„Čo dokáže mama“ vyhlasuje 2. ročník súťaže. Nech žijú super mamy

Zuzana Kotuliaková / 6. októbra 2016 / Zaujímavosti

Ma­ter­ská do­vo­lenka ne­zna­mená len sta­rost­li­vosť o naj­men­ších. Ženy sa do­kážu po­riadne hec­núť, a preto vznikla aj sú­ťaž Čo do­káže mama. Bola by predsa škoda, keby tieto ná­pady os­tali ne­oce­nené, takže všetky ma­miny do po­zoru a šup sa pri­hlá­siť, lebo každá z vás je skvelá.

Ma­ter­ská do­vo­lenka ne­zna­mená len sta­rost­li­vosť o naj­men­ších. Ženy sa do­kážu po­riadne hec­núť, a preto vznikla aj sú­ťaž Čo do­káže mama. Bola by predsa škoda, keby tieto ná­pady os­tali ne­oce­nené, takže všetky ma­miny do po­zoru a šup sa pri­hlá­siť, lebo každá z vás je skvelá.

ČO DO­KÁŽE MAMA je pro­jekt pre všetky ma­minky, ktoré sa tú­žia popri svo­jich de­ťoch re­a­li­zo­vať. Po­čas jed­ného roka fun­go­va­nia sa doň pri­dalo 7000 ma­mi­čiek z ce­lého Slo­ven­ska, ktoré v sku­pine na fa­ce­bo­oku spo­ločne uve­rej­nili do­kopy už 20 000 vý­rob­kov a slu­žieb. Keď naše deti za­spia, ma­miny sa ve­nujú úžas­ným zá­ľu­bám – ruč­ným prá­cam, pe­če­niu, do­u­čo­va­niu an­glič­tiny, or­ga­ni­zo­va­niu po­du­jatí, po­ra­den­stvu, či športu. Vy­tvo­rili sme pries­tor, kde si môžu vý­sledky svo­jej tvo­ri­vej čin­nosti na­vzá­jom zdie­ľať, pre­dá­vať, ku­po­vať, in­špi­ro­vať sa a po­vzbu­dzo­vať. Spo­ločne sme zor­ga­ni­zo­vali 15 Mama tr­hov v rôz­nych mes­tách Slo­ven­ska a vy­tvo­rili ce­lo­ná­rodnú sú­ťaž o Najk­rajší vý­ro­bok od mamky 2015. V spo­lu­práci s ma­ter­skými cen­trami ot­vá­rame Kre­a­tívne pries­tory pre mamy. Dnes pro­jekt Čo do­káže mama úspešne fun­guje v 4 kra­ji­nách (Slo­ven­sko, ČR, Bel­gicko, Malta), kde ak­ti­vity roz­ví­jajú slo­ven­ské ma­mičky ži­júce v za­hra­ničí.

Chceš sa za­po­jiť do sú­ťaže o Najk­rajší vý­ro­bok od mamky?

Za­re­gis­truj sa na an­dre­a­ko­va­cova.sk/su­taz do 28.ok­tóbra, zís­kaj viac in­for­má­cií o sú­ťaži a hraj o 2 lís­tky na kon­fe­ren­ciu Ume­nie Byť Že­nou, ktorá bude v Ko­ši­ciach už 6.11.2016!

Chceš vy­hrať lís­tky, ale ne­máš vý­ro­bok, s kto­rým by si sa pri­hlá­sila do sú­ťaže Najk­rajší Vý­ro­bok Od Mamky 2016? Ne­vadí! Aj tak bu­deš au­to­ma­ticky po re­gis­trá­cii na na­šej stránke za­ra­dená do žre­bo­va­nia o lís­tky na kon­fe­ren­ciu.

Ak svoj vý­ro­bok pri­hlá­siš a do­sta­neš sa do fi­nále, hráš o skvelé ceny.

Zo všet­kých pri­hlá­se­ných ma­mi­čiek vy­be­rieme 1.no­vem­bra 12 fi­ná­lo­vých vý­rob­kov a spus­tíme ve­rejné hla­so­va­nie. Do 20.de­cem­bra bude možné ve­rejne hla­so­vať za fi­ná­lové vý­robky a 3 ma­mičky, ktoré zís­kajú naj­viac hla­sov (like-ov) sa stanú ví­ťaz­kami.

13221606_10209511188566520_6718536176622357080_n

foto: fa­ce­book čo do­káže mama

V sú­ťaži Najk­rajší Vý­ro­bok Od Mamky 2016 na teba ča­kajú skvelé ceny:

S pro­jek­tom „Čo do­káže mama“ vy­hráva každá!

Ako?
Pri­daj sa do sku­piny Čo do­káže mama na fa­ce­bo­oku. V mega pro­jekte pre ma­mičky spro­pa­gu­ješ svoj vý­ro­bok a ot­vo­ríš si tak cestu no­vým mož­nos­tiam!

Bro­ni­slava Fron­cová sa stala ví­ťaz­kou sú­ťaže mi­nulý rok so svo­jimi er­go­no­mic­kými no­sičmi pre deti.

Prvý no­sič si ušila pre seba a jej dcérku Miu, keď bola na ma­ter­skej a dnes si od nej ma­mičky ob­jed­ná­vajú no­siče z ce­lého Slo­ven­ska. Na uli­ciach je ich vidno stále viac a viac. Jej er­go­no­mické no­siče náj­deš pod znač­kou BiMBi baby car­rier.

Mi­nulý rok sa do fi­nále do­stali tieto krásne vý­robky od ma­mi­čiek:

codokazemama

Zdroj ti­tul­nej fotky: fa­ce­book Čo do­káže mama

Pridať komentár (0)