Čín­sky gigant Xia­omi odhla­lil svoj lac­ný dron so 4K videom!

Rudolf Nečas / 25. mája 2016 / Tech a inovácie

Čín­sky výrob­ca smart­fó­nov Xia­omi ofi­ciál­ne pred­sta­vil svoj prvý dron, kto­rý môže vďa­ka níz­kej cene poriad­ne zamie­šať kar­ty v tej­to oblas­ti.

Podob­ne ako pri ostat­ných pro­duk­toch Xia­omi, spo­loč­nosť v sku­toč­nos­ti nevyt­vo­ri­la Mi Dro­ne sama. Namies­to toho spo­lu­pra­cu­je s čín­skou spo­loč­nos­ťou Fly­mi, kto­rá vytvo­ri­la zaria­de­nie. Xia­omi k dro­nu pri­dá­va svoj celo­sve­to­vo zná­my brand a pre­dá­va ho pro­stred­níc­tvom svo­jich kaná­lov, medzi kto­ré pat­rí aj inter­ne­to­vý obchod Mi.com.

mi-drone-7 (1)

Dron je ove­ľa lac­nej­ší ako kon­ku­ren­cia, čo sa dalo oča­ká­vať od Xia­omi, kto­rý si vybu­do­val povesť výrob­cu vyso­ko kva­lit­ných zaria­de­ní za zlo­mok ceny opro­ti kon­ku­ren­cii. Mi Dro­ne sa bude pre­dá­vať za 2499 čín­skych juanov (oko­lo 340 €) pre najs­lab­ší model s 1080P kame­rou a 2999 čín­skych juanov (410 €) za vyspe­lej­ší model s 4K kame­rou. To je ove­ľa menej ako naprí­klad za DJI, kto­rý má momen­tál­ne vedú­ce posta­ve­nie na trhu, a kto­ré­ho ceny sa pohy­bu­jú od 800 eur vyš­šie.

Xia­omi hovo­rí, že lac­nej­ší model bude “cro­wd­fun­do­va­ný” pomo­cou Mi Home app­ky od 26. mája 2016, zatiaľ čo 4K dron bude na sko­ré tes­to­va­nie k dis­po­zí­cii na kon­ci júla cez open beta prog­ram. Neexis­tu­je žiad­ne vyjad­re­nie o tom, kedy (ale­bo dokon­ca či vôbec) bude pre­dá­va­ný aj mimo Číny. Nám len ostá­va dúfať, že bude.

Mi Dro­ne doká­že pod­ľa Xia­omi vďa­ka 5.100 mAh baté­rií lie­tať po dobu 27 minút a dosah má 3 kilo­met­re. To je asi päť minút viac ako doká­žu dro­ny od DJI. Obsa­hu­je tiež kame­ru, kto­rá doká­že natá­čať 4K video a na vysie­lač­ku sa dá pri­po­jiť smart­fón pre živý pre­nos videa z dro­nu. Jed­not­li­vé čas­ti vyze­ra­jú byť modu­lár­ne, čo zna­me­ná, že ich nahra­de­nie — a aj baté­rie — je mož­né.

Sle­do­va­nie dro­nu a udr­ža­nie kon­tro­ly nad ním môže byť hlav­ne pre nových maji­te­ľov prob­lém a Mi Dro­ne pre­to vie, rov­na­ko ako iné podob­né dro­ny, vytvo­riť vir­tu­ál­ny plot, tak­že ak vybo­čí mimo urče­ných roz­me­dzí, vrá­ti sa späť na mies­to odkiaľ vzlie­tol.

mi-drone-4

Počas odha­le­nia Mi Dro­ne na lives­tre­a­me, kto­rý mal 195.000 divá­kov, Xia­omi CEO Lei Jun pove­dal, že nie je len pre boha­té deti. Fir­ma chce využiť svoj pro­fil (a mimo­riad­ne níz­ku cenu), aby pomoh­la demok­ra­ti­zá­cii tech­no­ló­gie a umož­ni­la tým, kto­rí nema­jú zby­toč­ných tisíc a viac dolá­rov, vlast­niť dron.

Za mňa má Xia­omi urči­te palec hore, dron so skve­lý­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi za takú cenu je pros­te pará­da. Aj keď cena mimo Číny bude prav­de­po­dob­ne o nie­čo vyš­šia, stá­le to bude ove­ľa menej ako si za podob­né dro­ny pýta kon­ku­ren­cia. Tak čo, kupu­ješ?

mi-dronemi-drone-2mi-drone-3

zdroj: techcrunch.com, zdroj foto­gra­fií: techcrunch.com, mi.com

Pridať komentár (0)