Čo robiť pred­tým, ako začnete zhá­ňať fun­drai­sing

Martin Kráľ / 20. augusta 2014 / Tools a produktivita

Leto je čas, kedy sa mladý pod­ni­ka­te­lia naj­čas­tej­šie sna­žia zís­kať finan­cie na svoje pro­jekty. Pri fun­drai­singu však exis­tujú stále dookola sa opa­ku­júce prob­lémy. Keď dôjde na otázku dušev­ného vlast­níc­tva, väč­šina mla­dých star­tu­pis­tov kuká jak “pero z gauča”. Ako sa teda pri­pra­viť na túto a podobné otázky od inves­to­rov? Pora­díme vám.

Nie je nič hor­šie ako vidieť “vybuc­hnúť” odu­šev­nený pitch moti­vo­va­ného foun­dera. Otázka ako napr. ochrana dušev­ného vlast­níc­tva (DV) alebo dlho­dobé plány na ochranu DV, vedia roz­ho­diť nejed­ného reč­níka. Nedo­rie­šená ochrana DV môže byť extrém­nou bari­é­rou pre vstup na iné trhy, čo si veľa foun­de­rov neuve­do­muje. Hlavne keď v snahe zís­kať nejaké tie finan­cie, cho­dia po všet­kých mož­ných inves­to­roch a strie­ľajú svoj pitch zľava — zprava. Aj keď si osobne nemys­lím, že by záme­rom inves­tora bolo ukrad­núť váš nápad, treba byť opatrný. 

4 rady, ktoré by vám mohli pomôcť pred­tým, ako pôj­dete zhá­ňať finan­cie:

1. Pou­ží­vajte tzv. Non-Disc­lo­sure Agre­e­ment (NDA): slo­ven­sky — dôverný doda­tok alebo dohoda o mlčan­li­vosti

Ako som spo­mí­nal, osobne si mys­lím, že by bolo v záujme inves­tora krad­núť vaše nápady. Platí totiž, že so zlo­de­jom nebude chcieť nikto dva­krát spo­lu­pra­co­vať. Ak máte ale pro­jekt, ktorý vyslo­vene závisí od tre­tej strany (dodá­va­te­lia, par­tneri, zákaz­níci) odpo­rúča sa nechať si pod­pí­sať NDA. Kaž­do­pádne vám to pomôže rých­lej­šie odha­liť vaše pub­li­kum, pro­fe­si­onálny inves­tor vám prav­de­po­dobne odmietne pod­pí­sať takýto doda­tok. Už bude závi­sieť len a len na tom, ako si sami ceníte váš nápad :).

2. Majte dlho­dobú stra­té­giu ako ochrá­niť vaše DV

Nezna­mená to, že musíte mať na všetko ochrannú známku alebo patent. Práve naopak, je to dôle­žitá otázka pre inves­tora týka­júca sa prí­chodu mož­ných kon­ku­ren­tov na trh. Tu platí aj základná zásada — NIKDY NEHO­VORTE, ŽE NEMÁTE KON­KU­REN­CIU!!! Verte mi, máte kon­ku­ren­ciu, len buď o nej neviete alebo ste si uro­bili zlý mar­ket rese­arch. Dôle­žité je byť pri­pra­vený na túto otázku, aj keď by to malo zna­me­nať pri­zna­nie, že momen­tálne nemáte peniaze na ochranu DV. Nevadí, na to predsa zhá­ňate inves­tora. Tak­tiež je veľmi dôle­žité, aby ste boli maji­teľmi všet­kého vášho DV. Angel inves­tor na to nemusí prísť, ale VC pri due dili­gence na to určite príde, to si buďte istý.

3. Majte poriadne vyspo­ria­dané vzťahy medzi co-foun­dermi

Inves­tori budú vždy dbať na to, aby boli vzťahy v manaž­mente jasne defi­no­vané v spo­lo­čen­skej zmluve alebo v inej dohode (naj­lep­šie v lis­tin­nej podobe a nie na dobré slovo). Ústna dohoda a poda­nie rúk sa len veľmi ťažko doka­zuje na súde :). Stačí sa pozrieť na prí­klad bra­tov Wink­le­vos­sov a zakla­da­teľa Face­bo­oku Marka Zuc­ker­berga. Aj keď si následne vysú­dili desiatky mili­ó­nov, neod­po­rú­čal by som tento postup!

4. Buďte opatrný, keď dávate verejný pitch

Nad­vä­zuje to na bod č.1, dávajte si pozor, keď dávate verejný pitch. Asi nebu­dete dávať kaž­dému v pub­liku pod­pi­so­vať NDA, preto treba týmto pod­mien­kam pris­pô­so­biť svoj pitch. Je dobre naučiť sa roz­prá­vať ako poli­tik — hovo­riť veľa a pri­tom nepo­ve­dať nič. V tomto zmysle pove­dať len toľko, aby bol jasný prin­cíp a myš­lienka a neza­chá­dzať pri­tom zby­točne do detai­lov.

Dúfam, že vám týchto pár rád pomôže v budú­com fun­drai­sigu. Good luck!

Pridať komentár (0)