Čo s víken­dom? Skúste Acti­vity Mate

Michal Tomek / 16. máj 2014 / Tools a produktivita

Pred pár týžd­ňami som natra­fil na slo­ven­ský web s náz­vom Acti­vity Mate. Aj som naň sti­hol zabud­núť. No včera som si pre­chá­dzal záložky a opäť sa mi tam obja­vil. Keďže tu máme víkend, a teda by sa mohol hodiť, roz­ho­dol som sa pred­sta­viť vám ho. 

Acti­vity Mate je slo­ven­ský por­tál posta­vený na jed­no­du­chom prin­cípe. Spája ponuku a dopyt. Nejde však o žia­den e-com­merce a podobné zále­ži­tosti. Je „trho­vis­kom“, na kto­rom sa bár­truje s komo­di­tou zva­nou voľný čas s cie­ľom maxi­málne zabiť nudu. Na tomto webe náj­dete akcie, ktoré sa orga­ni­zujú vo vašom okolí. Vlastne, nie­len vo vašom okolí, ale po celom Slo­ven­sku. Ak máte zaj­tra voľno, chcete ísť na túru, ale máte pocit, že všetko ste už vo svo­jom okolí videli, vyskú­šajte Acti­vity Mate. Môže vás prek­va­piť.

Možno už pri­často pou­ží­vam slovo jed­no­du­chý, no inak sa nedá. Aj regis­trá­cia a hľa­da­nie na por­táli sú veľmi jed­no­du­ché (a zadarmo). Po regis­trá­cii si vypl­níte pro­fil a náj­dete si svoje záľuby alebo akti­vity, ktoré máte radi. Tie sú v kate­gó­riách od let­ných špor­tov cez kul­túru až po záľuby. A áno, nebojte, medzi záľu­bami je aj akti­vita s náz­vom „Pivo“. Keď náj­dete akvi­titu, ohod­no­títe svoje schop­nosti a auto­ma­ticky sa pridá do vášho pro­filu. Tiež sa vám zobra­zia najb­liž­šie podu­ja­tia danej akti­vity a ich ter­míny. Ak žiadne nie sú, je len na vás spo­jiť sa s nie­kým, sta­no­viť si ter­mín a pozvať ostat­ných.

Žiaľ, hneď moju prvú akti­vitu mi nenašlo – stre­et­bal. Mali k dis­po­zí­cii iba bas­ket­bal. Nové akti­vity však môžete pri­dá­vať aj sami, v prí­pade, že ste, ako ja, nenašli to svoje. Vypl­níte všetky potrebné infor­má­cie – názov, popis, miesto, počet účast­ní­kov, a tak podobne, a akti­vita je na svete. Už sa k vám budú ľudia len hrnúť.

Zatiaľ sa mi nepo­da­rilo zis­tiť, kto stojí za touto strán­kou. No zdá sa, že biz­nis model je posta­vený na reklame. Medzi ľuďmi, ktorí robia vami hľa­danú akti­vitu, náj­date aj takých ako O2, Web­sup­port, a podob­ných :)

Acti­vity Mate je skvelá vec nie­len na uži­točné trá­ve­nie voľ­ného času, ale aj na zau­jí­mavý networ­king. Osobne sa teším z podob­ných webov. (Počuli ste už o naprí­klad Vypadni.sk? Ak nie, náj­dete tu.) Ďaku­jem, len tak ďalej!

zdroj: activitymate.eu, sbrownehr.com

Pridať komentár (0)