Čína zablo­ko­vala Duck­DuckGo!

Peter Kováč / 23. september 2014 / Tools a produktivita

Veľký čín­sky fire­wall teraz odsta­vil aj vyhľa­dá­vač Duck­DuckGo, podľa moni­to­ro­va­cej služby Gre­at­Fire nie je dostupný od 3. sep­tem­bra. Duck­DuckGo, ktorý za dva dni oslávi šieste naro­de­niny, si zakladá na tom, že nesle­duje svo­jich uží­va­te­ľov ani nijako neza­rába na ich dátach. Pre všet­kých pla­tia rov­naké pra­vidlá a dostanú tiež zhodné výsledky. 

Duck­DuckGo zažil veľký boom v polo­vici minu­lého roka, keď vyplá­vali na povrch infor­má­cie o tom, ako NSA sle­duje inter­ne­tovú akti­vitu. Z Duck­DuckGo ale nič nezíska, pre­tože pou­ží­va­teľ­ské dáta neucho­váva. Behom chvíle vyhľa­dá­vač nespra­co­vá­val 1,7 mili­óna dota­zov denne, aleokolo 4 mili­ó­nov.

Za celý rok 2014 firma napo­čí­tala miliardu dota­zov. Oproti Googlu so 100 miliar­dami dota­zov mesačne je to samoz­rejme prcek. O Duck­DuckGo je ale počuť čím ďalej čas­tej­šie. Teraz sa DDG dostal aj do iOS 8 (Safari), ako alter­na­tíva ku Google, Bingu a Yahoo. Zakla­da­teľ firmy Gab­riel Wein­berg už na svo­jom Twit­teri potvr­dil, že sa jeho vyhľa­dá­vač dostal v Číne na čiernu lis­tinu, ale žiadne ofi­ciálne vyjad­re­nie k tomu nedos­tal. Zjavne bude pre­káž­kou už spo­me­nutá anony­mita a slo­boda, ktorá by mohla chu­dá­kom obča­nom uká­zať západný lifes­tyle a odlišné názory…

Čína blo­kuje 144 z 1000 naj­nav­šte­vo­va­nej­ších webov sveta. Vadí jej Google, You­Tube, Face­book, Twit­ter, Blog­ger, Vimeo, Daily Motion, New York Times, Flickr, Netf­lix, Drop­box, Archive.org alebo naprí­klad Red Tube. :)

Zdroj: TNW

Pridať komentár (0)