Chcete byť online mili­oná­rom? Tu je návod, ako na to!

Redakcia StartItUp / 8. september 2015 / Tools a produktivita

Pozor, tento člá­nok nie je určený pre kaž­dého a neob­sa­huje „zaru­čené tipy na zbo­hat­nu­tie“. Takýchto člán­kov bolo napí­sa­ných už veľa, takže ak nie ste pri­pra­vený ísť priamo do akcie, pro­sím, nečí­tajte ďalej. 

Budeme sa baviť o kon­krét­nych postu­poch, ktoré od vás vyža­dujú hlavne to, aby ste išli do akcie. Bohu­žiaľ, aj pri online obcho­do­vaní platí staré známe — bez práce nie sú koláče, a tu to platí dvoj­ná­sobne. 

Nedávno sme vytvo­rili komu­nitu Ama­zon Aka­de­mie na face­bo­oku, kde nám mnoho ľudí píše a pýta sa na veľa vecí spo­je­ných s pre­da­jom na Ama­zone. Je vidieť, že mno­hých z vás táto téma naozaj zau­jíma. Poďme ale pekne k veci. Nie som veš­tec, ale jedno viem určte. Ak dočí­tate tento člá­nok, môžu nastať len dve situ­ácie. Buď sa vám život zmení od základu, alebo sa nestane vôbec nič. Mne sa po pre­čí­taní podob­ného článku pred pol rokom život zme­nil, a to zásadne. Pre­daj fyzic­kých pro­duk­tov na Ama­zone ma jed­no­du­cho posu­nul vpred neuve­ri­teľ­ným spô­so­bom.

PREČO PRE­DAJ NA AMA­ZONE? 

Online biz­nisu sa venu­jem už dlh­šiu dobu a môžem potvr­diť, že momen­tálne lep­šiu prí­le­ži­tosť náj­dete len veľmi ťažko. V súvis­losti s touto biz­nis stra­té­giou musím spo­me­núť, že sa jedná o veľmi vážne zárobky, až 36 000€ ročne. Ale nato, aby sme dosiahli hra­nicu 3 000 € mesačne, musíme mať veľmi dobrú stra­té­giu.

EXCE­LENTNÁ STRA­TÉ­GIA  

Kde takúto stra­té­giu zobrať? To, ako efek­tívne naštar­to­vať pre­daj na Ama­zone, sa budeme učiť od tých naj­lep­ších pod­ni­ka­te­ľov, ktorý majú za sebou veľmi zau­jí­mavé úspe­chy. Sú to Ján Furiš a Zde­něk Ste­i­ner. Ján Furiš je prvý, kto začal o Ama­zone hovo­riť na Slo­ven­sku a v Čechách.

Ján Furiš má na Ama­zone veľmi dobre roz­be­hnutý pro­dukt, ktorý mu robí obrat 30 000 € mesačne. Momen­tálne sa pro­duktu venuje pár hodín týž­denne. Janči naozaj vie čo robí a výsledky hovo­ria za všetko. Zde­něk Ste­i­ner je úspešný pod­ni­ka­teľ, ktorý tak­mer z nuly vybu­do­val firmu Euros­tock. Dnes robí táto firma desať­ti­sí­cové obraty mesačne, samoz­rejme v eurách. Ak spo­jíme týchto dvoch mega­ús­peš­ných pod­ni­ka­te­ľov dohro­mady, vznikne nám neuve­ri­teľná sila, ktorú pou­ži­jeme pre svoj úspech na Ama­zone. Koniec kon­cov, pozrite sa nato sami

Ama­zon zažíva neuve­ri­teľný boom. Má ambí­cie stať sa sve­to­vou trž­ni­cou, na kto­rej si kli­enti kúpia úplne všetko. V USA sa mu to úspešne darí a s pre­hľa­dom val­cuje kon­ku­ren­ciu. Je to chytrá firma, ktorá väč­šinu zis­kov rein­ves­tuje do vlast­ného roz­voja.

AKO Z TOHO VYŤA­ŽIŤ?

Na Ama­zone sú pro­dukty, ktoré majú obraty aj viac ako 10 000 € denne. Sám som tomu na začiatku neve­ril. Ale keď som pre­šiel kur­zom, ktorý ma zasve­til do prob­le­ma­tiky, rýchlo som zis­til, že to tak sku­točne je. Tieto pro­dukty majú obrov­ské denné obraty aj napriek tomu, že mnohé z nich majú zlý mar­ke­ting. A práve to je šanca, kto­rej sa treba chy­tiť a zapra­co­vať na nej. Ako? To sa dozviete v tomto videu. 

