Chcete pra­co­vať v star­tupe? Vyberte si ten pravý

Ľubomír Tereš / 3. máj 2015 / Tools a produktivita

Práca v star­tupe je pre mno­hých vysní­va­nou. Vybu­do­vať z nápadu niečo a nako­niec dobyť svet, je pre obrov­skou výzvou. Čo však vtedy, keď sa chcete pri­po­jiť k neja­kému star­tupu a neviete si vybrať ten správny pre vás? Pre­čí­tajte si zopár rád, ako si vybrať svoj dre­am­job.

V dneš­nej dobe je bežné, že väč­šina star­tu­pov neus­peje. Neús­pe­chu by ste sa báť ale roz­hodne nemali, no pod­ce­ňo­vať situ­áciu sa roz­hodne neo­platí. Z chýb sa pou­číte, ale z úspe­chu sa doká­žete naučiť ešte viac. Ako pove­dal Marc Andre­es­sen: “Mojím cie­ľom nie je rýchlo pad­núť. Mojím cie­ľom je uspieť z dlho­do­bého hľa­diska. Toto sú dve roz­dielne veci“.

Vy chcete pra­co­vať pre star­tup, ktorý ma poten­ciál dosiah­nuť úspech. Úspech ale môže pred­sta­vo­vať viac vecí: byť verejne známy, vybu­do­vať značku alebo sa naprí­klad stať líd­rom na trhu. Väč­šina star­tu­pov pra­cuje na šia­le­ných veciach, s kto­rými chcú zme­niť svet. Pamä­tajte teda na to, že dosia­hnu­tie 65% z nemož­ného, je lep­šie ako 100% z prie­meru. V skratke, vždy si vybe­rajte star­tup, ktorý môže dosiah­nuť pôso­bivý úspech. Ak by ste aj náho­dou neus­peli, naučíte sa toľko, že to v koneč­nom dôsledku nemusí byť až taká tra­gé­dia.

Star­tupy nie sú verejne obcho­do­va­teľné spo­loč­nosti, čo zna­mená že ich kľú­čové met­riky, nie sú dostupné. Táto sku­toč­nosť sťa­žuje iden­ti­fi­ká­ciu star­tupu, ktorý má poten­ciál dlho­dobo pros­pe­ro­vať. Pozrite sa však na tie fak­tory, ktoré vám zaru­čene pomôžu pri výbere toho správ­neho:

1. Zakla­da­te­lia: Ambí­cie a plány zakla­da­teľa sú priamo pre­po­jené s úspe­chom firmy. Mali by ste si preto vopred zis­tiť jeho pre­došlé pra­covné skú­se­nosti, vzde­la­nie a pod. Väč­šina ľudí pri­ťa­huje a má ten­den­ciu najať podobne zmýš­ľa­jú­cich ľudí.

2. Pro­dukt: Šikovní zakladatelia/tím pro­du­kujú skvelé pro­dukty. Ak je star­tup zame­raný na zákaz­ní­kov, pro­dukt by ste si mali dopredu sami otes­to­vať. Opý­tajte sa pria­te­ľov na refe­ren­cie alebo či daný pro­dukt dokáže vyrie­šiť ich kon­krétny prob­lém. Ak spo­loč­nosť vyvíja appku, pozrite si jej popu­la­ritu na app sto­res.

3. Inves­tori: Ak je výro­bok žia­daný na trhu a tím maká na 100%, potom bude spo­loč­nosť pri­ťa­ho­vať špič­ko­vých inves­to­rov. Naj­lepší inves­tori sú buď extrémne úspešní so svo­jimi pred­chá­dza­jú­cimi inves­tí­ciami alebo boli súčas­ťou rôz­nych spo­loč­ností (v ran­nej fáze), ktoré dosiahli pozo­ru­hodné výsledky.

Príj­ma­nie nových zamest­nan­cov z per­spek­tívy star­tupu:

Vo vše­obec­nosti každý star­tup vo svo­jich začiat­koch najíma nových ľudí. Väč­šina z nich je však pri výbere zamest­nan­cov opatrná, pre­tože si nemôžu dovo­liť strá­cať pri­veľa času s nábo­rom zamest­nan­cov. V Sil­li­con Val­ley sa často ria­dia hes­lom, “Zamest­nan­cov nají­maj pomaly, ale vyha­dzuj rýchlo“. V neskor­ších fázach však už ide skôr o zís­ka­nie nových spo­koj­ných zákazníkov/používateľov. 

Spô­soby, ako sa uchá­dzať o prácu v star­tupe:

Je veľmi dôle­žité nájsť spo­loč­nosť, v kto­rej sa budete cítiť spo­kojný a budete milo­vať svoju prácu, aby vás aj v ťaž­kých časoch práve chuť a nad­še­nie posú­vala vpred.

Naj­jed­no­duch­ším spô­so­bom ako sa dostať k práci v star­tupe je prav­de­po­dobne oslo­ve­nie zná­meho, ktorý tam už pra­cuje. Ak však nikoho takého nepoz­náte, pomôcť vám môže sociálna sieť Liken­dIn, kde môžete nájsť kon­takty na kopec zau­jí­ma­vých ľudí.

Ďal­ším nekon­venč­ným spô­so­bom je zasla­nie e-mailu priamo zakla­da­te­ľovi star­tupu. Tu však treba dbať na to, aby ste vyz­dvihli vaše schop­nosti a hod­notu, ktorú môžete do spo­loč­nosti pri­niesť. Snažte sa byť čo naj­kon­krét­nejší a najob­jek­tív­nejší. Ak naprí­klad napí­šete “Som člo­vek, ktorý má rád nové výzvy a dokáže tvrdo pra­co­vať“ uro­bíte chybu, pre­tože nepos­kyt­nete žiadne uži­točné a kon­krek­téne infor­má­cie. A k však napí­šete “V minu­losti som vie­dol mar­ke­tin­govú kam­paň, po kto­rej tržby našej spo­loč­nosti vzrástli v prvom pol­roku o 40%, čo pred­sta­vo­valo 1 milión eur“ doká­žete, že máte za sebou prak­tické skú­se­nosti a tým môžete byť veľ­kým prí­no­som pre danú spo­loč­nosť.

Pra­co­vať v počia­toč­ných fázach star­tupu je určite zau­jí­mavé a môže vám pri­niesť kopec skú­se­ností. Nájsť ten správny star­tup by však mal byť len prvý a nie posledný krok vašej práce.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: qz.com

Pridať komentár (0)