Chcete žiť na ostrove? Na tomto vám za to aj zapla­tia

Linda Cebrová / 2. mája 2016 / Business

Na svete nenáj­dete obý­vaný ostrov, ktorý by bol ešte viac izo­lo­vaný ako je tento. Tris­tan da Cunha hľadá nebo­jác­neho mana­žéra poľ­no­hos­po­dár­skej výroby, ktorý vydrží na ostrove aspoň dva roky.

Pre nie­koho je práca a kaž­do­denný kon­takt s ľuďmi čis­tým pote­še­ním. Pre iných je kon­takt s hoci­kým, okrem ich mačky, vyčer­pá­va­jú­cim a nech­ce­ným zážit­kom. Nie­ktorí ľudia jed­no­du­cho pra­cujú lep­šie osa­mote a dokážu viac oce­niť svoju vlastnú spo­loč­nosť, než spo­loč­nosť sku­piny kole­gov. Jedi­ným prob­lé­mom je, že väč­šina zamest­naní vyža­duje aspoň mini­málnu socia­li­zá­ciu. Teda až dopo­siaľ.

ostrovland

Obja­vila sa ponuka práce, ktorá je per­fektná pre tých, ktorí robia svoju prácu radi osa­mote, len v spo­loč­nosti matky prí­rody a sopeč­nej pôdy. Naji­zo­lo­va­nejší obý­vaný ostrov sveta práve hľadá hlav­ného far­mára. Okrem toho, že vybraný uchá­dzač bude celé dni trá­viť obko­le­sený panen­skou prí­ro­dou, dostane tiež peniaze na uby­to­va­nie a ces­to­va­nie. To zna­mená, že každá výplata popu­tuje priamo do vrecka zamest­nanca.

11

Tris­tan da Cunha je auto­nóm­nym úze­mím Veľ­kej Bri­tá­nie. Od Ria de Jane­iro je vzdia­lený 3 360 kilo­met­rov a od Kap­ského mesta ho delí 2 800 kilo­met­rov. Hlavný ostrov je dlhý len 11 kilo­met­rov a tva­ruje ho obrov­ský vul­kán, ktorý je stále činný. Člo­vek tu nebude úplne opus­tený, nakoľko tu predsa len žije okolo 300 ľudí.

Toto súos­tro­vie síce nepos­kytne prí­liš veľa ľud­skej spo­loč­nosti, zato je tu početná popu­lá­cia zvie­rat. Dokonca počet ovcí a ostat­ného dobytka pre­vy­šuje počet oby­va­te­ľov. Bežne tu nara­zíte aj na tuč­nia­kov skal­ných alebo exo­tic­kých vtá­kov, kto­rých inde nenáj­dete.

ostrov2

Väč­šina príj­mov tohto ostrova pochá­dza najmä z obchodu s mor­skými plodmi a z pre­daja ich uni­kát­nych poš­to­vých zná­mok a mincí.

Momen­tálne jedi­nou suro­vi­nou, ktorú pra­vi­delne sadia sú zemiaky. Plá­nujú však pes­to­vať aj ovo­cie a zele­ninu, aby nemu­seli byť závislí len na impor­to­va­ných potra­vi­nách. Vzhľa­dom na to, že na ostrove nenáj­dete žiadne letisko, jediný spô­so­bom dopravy a doru­če­nia potra­vín je možný len pomo­cou veľ­kých rybár­skych lodí z Juž­nej Afriky. A tie nav­šte­vujú ostrov len osem­krát za rok.

ostorv5

Pra­covná pozí­cia je záväzná po dobu dvoch rokov. Tak­tiež neoča­ká­vajte, že sa domov vrá­tite na sviatky, alebo, že vás príde nie­kto nav­ští­viť. Ostrov je totiž dostupný len 60 dní do roka a dosta­nete sa naň po absol­vo­vaní 6 dňo­vej plavby loďou z Juž­nej Afriky, alebo mesač­nej plavbe z juhu Atlan­tic­kého Oce­ánu.

ostrov3

Našťas­tie sa nemu­síte báť, že by ste zomreli od nudy. Mimo pra­cov­nej doby môžete nav­ští­viť turis­tické cen­trum, ísť si zaplá­vať do bazé­nov, zaba­viť sa v pube, na dis­ko­téke alebo nav­ští­viť miestnu kavia­reň.

Takže, ak vás nebaví vyse­dá­vať v kan­ce­lá­rií a skôr dávate pred­nosť far­már­če­niu, máte jedi­nečnú mož­nosť dobre si zaro­biť a oddých­nuť si od ľudí. Začať môžete už tento August.

zdroj:theplaidzebra.com zdroj fotografií:metro.co.uk

Pridať komentár (0)