Čín­sky vyzý­va­teľ Tesly plá­nuje debu­to­vať s E-road­ste­rom. Cena? €94 000 eur

Dárius Polák / 14. júna 2016 / Startupy

Čín­ska dizaj­nová firma sa roz­hodla kon­ku­ro­vať naj­zná­mej­šiemu elek­tro­mo­bi­lo­vému pro­du­cen­tovi. Čím sa roz­hodla vyni­kať? Spo­lieha sa na mate­riál, ktorý je bežne pou­ží­vaný v stí­hač­kách a mega jach­tách.

Qiantu Motor, ktoré zastre­šuje Bei­jing CH-Auto Tech­no­logy Co. v súčas­nosti buduje tová­reň na východe Ćíny, v meste Suz­hou. Práve tam plá­nuje vytvo­riť elek­trické auto s kos­trou tvo­re­nou z uhlí­ko­vého vlákna a hli­níka. Špor­tové auto, ktoré pone­sie názov K50, má vyjsť nasle­du­júci rok s cenov­kou porov­na­teľ­nou s Tesla Model S — 700 000 čín­skych jüa­nov (€94 343 eur), ktorá je tak­tiež vytvo­rená z hli­níka. Táto cena je zhruba tre­tina BMW i8, ktorý ma tak­tiež vytvo­renú kon­štruk­ciu z ľah­kého uhlí­ko­vého vlákna.

a-worker-checks-an-electric-car-in-an-ev-manufacturing-plant-in-beijing

foto: yibada.com

Medzi zakla­da­te­ľov patrí Lu, bývalý inži­nier Jeepu, ktorý v roku 2003 spolu s kama­rátmi zalo­žil Bei­jing CH Auto. Dnes už 48 ročný zakla­da­teľ čín­skej auto­mo­bilky tvrdí, že sa pri tvorbe K50 inšpi­rujú Tes­lou a inými auto­mo­bil­kami, ktoré vytvo­rili kva­litné elek­trické autá. Pokiaľ sa chceli vyrov­nať kva­lite kon­ku­ren­cie, neos­talo im nič iné ako zalo­žiť novú tová­reň, pre­tože nikde inde v Číne neexis­tuje ďal­šia, v kto­rej by bolo možné vytvo­riť auto s poža­do­va­nou kon­štruk­ciou.

Tesla v roku 2015 za tri­štvrte roka pre­dala 3 025 mode­lov S a X, chce však oveľa väč­šie čísla. Experti sa zho­dujú, že pokiaľ sa Qiantu bude chcieť stať jed­not­kou na trhu, musí sa sústre­diť pre­dov­šet­kým na mar­ke­ting a repu­tá­ciu.

qiantu-k50-event-at-the-shanghai-motor-show-20155

foto: gtspirit.com

Trh s elek­tric­kými vozid­lami v Číne je už plne obsa­dený rôz­nymi výrob­cami, ktorý sa sna­žia dodr­žať prí­sne kon­troly. Vláda naj­ľud­na­tej­šej kra­jiny sveta sa snaží o navý­še­nie počtu elek­tric­kých vozi­diel zo súčas­ných 300 tisíc na tri mili­óny do roku 2025. Svedčí o tom aj dotá­cia, ktorá sa pri nákupe pohy­buje vo výške 100 000 čín­sky jüa­nov (€13 475 eur). Tesla v súčas­nosti nemá vlastnú tová­reň v Číne, hoci Musk na začiatku tohto roka pre­hlá­sil, že v tejto kra­jine hľa­dajú par­tnera (pre­páč Šaľa, momen­tálne si v nedo­hľadne).

ch-event-china-pro-2

foto: carnewschina.com

Medzi ďal­šie ašpi­ru­júce spo­loč­nosti patrí Che­he­ija, ktorá plá­nuje pred­sta­viť vlastné SUV do roku 2017, Nex­tEV, ktoré vytvo­rilo elek­trickú For­mulu E, alebo miliar­dár Jia Yue­ting, ktorý pred­sta­vil kon­cept štvor­d­ve­ro­vého elek­tric­kého špor­tiaku LeSEE v apríli. Čína v tomto seg­mente zažíva boom, na ktorý zare­a­go­val aj Elon Musk s poznám­kou, že pri toľ­kých star­tu­poch čaká na to, kým si založí jeden aj jeho mama.

qiantu-k50-roadster-livepics-2

foto: blogspot.com

Spo­loč­nosť Qiantu, ktorá v pre­klade zna­mená v čín­štine budúc­nosť, mieri na 15% podiel na trhu a 450 000 vyro­be­ných vozi­diel do roku 2020. Po K50 sa plá­nujú ďal­šie dva lac­nej­šie modely.

Pre­sved­číme zákaz­ní­kov o tom, že Čína je schopná vytvo­riť novú značku áut, novú pré­mi­ovú značku áut a pré­mi­ovú značku elek­tric­kých áut. Toto všetko dosiah­neme krok po kroku.”

Pekné ciele. Či sa aj naozaj spl­nia a domáci budú nako­niec pre­fe­ro­vať Qiantu pred Tes­lou, je dosť veľký otáz­nik a veľké sústo pre spo­loč­nosť. Nuž, smelo do toho.

08428086-photo-live-pekin-2016-le-stand-qiantu-motor

foto: turbo.fr

Zdroj: bloomberg.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bloomberg.com

Pridať komentár (0)