Čo dokáže mama” vyhla­suje 2. roč­ník súťaže. Nech žijú super mamy

Zuzana Kotuliaková / 6. októbra 2016 / Zaujímavosti

Mater­ská dovo­lenka nezna­mená len sta­rost­li­vosť o naj­men­ších. Ženy sa dokážu poriadne hec­núť, a preto vznikla aj súťaž Čo dokáže mama. Bola by predsa škoda, keby tieto nápady ostali neoce­nené, takže všetky maminy do pozoru a šup sa pri­hlá­siť, lebo každá z vás je skvelá.

ČO DOKÁŽE MAMA je pro­jekt pre všetky maminky, ktoré sa túžia popri svo­jich deťoch rea­li­zo­vať. Počas jed­ného roka fun­go­va­nia sa doň pri­dalo 7000 mami­čiek z celého Slo­ven­ska, ktoré v sku­pine na face­bo­oku spo­ločne uve­rej­nili dokopy už 20 000 výrob­kov a slu­žieb. Keď naše deti zaspia, maminy sa venujú úžas­ným záľu­bám — ruč­ným prá­cam, peče­niu, dou­čo­va­niu anglič­tiny, orga­ni­zo­va­niu podu­jatí, pora­den­stvu, či športu. Vytvo­rili sme pries­tor, kde si môžu výsledky svo­jej tvo­ri­vej čin­nosti navzá­jom zdie­ľať, pre­dá­vať, kupo­vať, inšpi­ro­vať sa a povzbu­dzo­vať. Spo­ločne sme zor­ga­ni­zo­vali 15 Mama trhov v rôz­nych mes­tách Slo­ven­ska a vytvo­rili celo­ná­rodnú súťaž o Najk­rajší výro­bok od mamky 2015. V spo­lu­práci s mater­skými cen­trami otvá­rame Kre­a­tívne pries­tory pre mamy. Dnes pro­jekt Čo dokáže mama úspešne fun­guje v 4 kra­ji­nách (Slo­ven­sko, ČR, Bel­gicko, Malta), kde akti­vity roz­ví­jajú slo­ven­ské mamičky žijúce v zahra­ničí.

Chceš sa zapo­jiť do súťaže o Najk­rajší výro­bok od mamky?

Zare­gis­truj sa na andreakovacova.sk/sutaz do 28.októbra, zís­kaj viac infor­má­cií o súťaži a hraj o 2 lís­tky na kon­fe­ren­ciu Ume­nie Byť Ženou, ktorá bude v Koši­ciach už 6.11.2016!

Chceš vyhrať lís­tky, ale nemáš výro­bok, s kto­rým by si sa pri­hlá­sila do súťaže Najk­rajší Výro­bok Od Mamky 2016? Nevadí! Aj tak budeš auto­ma­ticky po regis­trá­cii na našej stránke zara­dená do žre­bo­va­nia o lís­tky na kon­fe­ren­ciu.

Ak svoj výro­bok pri­hlá­siš a dosta­neš sa do finále, hráš o skvelé ceny.

Zo všet­kých pri­hlá­se­ných mami­čiek vybe­rieme 1.novembra 12 finá­lo­vých výrob­kov a spus­tíme verejné hla­so­va­nie. Do 20.decembra bude možné verejne hla­so­vať za finá­lové výrobky a 3 mamičky, ktoré zís­kajú naj­viac hla­sov (like-ov) sa stanú víťaz­kami.

13221606_10209511188566520_6718536176622357080_n

foto: face­book čo dokáže mama

V súťaži Najk­rajší Výro­bok Od Mamky 2016 na teba čakajú skvelé ceny:

S pro­jek­tom „Čo dokáže mama“ vyhráva každá!

Ako?
Pri­daj sa do sku­piny Čo dokáže mama na face­bo­oku. V mega pro­jekte pre mamičky spro­pa­gu­ješ svoj výro­bok a otvo­ríš si tak cestu novým mož­nos­tiam!

Bro­ni­slava Fron­cová sa stala víťaz­kou súťaže minulý rok so svo­jimi ergo­no­mic­kými nosičmi pre deti. 

Prvý nosič si ušila pre seba a jej dcérku Miu, keď bola na mater­skej a dnes si od nej mamičky objed­ná­vajú nosiče z celého Slo­ven­ska. Na uli­ciach je ich vidno stále viac a viac. Jej ergo­no­mické nosiče náj­deš pod znač­kou BiMBi baby car­rier.

Minulý rok sa do finále dostali tieto krásne výrobky od mami­čiek:

codokazemama

Zdroj titul­nej fotky: face­book Čo dokáže mama

Pridať komentár (0)