Chris Bur­ry zo Sili­con Val­ley: Tec­hMatch nebol pre­dra­že­ný, to Slo­vá­ci nič nechá­pu!

Martin Bohunický / 2. februára 2016 / Startupy

Výrok, kto­rý môže vzbu­diť obrov­ský roz­ruch. Chris Bur­ry, co-CEO US Mar­ket Access Cen­ter, kto­rý pomá­ha európ­skym star­tu­pom pre­sa­diť sa v Sili­con Val­ley, sa spät­ne vyjad­ril ku kon­tro­verz­né­mu podu­ja­tiu Tec­hMatch v Bra­ti­sla­ve.

Chris Bur­ry zo svo­jej pozí­cie spá­jať tých naj­ši­kov­nej­ších Euró­pa­nov a spro­stred­kú­va im stret­nu­tia so zau­jí­ma­vý­mi inves­tor­mi. US MAC je s nad­hľa­dom pove­da­né mos­tom medzi star­tu­po­vou Ame­ri­kou a Euró­pou.

Prá­ve Tec­hMatch na Slo­ven­sku bol prvým podu­ja­tím mimo Bay Area v Kali­for­nii, kto­rý US MAC koor­di­no­val. Vďa­ka svo­jim kon­tak­tom si US MAC vybe­ral až z 1000 star­tu­pov, napo­kon ich bolo vybra­ných 68 — z Rakús­ka, Bel­gic­ka, Čes­kej repub­li­ky, Estón­ska, Fín­ska, Fran­cúz­ska, Gréc­ka, Maďar­ska, Írska, Talian­ska, Japon­ska, Kórei, Poľ­ska, Por­tu­gal­ska, Slo­ven­ska, Špa­niel­ska a Švéd­ska.

TechMatch Pitch

foto: redak­cia

Napriek tomu, že Slo­ven­sko nie je prá­ve cen­trom star­tu­po­vé­ho sve­ta, Tec­hMatch nav­ští­vi­li veľ­mi zau­jí­ma­vé mená. Za všet­kých môž­me spo­me­núť Guya Kawa­sa­ki­ho, kto­rý je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších osôb sto­ja­cich za mar­ke­tin­gom prvý počí­ta­čov od App­le. Guy Kawa­sa­ki pri­šiel s dvo­ma pred­náš­ka­mi — prvá bola o tom, čo ho naučil Ste­ve Jobs, v dru­hej pomá­hal star­tu­pom vylep­šiť ich pro­duct pit­ching.

Z inves­to­rov sa na Slo­ven­sku uká­za­li mená ako Ian Sobies­ki z Band of Angels, Bill Rei­chert z Gara­ge Tech­no­lo­gy Ven­tu­res či Mohan­jit Jol­ly z DFJ Ven­tu­re.

Hoci US MAC orga­ni­zu­je even­ty zva­né Tec­hMatch, zho­da náz­vov bola len náho­da. Slo­ven­ská SBA priš­la s náz­vom Tec­hMatch a US MAC vyhral v ten­dri pozí­ciu hlav­né­ho koor­di­ná­to­ra.

TechMatch konf.

foto: redak­cia

Z mojich roz­ho­vo­rov s nimi viem, že roz­ume­jú aký mla­dý tu je eko­sys­tém” hovo­rí Bur­ry. “Nie je tam veľ­ká star­tu­po­vá kul­tú­ra. Je tam veľa talen­tov, no nezá­le­ží na tom, ako dob­ré semien­ka máte, potre­bu­je­te úrod­né polia. A prá­ve SBA sa zame­ria­va na to, aby tie­to neúrod­né polia zúrod­ni­la.”

Ako však bolo mili­ón­krát rozo­bra­té, Tec­hMatch si vyslú­žil obrov­skú pozor­nosť médií. Ten­to event mal stáť 1,4 mili­ó­na EUR, čo je sko­ro celá čias­t­ka urče­ná roč­ne na pod­po­ru star­tu­pov na Slo­ven­sku.

Je to han­ba. Pri podob­nom even­te môže­te oča­ká­vať urči­té výdav­ky. Na urči­tej úrov­ni tomu roz­umiem — ste v kra­ji­ne, kde sa nema­jú ľudia tak dob­re, pla­ty sú tam níz­ke a ľudia si potom mys­lia, že uda­losť bola pre­dra­že­ná. Z mojej per­spek­tí­vy len Slo­vá­ci neve­dia, koľ­ko také veci sto­ja.”

11222159_1251809531511735_2738383601616523298_o

foto: crz.gov.sk

Pod­ľa slov por­tá­lu Ven­tu­re­Be­at sú výdav­ky na kon­fe­ren­ciu omno­ho niž­šie, než to, čo Slo­ven­sko moh­lo even­tom zís­kať. Síce len 10 zo 68 star­tu­pov bolo slo­ven­ských, no ten­to event vraj nebol o indi­vi­du­ál­nych star­tu­poch, ale o sna­he dostať Slo­ven­sko na star­tu­po­vú mapu.

Keby som mal tak­to málo peňa­zí na inves­to­va­nie, čo by som uro­bil? Ak nie si na rada­re, inves­tí­cia jed­no­du­cho neprí­de,” hovo­rí Bur­ry. “Ľudia, kto­rí boli z kon­fe­ren­cie skla­ma­ní, nechápu…že toto je inves­tí­cia. Je to inves­tí­cia do trans­for­má­cie kra­ji­ny. Dnes je Slo­ven­sko kra­ji­nou, kto­rú v zahra­ni­čí vní­ma­jú ako mies­to, kde sú lac­né zdro­je. Ak chcú byť kra­ji­nou, kde vzni­ka­jú ino­vá­cie, potre­bu­jú začať robiť veci ako Tec­hMatch.”

Guy KawasakI : The Lessons of Steve Jobs

foto: redak­cia

Zdroj: venturebeat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vimeo.com

Pridať komentár (0)