MOŽ­NOSTI SÚ NEOB­ME­DZENÉ

Pred­stavte si, že máte roz­be­hnuté dva, tri, či osem pro­duk­tov naraz. Nikto vám nemôže pove­dať: „STOP, už ďalej nemô­žeš roz­ši­ro­vať svoju ponuku.“ A pred­stavte si, že vám z kaž­dého pro­duktu ide zisk 3 000 € mesačne. Ďalej môžete pekne zabe­hnutý pro­dukt jed­no­du­cho pre­dať za mili­ó­nové sumy, naprí­klad taký Ama­zon ho od vás ochotne odkúpi. Takže sa dosta­nete k penia­zom, ktoré za svoj celý život ani zďa­leka nemi­niete.

DÁ SA TENTO PRE­DAJNÝ SYS­TÉM AUTO­MA­TI­ZO­VAŤ?

Áno, dá. Vašou prá­cou bude objed­nať tovar, agent vám ho pre­praví do skladu Ama­zonu a Ama­zon sa stará o roz­po­sie­la­nie tovaru k vaším kli­en­tom. Tak­tiež za vás rieši rekla­má­cie a iné detaily. Vy budete pra­co­vať na efek­tív­nom mar­ke­tingu, ktorý vám zabez­pečí pre­daje. Pozrite sa, ako je možné tento sys­tém auto­ma­ti­zo­vať. 

Ján Furiš je toho živím dôka­zom. Pre­dáva dre­vené vychy­tané švi­halo, ktoré má 3x vyš­šiu cenu ako jeho kon­ku­ren­cia. Pri posled­nom roz­ho­vore s ním, mi o jeho švi­hadle pre­zra­dil, že ich pre­dáva zhruba 1 000 ks mesačne. A jeho marža je 7 – 10€ na jed­nom kuse. Člo­vek sa pri väč­ších obra­toch s kla­sic­kým e-shop nesku­točne nad­rie, ale nie keď pod­niká s Ama­zo­nom, ktorý sa o väč­šinu vecí postará za vás.

Ján Furiš vám poroz­práva niečo o reštau­rač­nom biz­nise, to musíte vidieť až dokonca. 

ČO OBSA­HUJE TÁTO BIZ­NIS STRA­TÉ­GIA

Výber pro­duktu a jeho výroba. To, aký pro­dukt budete pre­dá­vať, je kľú­čo­vým bodom vášho biz­nisu. Samotná výroba pro­duktu nie je až taká zlo­žitá. Tento postup je pod­robné popí­saný tu.

O sile značky vieme všetci. Začať ju budo­vať na Ama­zone má nie­koľko výhod a nie je to až také ťažké, ako by sa mohlo zdať. Dôka­zom toho sú úspešne značky, ktoré sú známe len na Ama­zone. Budeme sa učiť stra­té­gie, ktoré ušet­ria čas a vybu­dujú Vám značku naozaj efek­tívne.

Dis­tri­bú­cia k zákaz­ní­kom môže byť prob­lém, pre­tože veľa zákaz­ní­kov chce pro­dukty hneď, ako ich objed­najú. V tomto je Ama­zon pre­vratný. Naše zásielky dokáže doru­čiť zákaz­ní­kom v ten istý deň ako si ich objed­nali. Ama­zon svoju logis­tiku neus­tále roz­víja a zlep­šuje tak, aby bol zákaz­ník maxi­málne spo­kojný a nakú­pil uňho znova.

Takže sme si rozo­brali tri časti skla­dačky, ktoré ale potre­bu­jeme vedieť spo­jiť tak, aby nám pri­ná­šali maxi­málnu mieru výsledku a hlavne zisku. Je potrebné začať pou­ží­vať staré známe Pare­tovo pra­vidlo 80 na 20, čiže sústre­diť sa na kľú­čové čin­nosti v pod­ni­kaní. Každý, kto chce mať budúci rok mili­ó­nový, by mal vážne uva­žo­vať o využití tejto biz­nis stra­té­gie. Ak roz­mýš­ľate o tom, že vstú­pite do tohto klubu mili­oná­rov, tak neza­bú­dajte, že sa dosta­nete medzi ľudí, ktorý si navzá­jom radia a pomá­hajú s biz­ni­som.

Úspe­chom na Ama­zone nič nekončí, týmto úspe­chom všetko ešte len začína! Táto pod­ni­ka­teľ­ská stra­té­gia nie je len pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, ale aj pre ľudí, ktorý si chcú vybu­do­vať ďalší zdroj príjmu.

Biz­nis stra­té­giu môžete zís­kať tu.

Pla­tený obsah bol uve­rej­nený v spo­lu­práci s www.amazonakademie.eu

Pridať komentár (0)