Čín­sky star­tup ti poži­čia bicy­kel tak­mer zadarmo!

Vladimír Chott / 20. marca 2017 / Startupy

Mili­óny oby­va­te­ľov Pekingu ces­tujú denne do práce alebo škôl, no čoraz viac ich pre­stáva využí­vať svoje autá. Bicykle sa stá­vajú v Číne urči­tým sym­bo­lom, až spô­so­bom života. To si uve­do­milo nie­koľko čín­skych star­tu­pov zaobe­ra­jú­cich sa práve vypo­ži­čia­va­ním bicyk­lov a roz­hodli sa s tým niečo uro­biť.

Spo­loč­nosť Ofo patrí medzi líd­rov na čín­skom trhu v oblasti bike-sha­ringu. Tento spô­sob zdie­ľa­nia bicyk­lov v uli­ciach Pekingu im pri­nie­sol nemalé zisky a cel­ková hod­nota spo­loč­nosti už pre­kro­čila hra­nicu jed­nej miliardy dolá­rov. V tes­nom závese za Ofo je spo­loč­nosť Mobike, kto­rej sa poda­rilo len vo feb­ru­ári tohto roka zaro­biť vyše 300 mili­ó­nov dolá­rov. A to nie sú jediní dvaja súperi, boju­júci o revo­lú­ciu v doprave kra­jiny. Spo­loč­nosti ako Blu­e­gogo a Fore­ver vyrástli za posledný rok rapíd­nym spô­so­bom, a tak kon­ku­ren­cia v bike-sha­ringu je v Číne na vzo­stupe.

Zdroj: ofo.so

Zdroj: ofo.so

Každý chce v Číne vlast­niť svoju vlastnú inter­ne­tovú spo­loč­nosť,“ pove­dal Mark Tan­ner, zakla­da­teľ spo­loč­nosti China Skinny, ktorá je jed­nou z naj­zná­mej­ších mar­ke­tin­go­vých agen­túr na čín­skom trhu. „Z pohľadu biz­nisu to vôbec nedáva zmy­sel“ pove­dal.

Len za malý popla­tok 1 Juanu, čo je pri­bližne asi 15 cen­tov, si môžeš vypo­ži­čať bicy­kel aj na nie­koľko dní. Čím to je, že je to tak lacné? Práve spo­mí­naná kon­ku­ren­cia a súťa­že­nie medzi spo­loč­nos­ťami, tlačí cenu za vypo­ži­ča­nie bicykla nadol. Tie sa však často stá­vajú ter­čom van­da­lov a zlo­de­jov, či dokonca ľudí, ktorí ich skrý­vajú pred ostat­nými a limi­tujú tak ich dostup­nosť.

Ofo vzniklo ako štu­dent­ský pro­jekt na Pekings­kej Uni­ver­zite v roku 2014. Jeho zakla­da­teľ Dai Wei odišiel z uni­ver­zity, aby sa mohol naplno veno­vať svojmu nápadu. Dai spolu so svo­jimi ďal­šími kole­gami zo začiatku len pre­skú­ma­val lokálny cyk­lo­tu­riz­mus, než sa naplno vydal ces­tou bike-sha­ringu.

Bicykle ako sym­bol čín­skej robot­níc­kej triedy, zís­kali svoju rých­lo­ras­túcu popu­la­ritu hlavne medzi mla­dými ľuďmi. Prie­myslu v tomto odvetví sa poda­rilo pri­tiah­nuť veľa inves­to­rov a ponúk­nuť tak ľudom alter­na­tívnu a tra­dič­nej­šiu metódu ces­to­va­nia.

Zdroj: seoagencychina.com

Zdroj: seoagencychina.com

Úspeš­nejší z dvo­j­ice naj­väč­ších kon­ku­ren­tov, Ofo, pra­cuje pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie. Postup je úplne jed­no­du­chý. Cez apli­ká­ciu si uží­va­teľ vyhľadá najb­ližší bicy­kel. Ten sa mu po zapla­tení cez apli­ká­ciu a naske­no­vaní QR kódu odo­mkne a je k dis­po­zí­cii. Potom je to už len na uží­va­te­ľovi, kde daný bicy­kel odstaví. Využíva sa na to GPS tech­no­ló­gia, takže Ofo vždy vie, kde sa všetky bicykle nachá­dzajú.

Cie­ľom týchto spo­loč­ností nie je len samotný čín­sky trh. Ofo fun­guje aj kra­ji­nách ako Sin­ga­pur, USA a Veľká Bri­tá­nia, kde ich apli­ká­ciu využíva viac ako 20 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. Mobike sa sústre­ďuje zatiaľ v devia­tich mes­tách po celej Číne a s viac ako sto­ti­síc bicy­klami v uli­ciach Šan­ghaja. Obe spo­loč­nosti sa chcú do budúcna zame­rať aj na európ­sky trh, kde v súčas­nej dobe exis­tuje viac ako 600 rôz­nych pre­vá­dzok zaobe­ra­jú­cich sa zdie­ľa­ním bicyk­lov.

Zdroj: bloomberg.com

Pridať komentár (0)