Čo sa deje so Snap­cha­tom? Nová hra so Sere­nou Wil­liams

Nikola Gajdošová / 2. septembra 2016 / Business

Určite si Snap­chat už skú­sil. Raz, dva­krát, potom si ho odin­šta­lo­val, potom si mu dal opäť šancu. Potom si ho opäť odin­šta­lo­val. Na toto si prav­de­po­dobne moc starý. Ale to si hovo­ril úplne každý z nás.

Ešte nedávno sme počuli, že Snap­chat sa stáva revo­luč­nou zbra­ňou na zasia­hnu­tie pub­lika akej­koľ­vek značky. Ale odvtedy pre­šlo už pár mesia­cov a Snap­chat sa mení, pris­pô­so­buje. Lenže pred­stavu o tom, čo sa vlastne deje majú asi len vývo­jári.

Snap­chat bol super cool, pre­tože zachy­tá­val daný moment. Presne tak ako rea­lita. Nič sa neopa­kuje, všetko trvá len pár sekúnd. Z tohto pohľadu to znie skvelo. Práve preto sa inter­ne­tom začalo šíriť, že Snap­chat je revo­lú­ciou v budo­vaní bran­da­wa­re­ness. Bol nový a ino­va­tívny.

Práve preto sa na ňom spus­tili rôzne typy reklám v rôz­nych for­mách. Tie najd­rah­šie ale stoja rov­nako ako reklama v telke, čo sú až závratné sumy. Mnoho zna­čiek začalo so Snap­cha­tom pra­co­vať a pris­pô­so­bo­vať mu svoje kam­pane.

Lenže krátko po tom, čo chcel Face­book Snap­chat odkú­piť sa veci tro­chu zme­nili. Snap­chat ponuku odmie­tol, a tak pri­šiel Face­book s novou fíčur­kou na Ins­ta­grame – Ins­ta­gram Sto­ries. V pre­klade, je to to isté čo Snap­chat Story. Post, ktorý vidia všetci tvoji fol­lo­weri po dobu 24 hodín. Tým pri­šiel Snap­chat o to, čím bol dovtedy výni­močný, preto pri­šiel s nie­čím novým aj on. Snap­chat Memo­ries.

Presne tak ako bol Snap­chat jedi­nečný v tom, že zachy­tá­val daný moment, ktorý sa už nikdy neopa­ko­val, stra­til svoju iden­titu. Odte­raz už môžeš pri­dá­vať fotky zo svo­jej galé­rie a tvá­riť sa na #tbt (thro­wback Thurs­day). Práve toto skla­malo veľa ľudí. Mnohí zostali až bez­radní, pre­tože neve­deli, čo je lep­šie. Ins­ta­gram alebo Snap­chat?

Foto:autor

Avšak ani nie 2 týždne po tom, čo IG spus­til svoje sto­ries, Snap­chat pri­šiel s ďal­šou novin­kou. Ten­to­krát si zau­mie­nil, že sa bude držať svojho prí­vlas­tku, ktorý mu dali iní a bude vytvá­rať nové mož­nosti na pre­zen­tá­ciu zna­čiek. Pri­chá­dza totiž s roz­ší­re­niami a jed­ným z jeho prvých je hra Serena Wil­liams Match Point. Túto hru si môžeš môžeš zahrať na ESPN Snap­chat Dis­co­very Chan­nel a vďaka nej budeš spre­vá­dzať Serenu 22 víťaz­nými kolami v tenise. Ak ju ale vo svo­jej sek­cii Dico­ver nenáj­deš, nezú­faj Gato­rade ju má totiž na svo­jom vlast­nom webe.

Snap­chat ako plat­forma týmto uká­zal, že predsa len vie pri­niesť nový a inte­rak­tívny druh zábavy, integ­ro­vaný priamo do prúdu mul­ti­me­diál­neho obsahu značky, len za využi­tia Snap­chat Sto­ries a Dis­co­ver. Kaž­do­pádne, táto novinka sa môže stať nie­čím ako geolo­ká­cia v Poke­monGo, čím otvára dvere novým mož­nos­tiam. Preto uvi­díme, čo sa so Snap­cha­tom ešte stane.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: autor

Pridať komentár (0)