Člo­vek a prí­roda konečne bojujú spolu!

Martin Bohunický / 15. august 2015 / Tools a produktivita

Holand­ská spo­loč­nosť využíva ako zdroj elek­tric­kej ener­gie živé rast­liny! V kra­jine túto ener­giu využí­vajú na nabí­ja­nie tele­fó­nov, Wi-Fi hots­poty a teraz už aj tri stovky pou­lič­ných LED sve­tiel.

Spo­loč­nosť Plant-e spus­tila svoj pro­jekt “Starry Sky” v novem­bri 2014 v sta­rom munič­kom sklade zva­nom HAM­brug, neďa­leko Amster­damu.

Mnohí výskum­níci dlh­šie hľa­dajú spô­soby ako jed­no­du­cho vyge­ne­ro­vať elek­trickú ener­giu z ried­keho vzdu­chu a rie­še­nie s rast­li­nami je prak­ticky niečo podobné. Zakla­da­te­lia Plant-e pre­mýš­ľali, kam sa všetka ener­gia z prí­rody vlastne stráca a prečo by nemohla byť pou­žitá rad­šej pre potreby ľudí. Po výskume napo­kon našli vhodný zdroj ener­gie vo ved­ľaj­šom pro­dukte foto­syn­tézy a tento skvelý objav môže byť ďal­šou veľ­kou revo­lú­ciou vo výrobe čis­tej ener­gie.

Zber ener­gie z rast­lín pre­šiel v prie­behu času dlhou ces­tou od kla­sic­kých stre­doš­kol­ských pro­jek­tov, keď doká­zal zemiak pohá­ňať chod budíka. Prí­stup Plant-e je tomu dosť podobný, no záro­veň totálne odlišný. Hlav­ným roz­die­lom, ktorý poteší všet­kých milov­ní­kov prí­rody je, že na zís­ka­nie ener­gie z rast­lín vôbec nie je nutné ako­koľ­vek do rast­linky zasiah­nuť, či fyzicky ju poško­diť. V praxi to teda vyzerá asi tak, že žiadna rast­liny pri poku­soch a rea­li­zá­cií neu­tr­pia na živo­toch a čo možno prek­vapí, aj to množ­stvo ener­gie z takej zelene je cel­kom solídne.

Plant-e spus­til svoj pro­jekt pod­pory verej­ného osvet­le­nia v Holand­sku, kde 200 LED žia­ro­viek poháňa nie­koľko rast­li­niek v men­ších kve­ti­ná­čoch. Rast­liny pod­stu­pujú foto­syn­tézu, ktorá mení solárnu ener­giu na cukry. Ako rast­lina ras­tie, pro­du­kuje oveľa viac cuk­rov ako potre­buje a zvy­šok odchá­dza cez korene do oko­li­tej pôdy, kde sa roz­delí na pro­tóny a neut­róny. Plant-E do pôdy umiestni elek­tródy, počká si na tento pro­ces, pre­by­točnú ener­giu pozbiera a odvá­dza ju tam, kam potre­buje.

Vo firme dúfajú, že táto výnič­močná tech­no­ló­gia jed­ného dňa pomôže pro­du­ko­vať ener­giu v chu­dob­ných kra­joch, kde však o rast­linný život nemajú núdzu. Sys­tém je využi­teľný naprí­klad aj v ryžo­vých poliach. Už len zis­tiť, ako to spra­viť finančne efek­tív­nou ces­tou. Ak sa to podarí, táto nová čistá ener­gia môže pri­niesť ener­giu ľuďom, ktorí k nej nikdy prí­stup nemali, čo je podľa odha­dov tak­mer 25% popu­lá­cie.

Každý zdroj čis­tej ener­gie je navyše podľa mňa pre svet dob­rou sprá­vou a ak by sa poda­rilo spo­jiť svoje sily s prí­ro­dou, bol by to jasný odkaz všet­kým, ktorí pre ener­giu dote­raz proti nej bojo­vali.

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)