Chýba ti par­ťák do star­tupu? Náj­deš ho na CoFoun­ders­Lab!

Rišo Néveri / 24. február 2015 / Tools a produktivita

Zvo­le­nie správ­neho cofoun­dera je jedna z naj­ťaž­ších úloh kaž­dého, kto sa venuje star­tu­pom, či biz­nisu. Hľa­da­nie nie je vôbec jed­no­du­ché. Spo­lu­za­kla­da­teľ by ti mal sad­núť pova­hovo, mys­le­ním, skú­se­nos­ťami aj nala­de­ním. Kde však hľa­dať ľudí, ktorí sú pri­pra­vení pus­tiť sa do nie­čoho?

Mnoho ľudí má nápady na pod­ni­ka­nie, či už s tova­rom, alebo neja­kou ino­va­tív­nou služ­bou. Chceli by sa pohnúť, ale zis­tia, že im chýba osoba, ktorá má cit pre obchod, vyzná sa v tech­no­ló­giách alebo vie výborne pre­zen­to­vať. Čo v takom prí­pade? Väč­šina z nás by sa obrá­tila na rodinu, kama­rá­tov či zná­mych s cie­ľom nájsť tú pravú osobu. Našťas­tie je inter­net plný zau­jí­ma­vých strá­nok pre kaž­dého. Jed­nou z takých strá­nok je CoFoun­ders­Lab, kto­rého hlav­ným cie­ľom je spo­jiť ľudí s rov­na­kým pod­ni­ka­teľ­ským cie­ľom.

Viac než 40,000 čle­nov, od pod­ni­ka­te­ľov, prog­ra­má­to­rov, či stá­žis­tov túžia­cich po skú­se­nos­tiach tvorí obrov­skú komu­nitu s jedi­ným cie­ľom. Nájsť spo­lu­za­kla­da­teľa. Nápad pochá­dzal zo skú­se­ností samot­ných foun­de­rov pro­jektu, ktorí vedia, že jed­ným z kľú­čov úspe­chu kaž­dého pod­ni­ka­nia sú jeho zakla­da­te­lia. Vytvo­rili preto stránku, ktorá na základe polohy, skú­se­ností a vlast­ností spojí ľudí tak, aby si jeden dru­hému čo naj­viac sadli. Pre pod­ni­ka­te­ľov tak vzniká pros­trie­dok šitý na mieru. Na CoFoun­ders­Lab dokonca nechýba ani slo­ven­ských, či čes­kých čle­nov.

Okrem vyhľa­dá­va­nia orga­ni­zuje CoFoun­ders­Lab aj off­line uda­losti so zame­ra­ním na networ­king pod­ni­ka­te­ľov a kre­a­tív­nych ľudí. Náj­dete ich v Lon­dýne, Dub­line či Tel Aviv, alebo ich môžete zor­ga­ni­zo­vať aj sami. V CoFoun­ders­Lab sa zame­rali aj na druhý naj­čas­tejší prob­lém pod­ni­ka­te­ľov a to rais­nu­tie kapi­tálu. V roku 2014 sa spo­jili s cro­wd­fun­di­go­vým por­tá­lom Roc­kT­he­Post (por­tál, spá­ja­júci pod­ni­ka­te­ľov so skú­se­nými inves­tormi) a vytvo­rili One­Vest. V budúc­nosti si tu okrem spo­lu­za­kla­da­te­ľov môžu pod­ni­ka­te­lia nájsť aj zdroje finan­co­va­nia a rais­nuť kapi­tál. Ak by to však nesta­čilo, chys­tajú aj pro­jekt Learn.OneVest, kto­rého cie­ľom je spo­jiť čle­nov por­tálu so skú­se­nými pod­ni­ka­teľmi, aby si nechali pora­diť a naučili sa, ako to vo svete pod­ni­ka­nia chodí.

Zdroj: https://www.cofounderslab.com/

Pridať komentár (0)