Čína chce ohú­riť vlast­ným ope­rač­ným sys­té­mom

Peter Kováč / 26. august 2014 / Tools a produktivita

Ope­račný sys­tém finan­co­vaný čín­skou vlá­dou by sa mohol pre­mi­é­rovo uká­zať už tento rok v októbri. Pred­bežný dátum pre­zra­dil Ni Guang­nan, vedúci pro­jektu, pre den­ník People ‘Post and Tele­com­mu­ni­ca­ti­ons News. Neskôr sa sys­tém ukáže aj na mobil­ných zaria­de­niach.

Sys­tém vraj bude mať vlastný app store. Vývo­jári dúfajú, že sa OS poriadne roz­šíri v prie­behu jed­ného až dvoch rokov na desk­tope a troch až pia­tich rokov na mobile. Nie je tu ale jasná nad­väz­nosť na ostatné štá­tom pod­po­ro­vané pro­jekty.

Čín­ska aka­dé­mia vied totiž od roku 1999 do 2013 vyví­jala desk­to­pový sys­tém Red Flag Linux. Ľudia z Národ­nej uni­ver­zity pre obranné tech­no­ló­gie zasa od roku 2001 robia na Kylin Ubuntu Linuxe. Tento rok v janu­ári bol ozná­mený COS, za kto­rým opäť stojí Čín­ska aka­dé­mia vied a ktorý mieri do mobi­lov, tab­le­tov, počí­ta­čov aj set-top boxov. V aktu­ál­nom sys­téme má ale prsty Čín­ska aka­dé­mia inži­nier­stva. Vývo­já­rov je teda hneď nie­koľko, veď ako inak :).

Pre čínu prišla práve tá chvíľa, kedy mať vlastný OS je hlavne záuj­mom národ­nej bez­peč­nosti. Čína je stále závislá na Win­dows XP, má tam dokonca 50% trhový podiel. Win­dows 7 má asi 43% a Win­dows 8 dokopy 4%. Pre­chod čín­skej vlády na Win­dows 8 by vraj bol drahý, takže nepri­chá­dza do úvahy. K tomu majú tamoj­šie úrady plné zuby Mic­ro­softu, ktorý možno obvi­nia zo zne­uží­va­nia domi­nant­ného posta­ve­nia.

Čína sa ale vše­obecne sta­via odmie­tavo k zahra­nič­nému soft­véru, u kto­rých si myslí, že obsa­hujú zadné dvierka, aby ich mohli zne­uží­vať tajné služby. Okrem Win­do­wus podoz­rie­vajú aj Android a iOS, takže sil­nie tlak na vývoj domá­cich sys­té­mov. Pod paľ­bou sú tiež bez­peč­nostné balíčky od Syman­tecu alebo Kas­per­sky Lab.

Zdroj: reuters

Pridať komentár (0)