Chce­te žiť na ostro­ve? Na tom­to vám za to aj zapla­tia

Linda Cebrová / 2. mája 2016 / Business

Na sve­te nenáj­de­te obý­va­ný ostrov, kto­rý by bol ešte viac izo­lo­va­ný ako je ten­to. Tris­tan da Cun­ha hľa­dá nebo­jác­ne­ho mana­žé­ra poľ­no­hos­po­dár­skej výro­by, kto­rý vydr­ží na ostro­ve aspoň dva roky.

Pre nie­ko­ho je prá­ca a kaž­do­den­ný kon­takt s ľuď­mi čis­tým pote­še­ním. Pre iných je kon­takt s hoci­kým, okrem ich mač­ky, vyčer­pá­va­jú­cim a nech­ce­ným zážit­kom. Nie­kto­rí ľudia jed­no­du­cho pra­cu­jú lep­šie osa­mo­te a doká­žu viac oce­niť svo­ju vlast­nú spo­loč­nosť, než spo­loč­nosť sku­pi­ny kole­gov. Jedi­ným prob­lé­mom je, že väč­ši­na zamest­na­ní vyža­du­je aspoň mini­mál­nu socia­li­zá­ciu. Teda až dopo­siaľ.

ostrovland

Obja­vi­la sa ponu­ka prá­ce, kto­rá je per­fekt­ná pre tých, kto­rí robia svo­ju prá­cu radi osa­mo­te, len v spo­loč­nos­ti mat­ky prí­ro­dy a sopeč­nej pôdy. Naji­zo­lo­va­nej­ší obý­va­ný ostrov sve­ta prá­ve hľa­dá hlav­né­ho far­má­ra. Okrem toho, že vybra­ný uchá­dzač bude celé dni trá­viť obko­le­se­ný panen­skou prí­ro­dou, dosta­ne tiež penia­ze na uby­to­va­nie a ces­to­va­nie. To zna­me­ná, že kaž­dá výpla­ta popu­tu­je pria­mo do vrec­ka zamest­nan­ca.

11

Tris­tan da Cun­ha je auto­nóm­nym úze­mím Veľ­kej Bri­tá­nie. Od Ria de Jane­i­ro je vzdia­le­ný 3 360 kilo­met­rov a od Kap­ské­ho mes­ta ho delí 2 800 kilo­met­rov. Hlav­ný ostrov je dlhý len 11 kilo­met­rov a tva­ru­je ho obrov­ský vul­kán, kto­rý je stá­le čin­ný. Člo­vek tu nebu­de úpl­ne opus­te­ný, nakoľ­ko tu pred­sa len žije oko­lo 300 ľudí.

Toto súos­tro­vie síce nepos­kyt­ne prí­liš veľa ľud­skej spo­loč­nos­ti, zato je tu počet­ná popu­lá­cia zvie­rat. Dokon­ca počet ovcí a ostat­né­ho dobyt­ka pre­vy­šu­je počet oby­va­te­ľov. Bež­ne tu nara­zí­te aj na tuč­nia­kov skal­ných ale­bo exo­tic­kých vtá­kov, kto­rých inde nenáj­de­te.

ostrov2

Väč­ši­na príj­mov toh­to ostro­va pochá­dza naj­mä z obcho­du s mor­ský­mi plod­mi a z pre­da­ja ich uni­kát­nych poš­to­vých zná­mok a min­cí.

Momen­tál­ne jedi­nou suro­vi­nou, kto­rú pra­vi­del­ne sadia sú zemia­ky. Plá­nu­jú však pes­to­vať aj ovo­cie a zele­ni­nu, aby nemu­se­li byť závis­lí len na impor­to­va­ných potra­vi­nách. Vzhľa­dom na to, že na ostro­ve nenáj­de­te žiad­ne letis­ko, jedi­ný spô­so­bom dopra­vy a doru­če­nia potra­vín je mož­ný len pomo­cou veľ­kých rybár­skych lodí z Juž­nej Afri­ky. A tie nav­šte­vu­jú ostrov len osem­krát za rok.

ostorv5

Pra­cov­ná pozí­cia je záväz­ná po dobu dvoch rokov. Tak­tiež neoča­ká­vaj­te, že sa domov vrá­ti­te na sviat­ky, ale­bo, že vás prí­de nie­kto nav­ští­viť. Ostrov je totiž dostup­ný len 60 dní do roka a dosta­ne­te sa naň po absol­vo­va­ní 6 dňo­vej plav­by loďou z Juž­nej Afri­ky, ale­bo mesač­nej plav­be z juhu Atlan­tic­ké­ho Oce­ánu.

ostrov3

Našťas­tie sa nemu­sí­te báť, že by ste zomre­li od nudy. Mimo pra­cov­nej doby môže­te nav­ští­viť turis­tic­ké cen­trum, ísť si zaplá­vať do bazé­nov, zaba­viť sa v pube, na dis­ko­té­ke ale­bo nav­ští­viť miest­nu kavia­reň.

Tak­že, ak vás neba­ví vyse­dá­vať v kan­ce­lá­rií a skôr dáva­te pred­nosť far­már­če­niu, máte jedi­neč­nú mož­nosť dob­re si zaro­biť a oddých­nuť si od ľudí. Začať môže­te už ten­to August.

zdroj:theplaidzebra.com zdroj fotografií:metro.co.uk

Pridať komentár (0)