Chyby v náz­voch domén, kto­rým sa treba vyhnúť

Rudolf Nečas / 18. januára 2016 / Tools a produktivita

Výber názvu domény pre pod­ni­ka­nie je vzru­šu­júci a záro­veň desivý. Chceš uro­biť to správne roz­hod­nu­tie, ale tiež ostať otvo­rený novým mož­nos­tiam v budúc­nosti. Je ľahké si mys­lieť, že tou správ­nou voľ­bou je www.tvojbiznis.sk. Exis­tuje však kopa chýb pri výbere názvu domény, na ktoré by si si mal dať pozor.

Upo­náh­ľa­nie roz­hod­nu­tia o názve

Pre pod­ni­ka­nie s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nebude naj­lep­šie ak si kúpiš prvý názov domény, ktorý ti príde na rozum. Je vysoká šanca, že to neskôr budeš ľuto­vať. Namiesto toho si vypra­cuj zoznam náz­vov a sta­rost­livo ana­ly­zuj každý z nich.

verisign-final-hed-2014

Igno­ro­va­nie názvu ak je už zabratý

Aj keď je ide­álny názov už zabratý, zváž kon­tak­to­va­nie maji­teľa, aby si zis­til, či je na pre­daj. Ak je, prav­de­po­dobne doká­žeš vyjed­nať pri­ja­teľnú cenu a správny názov domény pomôže tvojmu biz­nisu.

Možné kon­flikty s regis­tro­va­nými znač­kami

Ak budeš mať názov domény, ktorý je v pria­mom roz­pore s neja­kou zapí­sa­nou ochran­nou znám­kou, môže to skon­čiť až súdom. Pokiaľ budeš uznaný vin­ným, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou budeš musieť zapla­tiť odškodné, vďaka kto­rému skon­číš skôr, ako si začal.

Hosting-company-works-hard-to-protect-you

nazovmojejdomenyjestrasnedlhy.sk

Zle sa čítajú, zle sa dik­tujú, zle sa píšu.… Dlhé názvy nemá nikto rád. Hlavne keď sa jedná o domény. Čím dlhší je názov tvo­jej domény, tým väč­šia je prav­de­po­dob­nosť, že ľudia adresu zabudnú alebo pri jej písaní uro­bia chybu. Okrem toho pri dlhom názve býva prob­lém zmes­tiť ho na vizitky alebo boky náklad­ných auto­mo­bi­lov atď.

Igno­ro­va­nie rôz­nych variá­cií názvu

Keď sa tvoja firma stane zná­mou, nie­ktorí ľudia sa nepo­chybne budú sna­žiť využiť tvoj úspech. Budú regis­tro­vať rôzne varianty názvu tvo­jej domény a para­zi­to­vať na ľuďoch, ktorí budú chcieť ísť na tvoju web­stránku, ale pomý­lia sa v adrese. Zváž preto aj regis­tro­va­nie podob­ných náz­vov, naprí­klad ak je názov tvo­jej domény bar8.sk, zare­gis­truj si aj barosem.sk a podobne.

bundle

Pou­ží­va­nie poml­čiek a čísel

Tvoja doména by mala byť jedno slovo alebo jedna sku­pina slov. Bez poml­čiek a čísel. Je ťažké nadik­to­vať nie­komu domé­nové meno, ktoré obsa­huje pomlčky alebo čísla. Keď nie­kto počuje takúto doménu je ťažké rozo­znať, či je poža­do­vaná pomlčka, a či sú čísla zapí­sané ako slová alebo čís­lice.

Rad­šej sa drž pís­men A-Z a ostatné znaky nechaj tak, bez ohľadu na to, ako sú lákavé.

Zís­ka­nie domény, ktorá sa nez­ho­duje s menom tvojho biz­nisu, pro­duktu alebo služby

Na začiatku pod­ni­ka­nia si prí­liš veľa ľudí povie: „o názov domény sa budem sta­rať neskôr,“ a potom uviaznu so zlou domé­nou, pre­tože nič podobné názvu ich firmy nie je k dis­po­zí­cii. Ak začí­naš s pod­ni­ka­ním, venuj pri výbere obchod­ného mena aj pár minút doméne a over si dostup­nosť tej, ktorá sa ti naj­viac hodí. Ušet­ríš si tým kopec sta­rostí, ktoré by sa obja­vili neskôr a svoju doménu môžeš mať na všet­kých sprie­vod­ných mate­riá­loch hneď od začiatku.

Overiť doménu webglobe
Pridať komentár (0)