Tesla má v Číne váž­neho kon­ku­renta

Michal Ondro / 21. apríla 2016 / Business

Zatiaľ čo inži­nieri spo­loč­nosti Tesla pri­dá­vali do svo­jich elek­tric­kých auto­mo­bi­lov auto­nómne prvky postupne, čín­ska spo­loč­nosť LeEco uro­bila veľký krok dopredu a pred­sta­vila auto­mo­bil, ktorý už toto všetko dokáže od samého začiatku. Volá sa LeSEE a len za pomoci pár hes­lo­vi­tých prí­ka­zov hovo­re­ných do smart­fónu sa odviezlo z pre­prav­ného kon­taj­nera priamo na javisko, kde sa uká­zalo zopár šťast­liv­com.

Aby sme však boli féroví, aj Teslu môžete pri­vo­lať pomo­cou apli­ká­cie, no (zatiaľ) nie pomo­cou hla­so­vých pove­lov. Pre spo­loč­nosť LeEco, ktorá dote­raz vyrá­bala len mobilné tele­fóny, však ide o obrov­ský skok dopredu.

Len pred­ne­dáv­nom spo­loč­nosť ozná­mila par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťami Aston Mar­tin a Fara­day Future a dnes už sa tak javí, ako vážny kon­ku­rent Tesly. Týmto dala LeEco najavo svoje ambí­cie, ktoré v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle má, aj to, že nie sú malé.

leeco-car

foto: electrek.files.wordpress.com

Teraz niečo k samot­nému autu. Jeho pre­dok je vyba­vený jed­ným dlhým a štý­lo­vým LED svet­lom, ktoré sa tiahne od kraju ku kraju a môže svie­tiť rôzne – podľa toho, či má fun­go­vať ako sme­rovky, alebo hmlovky. Inte­riér auta je pre­pl­nený LCD obra­zov­kami, čo značí jedine to, že ide zatiaľ stále len o kon­cept, keďže napá­ja­nie takého množ­stva obra­zo­viek bude iste náročné.

LeSee_Ext_5

foto: cdn1.tnwcdn.com

Nejde však ani o to, ako toto auto vyzerá. Ide o to, že LeEco by sa kľudne mohlo stať v budúc­nosti jed­nou z naj­väč­ších auto­mo­bi­liek. V súčas­nosti sú naj­väč­šími Toy­ota, Volk­swa­gen a Gene­ral Motors. Všetky tri pre­dajú dokopy 30 mili­ó­nov áut ročne. No čísla kaž­dým rokom kle­sajú.

leeco-car-22

foto: technobuffalo.com  

Čín­ska vláda sa roz­hodla pomá­hať auto­mo­bil­kám, ktoré pro­du­kujú elek­tro­mo­bily, a to pomo­cou rôz­nych sti­mu­lov. Aj tento fakt môže uško­diť tým spo­loč­nos­tiam, ktoré ich zatiaľ nevy­rá­bajú. Pod­niky, ktoré inves­tujú do elek­tric­kej tech­no­ló­gie, sú tak­tiež chrá­nené pred vytla­če­ním z domá­ceho trhu zahra­nič­nými kon­ku­rentmi.

557-pic_hd

foto: electrek.files.wordpress.com

Okrem spo­loč­nosti LeEco sú na čín­skom trhu aj ďalší nádejní hráči budúc­nosti, a to Nex­tEV a CH-Auto. Tieto tri spo­loč­nosti by pokojne mohli zohrá­vať jednu z hlav­ných úloh v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle budúc­nosti. Čín­sky trh je gigan­tický a nechýba veľa k tomu, aby sa Čína stala naj­sil­nej­šou eko­no­mi­kou sveta a pre­ko­nala tak USA.

Svoj veľký debut bude mať auto LeSEE 24. apríla na Bei­jing Auto Show. Na ďal­šie pod­rob­nosti si teda budeme musieť ešte pár dní počkať.

Maj sa na pozore, Tesla.

lesee-concept

foto: motor1.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn1.tnwcdn.com

Pridať komentár (0)