ako fun­guje top es­hop, FB a Go­ogle kon­zul­tá­cie, Saec. Ur­čite od­po­rú­čam a ďa­ku­jem za všetko ..zo srdca lo­vel” Eva Br­čá­ková, ví­ťaz ka­te­gó­rie Ri­sing Stars 2018

Tú­žite aj vy po­su­núť svoj es­hop ra­ke­to­vým tem­pom, expan­do­vať, či hľa­dáte od­bor­ného kon­zul­tanta alebo in­ves­tora? Pri­hláste sa aj vy do sú­ťaže Mas­ters­Gate Awards.

Chcem sa pri­hlá­siť

Viac in­for­má­cií náj­dete na webe, v sekci sú­ťaže https://www.mas­ters­gate.com/su­taz

Pridať komentár (0)