Tes­la má v Číne váž­ne­ho kon­ku­ren­ta

Michal Ondro / 21. apríla 2016 / Business

Zatiaľ čo inži­nie­ri spo­loč­nos­ti Tes­la pri­dá­va­li do svo­jich elek­tric­kých auto­mo­bi­lov auto­nóm­ne prv­ky postup­ne, čín­ska spo­loč­nosť LeE­co uro­bi­la veľ­ký krok dopre­du a pred­sta­vi­la auto­mo­bil, kto­rý už toto všet­ko doká­že od samé­ho začiat­ku. Volá sa LeSEE a len za pomo­ci pár hes­lo­vi­tých prí­ka­zov hovo­re­ných do smart­fó­nu sa odviez­lo z pre­prav­né­ho kon­taj­ne­ra pria­mo na javis­ko, kde sa uká­za­lo zopár šťast­liv­com.

Aby sme však boli féro­ví, aj Tes­lu môže­te pri­vo­lať pomo­cou apli­ká­cie, no (zatiaľ) nie pomo­cou hla­so­vých pove­lov. Pre spo­loč­nosť LeE­co, kto­rá dote­raz vyrá­ba­la len mobil­né tele­fó­ny, však ide o obrov­ský skok dopre­du.

Len pred­ne­dáv­nom spo­loč­nosť ozná­mi­la par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťa­mi Aston Mar­tin a Fara­day Futu­re a dnes už sa tak javí, ako váž­ny kon­ku­rent Tes­ly. Tým­to dala LeE­co naja­vo svo­je ambí­cie, kto­ré v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le má, aj to, že nie sú malé.

leeco-car

foto: electrek.files.wordpress.com

Teraz nie­čo k samot­né­mu autu. Jeho pre­dok je vyba­ve­ný jed­ným dlhým a štý­lo­vým LED svet­lom, kto­ré sa tiah­ne od kra­ju ku kra­ju a môže svie­tiť rôz­ne – pod­ľa toho, či má fun­go­vať ako sme­rov­ky, ale­bo hmlov­ky. Inte­ri­ér auta je pre­pl­ne­ný LCD obra­zov­ka­mi, čo zna­čí jedi­ne to, že ide zatiaľ stá­le len o kon­cept, keď­že napá­ja­nie také­ho množ­stva obra­zo­viek bude iste nároč­né.

LeSee_Ext_5

foto: cdn1.tnwcdn.com

Nej­de však ani o to, ako toto auto vyze­rá. Ide o to, že LeE­co by sa kľud­ne moh­lo stať v budúc­nos­ti jed­nou z naj­väč­ších auto­mo­bi­liek. V súčas­nos­ti sú naj­väč­ší­mi Toy­o­ta, Volk­swa­gen a Gene­ral Motors. Všet­ky tri pre­da­jú doko­py 30 mili­ó­nov áut roč­ne. No čís­la kaž­dým rokom kle­sa­jú.

leeco-car-22

foto: technobuffalo.com  

Čín­ska vlá­da sa roz­hod­la pomá­hať auto­mo­bil­kám, kto­ré pro­du­ku­jú elek­tro­mo­bi­ly, a to pomo­cou rôz­nych sti­mu­lov. Aj ten­to fakt môže uško­diť tým spo­loč­nos­tiam, kto­ré ich zatiaľ nevy­rá­ba­jú. Pod­ni­ky, kto­ré inves­tu­jú do elek­tric­kej tech­no­ló­gie, sú tak­tiež chrá­ne­né pred vytla­če­ním z domá­ce­ho trhu zahra­nič­ný­mi kon­ku­rent­mi.

557-pic_hd

foto: electrek.files.wordpress.com

Okrem spo­loč­nos­ti LeE­co sú na čín­skom trhu aj ďal­ší nádej­ní hrá­či budúc­nos­ti, a to Nex­tEV a CH-Auto. Tie­to tri spo­loč­nos­ti by pokoj­ne moh­li zohrá­vať jed­nu z hlav­ných úloh v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le budúc­nos­ti. Čín­sky trh je gigan­tic­ký a nechý­ba veľa k tomu, aby sa Čína sta­la naj­sil­nej­šou eko­no­mi­kou sve­ta a pre­ko­na­la tak USA.

Svoj veľ­ký debut bude mať auto LeSEE 24. aprí­la na Bei­jing Auto Show. Na ďal­šie pod­rob­nos­ti si teda bude­me musieť ešte pár dní počkať.

Maj sa na pozo­re, Tes­la.

lesee-concept

foto: motor1.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn1.tnwcdn.com

Pridať komentár (0)