Chy­by v náz­voch domén, kto­rým sa tre­ba vyhnúť

Rudolf Nečas / 18. januára 2016 / Lifehacking

Výber náz­vu domé­ny pre pod­ni­ka­nie je vzru­šu­jú­ci a záro­veň desi­vý. Chceš uro­biť to správ­ne roz­hod­nu­tie, ale tiež ostať otvo­re­ný novým mož­nos­tiam v budúc­nos­ti. Je ľah­ké si mys­lieť, že tou správ­nou voľ­bou je www.tvojbiznis.sk. Exis­tu­je však kopa chýb pri výbe­re náz­vu domé­ny, na kto­ré by si si mal dať pozor.

Upo­náh­ľa­nie roz­hod­nu­tia o náz­ve

Pre pod­ni­ka­nie s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nebu­de naj­lep­šie ak si kúpiš prvý názov domé­ny, kto­rý ti prí­de na roz­um. Je vyso­ká šan­ca, že to neskôr budeš ľuto­vať. Namies­to toho si vypra­cuj zoznam náz­vov a sta­rost­li­vo ana­ly­zuj kaž­dý z nich.

verisign-final-hed-2014

Igno­ro­va­nie náz­vu ak je už zabra­tý

Aj keď je ide­ál­ny názov už zabra­tý, zváž kon­tak­to­va­nie maji­te­ľa, aby si zis­til, či je na pre­daj. Ak je, prav­de­po­dob­ne doká­žeš vyjed­nať pri­ja­teľ­nú cenu a správ­ny názov domé­ny pomô­že tvoj­mu biz­ni­su.

Mož­né kon­flik­ty s regis­tro­va­ný­mi znač­ka­mi

Ak budeš mať názov domé­ny, kto­rý je v pria­mom roz­po­re s neja­kou zapí­sa­nou ochran­nou znám­kou, môže to skon­čiť až súdom. Pokiaľ budeš uzna­ný vin­ným, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou budeš musieť zapla­tiť odškod­né, vďa­ka kto­ré­mu skon­číš skôr, ako si začal.

Hosting-company-works-hard-to-protect-you

nazovmojejdomenyjestrasnedlhy.sk

Zle sa číta­jú, zle sa dik­tu­jú, zle sa píšu.… Dlhé náz­vy nemá nikto rád. Hlav­ne keď sa jed­ná o domé­ny. Čím dlh­ší je názov tvo­jej domé­ny, tým väč­šia je prav­de­po­dob­nosť, že ľudia adre­su zabud­nú ale­bo pri jej písa­ní uro­bia chy­bu. Okrem toho pri dlhom náz­ve býva prob­lém zmes­tiť ho na vizit­ky ale­bo boky náklad­ných auto­mo­bi­lov atď.

Igno­ro­va­nie rôz­nych variá­cií náz­vu

Keď sa tvo­ja fir­ma sta­ne zná­mou, nie­kto­rí ľudia sa nepo­chyb­ne budú sna­žiť využiť tvoj úspech. Budú regis­tro­vať rôz­ne varian­ty náz­vu tvo­jej domé­ny a para­zi­to­vať na ľuďoch, kto­rí budú chcieť ísť na tvo­ju web­strán­ku, ale pomý­lia sa v adre­se. Zváž pre­to aj regis­tro­va­nie podob­ných náz­vov, naprí­klad ak je názov tvo­jej domé­ny bar8.sk, zare­gis­truj si aj barosem.sk a podob­ne.

bundle

Pou­ží­va­nie poml­čiek a čísel

Tvo­ja domé­na by mala byť jed­no slo­vo ale­bo jed­na sku­pi­na slov. Bez poml­čiek a čísel. Je ťaž­ké nadik­to­vať nie­ko­mu domé­no­vé meno, kto­ré obsa­hu­je pomlč­ky ale­bo čís­la. Keď nie­kto poču­je takú­to domé­nu je ťaž­ké rozo­znať, či je poža­do­va­ná pomlč­ka, a či sú čís­la zapí­sa­né ako slo­vá ale­bo čís­li­ce.

Rad­šej sa drž pís­men A-Z a ostat­né zna­ky nechaj tak, bez ohľa­du na to, ako sú láka­vé.

Zís­ka­nie domé­ny, kto­rá sa nez­ho­du­je s menom tvoj­ho biz­ni­su, pro­duk­tu ale­bo služ­by

Na začiat­ku pod­ni­ka­nia si prí­liš veľa ľudí povie: „o názov domé­ny sa budem sta­rať neskôr,“ a potom uviaz­nu so zlou domé­nou, pre­to­že nič podob­né náz­vu ich fir­my nie je k dis­po­zí­cii. Ak začí­naš s pod­ni­ka­ním, venuj pri výbe­re obchod­né­ho mena aj pár minút domé­ne a over si dostup­nosť tej, kto­rá sa ti naj­viac hodí. Ušet­ríš si tým kopec sta­ros­tí, kto­ré by sa obja­vi­li neskôr a svo­ju domé­nu môžeš mať na všet­kých sprie­vod­ných mate­riá­loch hneď od začiat­ku.

Overiť doménu webglobe
Pridať komentár (0)