Chcete 500 eur od face­bo­oku? Tak do toho!

Kika Besedičová / 6. august 2014 / Tools a produktivita

Max Sch­rems, rakúsky štu­dent práv už od roku 2008 píše nespo­kojné listy Face­bo­oku a zalo­žil akti­vis­tický web Európa vs. Face­book, kde opi­suje všetky prob­lémy, kto­rých sa naj­väč­šia sociálna sieť sveta dopúšťa v oblasti ochrany súkro­mia.

Na fbclaim.com teraz Sch­rems roz­be­hol hro­madnú žalobu, ktorú chce podať na Írsku pobočku Face­bo­oku, ktorá je zod­po­vedná za všetky regi­onálne ver­zie mimo USA a Kanady. Sch­rem­sovi vadí týchto sedem bodov:

  • Nakla­da­nie s pou­ží­va­teľ­skými dátami odpo­ruje záko­nom EÚ.
  • Uží­va­teľ nemôže roz­hod­núť o dátach, s kto­rými môže Face­book pra­co­vať.
  • Face­book spo­lu­pra­cuje s NSA. 
  • Sle­duje uží­va­te­ľov aj na exter­ných strán­kach pomo­cou svo­jích minap­li­kací a but­tonu Like.
  • Moni­to­ruje a sle­duje uží­va­te­ľov v sys­té­moch pre správu “veľ­kých dát”.
  • Nový vyhľa­dá­vač Graph Search je nezá­konný.
  • Face­book neo­práv­nene odo­vzdáva pou­ží­va­teľ­ské dáta exter­ným apli­ká­ciám.

K žalobe sa môže pri­po­jiť každý plno­letý uží­va­teľ (mimo USA a Kanady), čiže aj vy, no musíte mať na face­bo­oku účet s vypl­ne­nými prav­di­vými údajmi a zaslať kópiu občian­ského pre­ukazu. Nič vás to nebude stáť, ani ak Face­book vyhrá. Náklady uhradí kon­zul­tačná spo­loč­nosť Roland Pro­zess­Fi­nanz AG. Každý naopak môže zís­kať až 500 eur, ktoré Sch­rems poža­duje za poru­šo­va­nie práv. Rakú­šan už v minu­losti stál za sťaž­nos­ťou proti auto­ma­tic­kému roz­poz­ná­va­niu tvárí, od kto­rého potom Face­book ustú­pil. Evi­den­tne vie, ako na nich! :)

Proti Face­bo­oku sa už spol­čilo 20 000 uží­va­te­ľov z viac ako 100 kra­jín, stro­pom pre poda­nie žaloby je 25 000, viac ich Sch­rems nechce. Takže ak chcete 500 éčiek, tak šup šup na web.

Naj­viac sťa­žo­va­te­ľov pochá­dza z Nemecka (5287), Rakúska (3712), Holand­ska (2438), Fín­ska (1179) a Chor­vát­ska (1106).

Zdroj: europavsfacebook.org

Pridať komentár (0)