Co dělat před­tím než začnete shá­nět fun­drai­sing

Luky Gašparík / 20. augusta 2014 / Tools a produktivita

Léto je čas, kdy se mladý pod­ni­ka­telé nej­čas­těji snaží zís­kat finance na své pro­jekty. Při fun­drai­singu však exis­tují stále dokola se opa­ku­jící prob­lémy. Když dojde na otázku dušev­ního vlast­nic­tví, vět­šina mla­dých star­tu­pis­tov kouká jak “pero z gauče”. Jak se tedy přip­ra­vit na tuto a podobné otázky od inves­torů? Pora­díme vám. 

Není nic hor­šího než vidět “vybuch­nout” odu­šev­nělý pitch moti­vo­va­ného foun­dera. Otázka jako např. ochrana dušev­ního vlast­nic­tví (DV) nebo dlou­ho­dobé plány na ochranu DV, vědí roz­ho­dit nejed­noho řeč­níka. Nedo­ře­šená ochrana DV může být extrémní bari­é­rou pro vstup na jiné trhy, co si mnoho Foun­der neuvědo­muje. Hlavně když ve snaze zís­kat nějaké ty finance, chodí po všech mož­ných inves­to­rech a stří­lejí svůj pitch zleva — zprava. I když si osobně nemys­lím, že by záměrem inves­tora bylo ukrást váš nápad, je třeba být opatrný.

4 rady, které by vám mohly pomoci před­tím, než půj­dete shá­nět finance:

1. Pou­ží­vejte tzv. Non-Disc­lo­sure Agre­e­ment (NDA): česky — důvěrný doda­tek nebo dohoda o mlčen­li­vosti

Jak jsem zmi­ňo­val, osobně si mys­lím, že by bylo v zájmu inves­tora krást vaše nápady. Platí totiž, že se zlo­dějem nebude chtít nikdo dva­krát spo­lu­pra­co­vat. Pokud máte ale pro­jekt, který vyslo­veně závisí od třetí strany (doda­va­telé, par­tneři, zákaz­níci) dopo­ru­čuje se nechat si podep­sat NDA. Kaž­do­pádně vám to pomůže rych­leji odha­lit vaše pub­li­kum, pro­fe­si­onální inves­tor vám prav­děpo­dobně odmítne podep­sat takový doda­tek. Už bude zále­žet jen a jen na tom, jak si sami ceníte váš nápad :).

2. Mějte dlou­ho­do­bou stra­te­gii jak ochrá­nit vaše DV

Nezna­mená to, že musíte mít na všechno ochran­nou známku nebo patent. Právě naopak, je to důle­žitá otázka pro inves­tora týka­jící se mož­ných kon­ku­rentů na trh. Zde platí i základní zásada - NIKDY neří­kejte, že NEMÁTE KON­KU­RENCI!!! Věřte mi, máte kon­ku­renci, jen buď o ní nevíte nebo jste si udělali špatný mar­ket rese­arch. Důle­žité je být přip­ra­ven na tuto otázku, i když by to mělo zna­me­nat přiz­nání, že momen­tálně nemáte peníze na ochranu DV. Nevadí, na to přece shá­níte inves­tora. Také je velmi důle­žité, abyste byli maji­teli všeho vašeho DV. Angel inves­tor na to nemusí při­jít, ale VC při due dili­gence na to určitě přijde, to si buďte jistý.

3. Mějte pořádně vypo­řá­dány vztahy mezi co-foun­deri

Inves­toři budou vždy dbát na to, aby byly vztahy v mana­ge­mentu jasně defi­no­vány ve spo­le­čen­ské smlouvě nebo v jiné dohodě (nej­lépe v lis­tinné podobě a ne na dobré slovo). Ústní dohoda a podání rukou se jen velmi těžko doka­zuje u soudu :). Stačí se podí­vat na pří­klad bratry Wink­le­vos­sovi a zakla­da­tele Face­bo­oku Marka Zuc­ker­berga. I když si následně vysou­dili desítky mili­onů, nedo­po­ru­čo­val bych tento postup!

4. Buďte opatrní, když dáváte veřejný pitch

Nava­zuje to na bod č.1, dávejte si pozor, když dáváte veřejný pitch. Asi nebu­dete dávat kaž­dému v pub­liku pode­pi­so­vat NDA, proto je třeba těmto pod­mín­kám přiz­půso­bit svůj pitch. Je dobře naučit se mlu­vit jako poli­tik — mlu­vit hodně a při­tom neříct nic. V tomto smyslu říci jen tolik, aby byl jasný prin­cip a myš­lenka a neza­chá­zet při­tom zby­tečně do detailů.

Dou­fám, že vám těchto pár rad pomůže v příš­tím fun­drai­sigu. Good luck!

Pridať komentár (0)