Čín­ske Tech spo­loč­nosti zamest­ná­vajú pekné baby aby moti­vo­vali znu­de­ných zamest­nan­cov

Alexandra Dulaková / 24. augusta 2015 / Tools a produktivita

Čín­ski zamest­ná­va­te­lia ani nemu­seli byť veľmi ino­va­tíni, aby zis­tili, čím naj­ľah­šie zau­jať sociálne dep­ri­mo­va­ného prog­ra­má­tora. Predsa prí­jem­ným žen­ským zja­vom, ktorý si s ním rád pokecá a ešte mu aj done­sie jedlo. Pre nie­kto­rých zain­te­re­so­va­ných chla­pov tu musel byť science fic­tion. Reak­cie verej­nosti už také nad­šené neboli. 

Chu­dáci prog­ra­má­tori sa pri návale práce ani nestí­hajú socia­li­zo­vať a potom ani neve­dia, ako so ženami v reál­nom živote nará­bať. Nakŕ­miť, posa­diť, dať im nejaké pokyny? Ich zamest­ná­va­te­lia sa teda roz­hodli, že im zjed­no­du­šia život a záro­veň zvý­šia pro­duk­ti­vitu vlast­nej spo­loč­nosti.

Do officu doviedli kŕd­lik pohľad­ných sle­čien, ktoré majú za úlohu vytvo­riť v spo­loč­nos­tiach uvoľ­nenú atmo­sféru plnú zábavy. Vyzlie­kať sa však nebudú. Ich úlo­hou budú len ele­men­tárne úlohy, ako naprí­klad roz­ho­vory s muž­skými zamest­nan­cami, nose­nie im obedu, hra­nie ping-pongu. Slečny boli na svoj džob dokonca špe­ciálne vyško­lené, aby náho­dou prog­ra­má­to­rov v ich pri­ro­dze­nom habi­táte nevy­ľa­kali.

Ako náhle svet oble­teli fotky diev­čat v pes­trých šatách, ako s prog­ra­má­tormi robia to, čo bežne uči­teľky v škôlke s päť­roč­nými deťmi, veľa ľudí sa nepo­te­šilo. Aj napriek tomu, že podľa HR mana­žé­rov nové zamest­nan­kyne pra­covnú atmo­sféru vylep­šili, nie­ktorí ľudia pova­žujú tieto „diev­čatá na rozp­tý­le­nie“ za akúsi paró­diu na využi­tie žen­ského poten­ciálu. Nie­ktorí sa pýtajú, prečo spo­loč­nosť rad­šej neza­mestná šikovné prog­ra­má­torky, pop­rí­pade, či žen­ské zamest­nan­kyne tiež dostanú svo­jich rozp­ty­ľo­va­čov, aby im nosili kávičku a masí­ro­vali zakom­ple­xo­vané ego. Je teda pocho­pi­teľné, že spo­loč­nosti, ktoré sa túto službu roz­hodli využiť, svoje mená rad­šej nezve­rej­nili.

Zdroj: DailyMail.co.uk

Pridať komentár (0)