Čo hovorí na kon­tro­verzné logo slo­ven­ského pred­sed­níc­tva v Rade Európ­skej únie samotný autor?

Jakub Dušička, Tomáš Nagy / 24. februára 2016 / Zo Slovenska

Dizaj­nér­skemu por­tálu Sketcher.sk sa poda­rilo zís­kať vyjad­re­nie od samot­ného autora kon­tro­verz­ného loga, ktoré posledné dni oble­telo Slo­ven­sko. Ako jed­nému z mála gra­fic­kých dizaj­né­rov sa mu poda­rilo niečo neuve­ri­teľné. Reč je o Jaku­bovi Dušič­kovi a jeho logu, ktoré vyvo­lalo taký roz­ruch, že sa jeho meno sklo­ňo­valo vo všet­kých mož­ných médiách, či inter­ne­to­vých dis­ku­siách. Nebolo to však hoci­jaké logo. Išlo o logo, ktoré bude repre­zen­to­vať Slo­ven­sko v pred­sed­níc­tve v Rade Európ­skej únie. 

Názory naň boli rôzne, no väč­ši­nou sa všetko dialo bez toho, aby sa k danej “situ­ácii” mohol vyjad­riť aj samotný autor. Preto vám pri­ná­šame “prí­beh”, ktorý stál pri zrode celého loga, Jaku­bovu inšpi­rá­ciu a aj to, ako vníma celú situ­áciu, ktorá okolo jeho tvorby vznikla. Nebude to len ďal­šie “o ňom bez neho” tento krát to bude “o ňom, no aj s ním”…

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie

Foto: Slo­ven­ské pred­sed­níc­tvo v Rade Európ­skej únie

Pre­čí­tajte si Jaku­bove slová:

Keďže logom slo­ven­ského pred­sed­níc­tva je smaj­lík, dali sa čakať reak­cie, aké prišli. Jedná sa o poli­tiku. Bolo mi jasné, že to logo bude viac v merku médií než mnoho iných pro­jek­tov, ktoré by si to zaslú­žili viac. Iná reak­cia by neprišla ani v prí­pade, že by v logu boli Tatry, halušky, či hoke­jista. Roz­diel by bol však v tom, že väč­šina tých, ktorí dnes vra­via že logo je pri­naj­men­šom v pohode, by ostala na dru­hej strane. Zo strany minis­ter­stva to bol určite odvážny krok a dúfam, že sa im opla­til.”

Archív Jakub Dušička

Foto: Archív Jakub Dušička

O logu nemám žiadne pre­hnané ilú­zie, no nemys­lím si, že sa zaň musím han­biť. Ak by som si to mys­lel, do súťaže by som vôbec nešiel. Dovo­lím si tvr­diť, že vytvo­riť logo nie je tak ľahké, ako si to nie­ktorí mys­lia. Či pou­ži­jete nož­nice, ceruzku, ski­cár alebo iný gra­fický prog­ram, môže to trvať več­nosť alebo to môže byť naopak veľmi rýchle. Celú ideu ohľadne loga som mal jasnú veľmi rýchlo. Išlo ale o čas, za ktorý som si logo naski­co­val a roz­ho­dol sa, že budem pra­co­vať s motí­vom slo­ven­ského jazyka. To, že dopra­co­vať samotné logo trvalo nepo­rov­na­teľne dlh­šie, je snáď kaž­dému, kto si to už nie­kedy skú­sil, jasné. O dizajn manu­ále, ktorý spa­dal do ceny ani nevra­vím.

Od začiatku som chcel pra­co­vať so slo­ven­ským jazy­kom. Napriek tomu že roko­va­nia budú viesť naši zástup­co­via v inom jazyku, Slo­ven­čina bude jazy­kom pre­vlá­da­jú­cim v ich myš­lien­kach. A aj keď nepriamo, stane sa na pol roka významná aj v medzi­ná­rod­nom merítku. Diak­ri­tika nie je nič, čo by iné jazyky nemali. Kom­bi­ná­cia dĺžňa, pre­hlásky, mäk­čeňa a vokáňa sa ale vysky­tuje iba u nás. To bol pre mňa základ, z kto­rého som roz­vi­nul via­cero kon­cep­tov.”

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie

Foto: Slo­ven­ské pred­sed­níc­tvo v Rade Európ­skej únie

Ten, ktorý nako­niec zví­ťa­zil, vzi­šiel aj z kon­zul­tá­cií v ate­li­éri, kde boli prí­tomní ako peda­gó­go­via tak i moji spo­lu­žiaci. S odstu­pom času by som mnohé veci spra­vil inak. To si vra­vím ale o kaž­dej svo­jej práci a som pre­sved­čený, že nie som jediný. Výsledné “tvá­ričky” som naho­dil pôvodne iba ako jednu z apli­ká­cií na vizitke. Cez ne sa do loga dostala aj emó­cia, nech už je aká­koľ­vek. Ja osobne by som bol rád, keby sa pou­ží­valo vo všet­kých 9 varian­tách tak, aby ref­lek­to­valo to, čo práve treba. Samoz­rejme jedno z nich muselo byť základné.

Do súťaže som sa zapo­jil aj napriek tomu, že nebola odbor­nou verej­nos­ťou pri­jatá dobre. Ja osobne som tiež toho názoru, že sys­tém, akým by mali takéto súťaže pre­bie­hať, treba pre­ko­pať. Je nevy­hnutné, aby sa stali atrak­tívne aj pre pro­fe­si­oná­lov. Mal som ale dva dôvody prečo sa pri­hlá­siť. Ten jed­no­duchší je, že ako štu­dent som nemu­sel pod­stú­piť riziko ušlého zisku. Logo som mal vlastne hotové a tak ma nič nestálo pri­hlá­siť sa. Ak by som sa gra­fic­kým dizaj­nom živil už na plný úvä­zok, zrejme by som to pre­hod­no­til viac.”

Predstavenie loga slovenského predsedníctva v Rade Európske únie

Foto: Pred­sta­ve­nie loga slo­ven­ského pred­sed­níc­tva v Rade Európ­ske únie

Druhý dôvod je ten, že si nemys­lím, že ak budeme iba kri­ti­zo­vať, vec sa sama zlepší. Ľudia, ktorí na minis­ter­stve pra­cujú, sa sna­žili uro­biť maxi­mum. Spo­lu­práca s nimi bola dobrá, no je jasne cítiť, že sami majú často zvia­zané ruky pra­vid­lami, ktoré v štát­nej správe fun­gujú. Ak by sa mohli obrá­tiť na Úniu gra­fic­kých dizaj­né­rov, mali by ľah­šiu úlohu. No ak bude celý dopad mojej práce taký, že sa urýchli jej vznik, budem len rád. Snáď sa im spolu podarí do najb­liž­šej podob­nej súťaže pri­lá­kať viac pro­fe­si­oná­lov. Ak budem môcť, určite to potom skú­sim znova.”

My Jaku­bovi ďaku­jeme za vyjad­re­nie a veríme, že sme pri­niesli tro­chu svetla do tohto “hum­buku” okolo loga a samotné logo nás bude pozi­tívne repre­zen­to­vať.Sketcher.sk

Zdroj: sketcher.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Jakub Dušička

Pridať komentár (0)