Čo robiť pred­tým, ako začne­te zhá­ňať fun­drai­sing

Martin Kráľ / 20. augusta 2014 / Lifehacking

Leto je čas, kedy sa mla­dý pod­ni­ka­te­lia naj­čas­tej­šie sna­žia zís­kať finan­cie na svo­je pro­jek­ty. Pri fun­drai­sin­gu však exis­tu­jú stá­le dooko­la sa opa­ku­jú­ce prob­lé­my. Keď dôj­de na otáz­ku dušev­né­ho vlast­níc­tva, väč­ši­na mla­dých star­tu­pis­tov kuká jak “pero z gau­ča”. Ako sa teda pri­pra­viť na túto a podob­né otáz­ky od inves­to­rov? Pora­dí­me vám.

Nie je nič hor­šie ako vidieť “vybuc­hnúť” odu­šev­ne­ný pitch moti­vo­va­né­ho foun­de­ra. Otáz­ka ako napr. ochra­na dušev­né­ho vlast­níc­tva (DV) ale­bo dlho­do­bé plá­ny na ochra­nu DV, vedia roz­ho­diť nejed­né­ho reč­ní­ka. Nedo­rie­še­ná ochra­na DV môže byť extrém­nou bari­é­rou pre vstup na iné trhy, čo si veľa foun­de­rov neuve­do­mu­je. Hlav­ne keď v sna­he zís­kať neja­ké tie finan­cie, cho­dia po všet­kých mož­ných inves­to­roch a strie­ľa­jú svoj pitch zľa­va — zpra­va. Aj keď si osob­ne nemys­lím, že by záme­rom inves­to­ra bolo ukrad­núť váš nápad, tre­ba byť opatr­ný. 

4 rady, kto­ré by vám moh­li pomôcť pred­tým, ako pôj­de­te zhá­ňať finan­cie:

1. Pou­ží­vaj­te tzv. Non-Disc­lo­su­re Agre­e­ment (NDA): slo­ven­sky — dôver­ný doda­tok ale­bo doho­da o mlčan­li­vos­ti

Ako som spo­mí­nal, osob­ne si mys­lím, že by bolo v záuj­me inves­to­ra krad­núť vaše nápa­dy. Pla­tí totiž, že so zlo­de­jom nebu­de chcieť nikto dva­krát spo­lu­pra­co­vať. Ak máte ale pro­jekt, kto­rý vyslo­ve­ne závi­sí od tre­tej stra­ny (dodá­va­te­lia, par­tne­ri, zákaz­ní­ci) odpo­rú­ča sa nechať si pod­pí­sať NDA. Kaž­do­pád­ne vám to pomô­že rých­lej­šie odha­liť vaše pub­li­kum, pro­fe­si­onál­ny inves­tor vám prav­de­po­dob­ne odmiet­ne pod­pí­sať taký­to doda­tok. Už bude závi­sieť len a len na tom, ako si sami cení­te váš nápad :).

2. Maj­te dlho­do­bú stra­té­giu ako ochrá­niť vaše DV

Nezna­me­ná to, že musí­te mať na všet­ko ochran­nú znám­ku ale­bo patent. Prá­ve naopak, je to dôle­ži­tá otáz­ka pre inves­to­ra týka­jú­ca sa prí­cho­du mož­ných kon­ku­ren­tov na trh. Tu pla­tí aj základ­ná zása­da — NIKDY NEHO­VOR­TE, ŽE NEMÁ­TE KON­KU­REN­CIU!!! Ver­te mi, máte kon­ku­ren­ciu, len buď o nej nevie­te ale­bo ste si uro­bi­li zlý mar­ket rese­arch. Dôle­ži­té je byť pri­pra­ve­ný na túto otáz­ku, aj keď by to malo zna­me­nať pri­zna­nie, že momen­tál­ne nemá­te penia­ze na ochra­nu DV. Neva­dí, na to pred­sa zhá­ňa­te inves­to­ra. Tak­tiež je veľ­mi dôle­ži­té, aby ste boli maji­teľ­mi všet­ké­ho váš­ho DV. Angel inves­tor na to nemu­sí prí­sť, ale VC pri due dili­gen­ce na to urči­te prí­de, to si buď­te istý.

3. Maj­te poriad­ne vyspo­ria­da­né vzťa­hy medzi co-foun­der­mi

Inves­to­ri budú vždy dbať na to, aby boli vzťa­hy v manaž­men­te jas­ne defi­no­va­né v spo­lo­čen­skej zmlu­ve ale­bo v inej doho­de (naj­lep­šie v lis­tin­nej podo­be a nie na dob­ré slo­vo). Úst­na doho­da a poda­nie rúk sa len veľ­mi ťaž­ko doka­zu­je na súde :). Sta­čí sa pozrieť na prí­klad bra­tov Wink­le­vos­sov a zakla­da­te­ľa Face­bo­oku Mar­ka Zuc­ker­ber­ga. Aj keď si násled­ne vysú­di­li desiat­ky mili­ó­nov, neod­po­rú­čal by som ten­to postup!

4. Buď­te opatr­ný, keď dáva­te verej­ný pitch

Nad­vä­zu­je to na bod č.1, dávaj­te si pozor, keď dáva­te verej­ný pitch. Asi nebu­de­te dávať kaž­dé­mu v pub­li­ku pod­pi­so­vať NDA, pre­to tre­ba tým­to pod­mien­kam pris­pô­so­biť svoj pitch. Je dob­re naučiť sa roz­prá­vať ako poli­tik — hovo­riť veľa a pri­tom nepo­ve­dať nič. V tom­to zmys­le pove­dať len toľ­ko, aby bol jas­ný prin­cíp a myš­lien­ka a neza­chá­dzať pri­tom zby­toč­ne do detai­lov.

Dúfam, že vám tých­to pár rád pomô­že v budú­com fun­drai­si­gu. Good luck!

Pridať komentár (0)