Chris Burry zo Sili­con Val­ley: Tec­hMatch nebol pre­dra­žený, to Slo­váci nič nechápu!

Martin Bohunický / 2. februára 2016 / Startupy

Výrok, ktorý môže vzbu­diť obrov­ský roz­ruch. Chris Burry, co-CEO US Mar­ket Access Cen­ter, ktorý pomáha európ­skym star­tu­pom pre­sa­diť sa v Sili­con Val­ley, sa spätne vyjad­ril ku kon­tro­verz­nému podu­ja­tiu Tec­hMatch v Bra­ti­slave.

Chris Burry zo svo­jej pozí­cie spá­jať tých naj­ši­kov­nej­ších Euró­pa­nov a spro­stred­kúva im stret­nu­tia so zau­jí­ma­vými inves­tormi. US MAC je s nad­hľa­dom pove­dané mos­tom medzi star­tu­po­vou Ame­ri­kou a Euró­pou.

Práve Tec­hMatch na Slo­ven­sku bol prvým podu­ja­tím mimo Bay Area v Kali­for­nii, ktorý US MAC koor­di­no­val. Vďaka svo­jim kon­tak­tom si US MAC vybe­ral až z 1000 star­tu­pov, napo­kon ich bolo vybra­ných 68 — z Rakúska, Bel­gicka, Čes­kej repub­liky, Estón­ska, Fín­ska, Fran­cúz­ska, Grécka, Maďar­ska, Írska, Talian­ska, Japon­ska, Kórei, Poľ­ska, Por­tu­gal­ska, Slo­ven­ska, Špa­niel­ska a Švéd­ska.

TechMatch Pitch

foto: redak­cia

Napriek tomu, že Slo­ven­sko nie je práve cen­trom star­tu­po­vého sveta, Tec­hMatch nav­ští­vili veľmi zau­jí­mavé mená. Za všet­kých môžme spo­me­núť Guya Kawa­sa­kiho, ktorý je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších osôb sto­ja­cich za mar­ke­tin­gom prvý počí­ta­čov od Apple. Guy Kawa­saki pri­šiel s dvoma pred­náš­kami — prvá bola o tom, čo ho naučil Steve Jobs, v dru­hej pomá­hal star­tu­pom vylep­šiť ich pro­duct pit­ching.

Z inves­to­rov sa na Slo­ven­sku uká­zali mená ako Ian Sobieski z Band of Angels, Bill Rei­chert z Garage Tech­no­logy Ven­tu­res či Mohan­jit Jolly z DFJ Ven­ture.

Hoci US MAC orga­ni­zuje eventy zvané Tec­hMatch, zhoda náz­vov bola len náhoda. Slo­ven­ská SBA prišla s náz­vom Tec­hMatch a US MAC vyhral v ten­dri pozí­ciu hlav­ného koor­di­ná­tora.

TechMatch konf.

foto: redak­cia

Z mojich roz­ho­vo­rov s nimi viem, že roz­umejú aký mladý tu je eko­sys­tém” hovorí Burry. “Nie je tam veľká star­tu­pová kul­túra. Je tam veľa talen­tov, no nezá­leží na tom, ako dobré semienka máte, potre­bu­jete úrodné polia. A práve SBA sa zame­riava na to, aby tieto neúrodné polia zúrod­nila.”

Ako však bolo mili­ón­krát rozo­braté, Tec­hMatch si vyslú­žil obrov­skú pozor­nosť médií. Tento event mal stáť 1,4 mili­óna EUR, čo je skoro celá čias­tka určená ročne na pod­poru star­tu­pov na Slo­ven­sku.

Je to hanba. Pri podob­nom evente môžete oča­ká­vať určité výdavky. Na urči­tej úrovni tomu roz­umiem — ste v kra­jine, kde sa nemajú ľudia tak dobre, platy sú tam nízke a ľudia si potom mys­lia, že uda­losť bola pre­dra­žená. Z mojej per­spek­tívy len Slo­váci neve­dia, koľko také veci stoja.”

11222159_1251809531511735_2738383601616523298_o

foto: crz.gov.sk

Podľa slov por­tálu Ven­tu­re­Beat sú výdavky na kon­fe­ren­ciu omnoho niž­šie, než to, čo Slo­ven­sko mohlo even­tom zís­kať. Síce len 10 zo 68 star­tu­pov bolo slo­ven­ských, no tento event vraj nebol o indi­vi­du­ál­nych star­tu­poch, ale o snahe dostať Slo­ven­sko na star­tu­povú mapu.

Keby som mal takto málo peňazí na inves­to­va­nie, čo by som uro­bil? Ak nie si na radare, inves­tí­cia jed­no­du­cho nepríde,” hovorí Burry. “Ľudia, ktorí boli z kon­fe­ren­cie skla­maní, nechápu…že toto je inves­tí­cia. Je to inves­tí­cia do trans­for­má­cie kra­jiny. Dnes je Slo­ven­sko kra­ji­nou, ktorú v zahra­ničí vní­majú ako miesto, kde sú lacné zdroje. Ak chcú byť kra­ji­nou, kde vzni­kajú ino­vá­cie, potre­bujú začať robiť veci ako Tec­hMatch.”

Guy KawasakI : The Lessons of Steve Jobs

foto: redak­cia

Zdroj: venturebeat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vimeo.com

Pridať komentár (0)