Čo sa deje so Snap­cha­tom? Nová hra so Sere­nou Wil­liams

Nikola Gajdošová / 2. septembra 2016 / Business

Urči­te si Snap­chat už skú­sil. Raz, dva­krát, potom si ho odin­šta­lo­val, potom si mu dal opäť šan­cu. Potom si ho opäť odin­šta­lo­val. Na toto si prav­de­po­dob­ne moc sta­rý. Ale to si hovo­ril úpl­ne kaž­dý z nás.

Ešte nedáv­no sme poču­li, že Snap­chat sa stá­va revo­luč­nou zbra­ňou na zasia­hnu­tie pub­li­ka akej­koľ­vek znač­ky. Ale odvte­dy pre­šlo už pár mesia­cov a Snap­chat sa mení, pris­pô­so­bu­je. Len­že pred­sta­vu o tom, čo sa vlast­ne deje majú asi len vývo­já­ri.

Snap­chat bol super cool, pre­to­že zachy­tá­val daný moment. Pres­ne tak ako rea­li­ta. Nič sa neopa­ku­je, všet­ko trvá len pár sekúnd. Z toh­to pohľa­du to znie skve­lo. Prá­ve pre­to sa inter­ne­tom zača­lo šíriť, že Snap­chat je revo­lú­ci­ou v budo­va­ní bran­da­wa­re­ness. Bol nový a ino­va­tív­ny.

Prá­ve pre­to sa na ňom spus­ti­li rôz­ne typy reklám v rôz­nych for­mách. Tie najd­rah­šie ale sto­ja rov­na­ko ako rekla­ma v tel­ke, čo sú až závrat­né sumy. Mno­ho zna­čiek zača­lo so Snap­cha­tom pra­co­vať a pris­pô­so­bo­vať mu svo­je kam­pa­ne.

Len­že krát­ko po tom, čo chcel Face­bo­ok Snap­chat odkú­piť sa veci tro­chu zme­ni­li. Snap­chat ponu­ku odmie­tol, a tak pri­šiel Face­bo­ok s novou fíčur­kou na Ins­ta­gra­me – Ins­ta­gram Sto­ries. V pre­kla­de, je to to isté čo Snap­chat Sto­ry. Post, kto­rý vidia všet­ci tvo­ji fol­lo­we­ri po dobu 24 hodín. Tým pri­šiel Snap­chat o to, čím bol dovte­dy výni­moč­ný, pre­to pri­šiel s nie­čím novým aj on. Snap­chat Memo­ries.

Pres­ne tak ako bol Snap­chat jedi­neč­ný v tom, že zachy­tá­val daný moment, kto­rý sa už nikdy neopa­ko­val, stra­til svo­ju iden­ti­tu. Odte­raz už môžeš pri­dá­vať fot­ky zo svo­jej galé­rie a tvá­riť sa na #tbt (thro­wback Thurs­day). Prá­ve toto skla­ma­lo veľa ľudí. Mno­hí zosta­li až bez­rad­ní, pre­to­že neve­de­li, čo je lep­šie. Ins­ta­gram ale­bo Snap­chat?

Foto:autor

Avšak ani nie 2 týžd­ne po tom, čo IG spus­til svo­je sto­ries, Snap­chat pri­šiel s ďal­šou novin­kou. Ten­to­krát si zau­mie­nil, že sa bude držať svoj­ho prí­vlas­t­ku, kto­rý mu dali iní a bude vytvá­rať nové mož­nos­ti na pre­zen­tá­ciu zna­čiek. Pri­chá­dza totiž s roz­ší­re­nia­mi a jed­ným z jeho prvých je hra Sere­na Wil­liams Match Point. Túto hru si môžeš môžeš zahrať na ESPN Snap­chat Dis­co­ve­ry Chan­nel a vďa­ka nej budeš spre­vá­dzať Sere­nu 22 víťaz­ný­mi kola­mi v teni­se. Ak ju ale vo svo­jej sek­cii Dico­ver nenáj­deš, nezú­faj Gato­ra­de ju má totiž na svo­jom vlast­nom webe.

Snap­chat ako plat­for­ma tým­to uká­zal, že pred­sa len vie pri­niesť nový a inte­rak­tív­ny druh zába­vy, integ­ro­va­ný pria­mo do prú­du mul­ti­me­diál­ne­ho obsa­hu znač­ky, len za využi­tia Snap­chat Sto­ries a Dis­co­ver. Kaž­do­pád­ne, táto novin­ka sa môže stať nie­čím ako geolo­ká­cia v Poke­mon­Go, čím otvá­ra dve­re novým mož­nos­tiam. Pre­to uvi­dí­me, čo sa so Snap­cha­tom ešte sta­ne.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: autor

Pridať komentár (0)