Čín­sky gigant Xia­omi odhla­lil svoj lacný dron so 4K videom!

Rudolf Nečas / 25. mája 2016 / Tech a inovácie

Čín­sky výrobca smart­fó­nov Xia­omi ofi­ciálne pred­sta­vil svoj prvý dron, ktorý môže vďaka níz­kej cene poriadne zamie­šať karty v tejto oblasti.

Podobne ako pri ostat­ných pro­duk­toch Xia­omi, spo­loč­nosť v sku­toč­nosti nevyt­vo­rila Mi Drone sama. Namiesto toho spo­lu­pra­cuje s čín­skou spo­loč­nos­ťou Flymi, ktorá vytvo­rila zaria­de­nie. Xia­omi k dronu pri­dáva svoj celo­sve­tovo známy brand a pre­dáva ho pro­stred­níc­tvom svo­jich kaná­lov, medzi ktoré patrí aj inter­ne­tový obchod Mi.com.

mi-drone-7 (1)

Dron je oveľa lac­nejší ako kon­ku­ren­cia, čo sa dalo oča­ká­vať od Xia­omi, ktorý si vybu­do­val povesť výrobcu vysoko kva­lit­ných zaria­dení za zlo­mok ceny oproti kon­ku­ren­cii. Mi Drone sa bude pre­dá­vať za 2499 čín­skych juanov (okolo 340 €) pre najs­labší model s 1080P kame­rou a 2999 čín­skych juanov (410 €) za vyspe­lejší model s 4K kame­rou. To je oveľa menej ako naprí­klad za DJI, ktorý má momen­tálne vedúce posta­ve­nie na trhu, a kto­rého ceny sa pohy­bujú od 800 eur vyš­šie.

Xia­omi hovorí, že lac­nejší model bude “cro­wd­fun­do­vaný” pomo­cou Mi Home appky od 26. mája 2016, zatiaľ čo 4K dron bude na skoré tes­to­va­nie k dis­po­zí­cii na konci júla cez open beta prog­ram. Neexis­tuje žiadne vyjad­re­nie o tom, kedy (alebo dokonca či vôbec) bude pre­dá­vaný aj mimo Číny. Nám len ostáva dúfať, že bude.

Mi Drone dokáže podľa Xia­omi vďaka 5.100 mAh baté­rií lie­tať po dobu 27 minút a dosah má 3 kilo­metre. To je asi päť minút viac ako dokážu drony od DJI. Obsa­huje tiež kameru, ktorá dokáže natá­čať 4K video a na vysie­lačku sa dá pri­po­jiť smart­fón pre živý pre­nos videa z dronu. Jed­not­livé časti vyze­rajú byť modu­lárne, čo zna­mená, že ich nahra­de­nie — a aj baté­rie — je možné.

Sle­do­va­nie dronu a udr­ža­nie kon­troly nad ním môže byť hlavne pre nových maji­te­ľov prob­lém a Mi Drone preto vie, rov­nako ako iné podobné drony, vytvo­riť vir­tu­álny plot, takže ak vybočí mimo urče­ných roz­me­dzí, vráti sa späť na miesto odkiaľ vzlie­tol.

mi-drone-4

Počas odha­le­nia Mi Drone na lives­tre­ame, ktorý mal 195.000 divá­kov, Xia­omi CEO Lei Jun pove­dal, že nie je len pre bohaté deti. Firma chce využiť svoj pro­fil (a mimo­riadne nízku cenu), aby pomohla demok­ra­ti­zá­cii tech­no­ló­gie a umož­nila tým, ktorí nemajú zby­toč­ných tisíc a viac dolá­rov, vlast­niť dron.

Za mňa má Xia­omi určite palec hore, dron so skve­lými špe­ci­fi­ká­ciami za takú cenu je proste paráda. Aj keď cena mimo Číny bude prav­de­po­dobne o niečo vyš­šia, stále to bude oveľa menej ako si za podobné drony pýta kon­ku­ren­cia. Tak čo, kupu­ješ?

mi-dronemi-drone-2mi-drone-3

zdroj: techcrunch.com, zdroj foto­gra­fií: techcrunch.com, mi.com

Pridať komentár (0)