Čo som sa ako CEO VISI­BI­LITY naučil

Juraj Sasko / 22. februára 2016 / Tools a produktivita

VISI­BI­LITY vznikla ofi­ciálne v auguste 2009. Zakla­dal ju môj spo­loč­ník Rado a v pod­state od prvého dňa som s ním biz­nis roz­bie­hal aj ja. Vrá­til som sa po nie­koľ­kých rokoch zo zahra­ni­čia (škola, práca, ces­to­va­nie), nemal som žiadne záväzky ani iné pra­covné (atrak­tívne) ponuky. 

Postu­pom času som ria­de­nie VISI­BI­LITY pre­vzal úplne a Rado sa z agen­túr­neho života stia­hol. Všetko sa to udialo tak pri­ro­dzene, že ani neviem pove­dať dátum, od kedy bolo roz­ho­do­va­nie plne na mne. S Radom sa, samoz­rejme, neus­tále radíme, ale je to skôr o stra­te­gic­kých veciach. Máme teda za sebou 6,5 roka fun­go­va­nia a pri­padá mi to ako veľmi pekné a okrúhle číslo, aby som napí­sal tento člá­nok.

Za tých nie­koľko rokov, čo pod­ni­kám, som mal mož­nosť spoz­nať stovky, možno aj tisícky nových ľudí, navr­hnúť, kon­zul­to­vať alebo vidieť stovky online aj off­line pro­jek­tov a na nie­koľ­kých z nich sa aj sám autor­sky podie­ľať. Zo šta­tis­tic­kého pohľadu je to zaned­ba­teľné množ­stvo a osobne sa ani zďa­leka nepro­fi­lu­jem do pozí­cie men­tora alebo biz­nis odbor­níka. Skôr na sebe vní­mam, že mi tých 6 rokov dalo oveľa viac ako nejaká škola alebo kurzy (tým žiad­nym spô­so­bom nech­cem zha­dzo­vať potrebu vzde­lá­vať sa).

Aj preto nemajú postrehy a skú­se­nosti v tomto článku ambí­ciu byť návo­dom, ako robiť alebo nero­biť veci v biz­nise. Je to jed­no­du­cho moja skú­se­nosť, moje pocity a moje vide­nie sveta okolo. Berte to ako prí­klad či inšpi­rá­ciu, no za uplat­ňo­va­nie postre­hov do praxe nene­siem žiadnu zod­po­ved­nosť. A ešte jeden disc­lai­mer, pri písaní tohto článku neboli zra­nené žiadne zvie­ratá…

Žiadne stret­nu­tie nie je strata času

Určite to poznáte, hlavne ak sa pohy­bu­jete v obchode. Je veľa stret­nutí, po kto­rých si poviete: „Toto bola fakt strata času”. Možno ste zis­tili, že ten člo­vek je úplne mimo, nemá vôbec peniaze alebo vám nemá čo ponúk­nuť.

Osobne mám však tro­chu iný názor. Žiadne stret­nu­tie nie je stra­tou času. Koľko ľudí poznáte, toľ­ko­krát ste člo­ve­kom. Každý nový kon­takt je pries­tor pre vás komu­ni­ko­vať svoje hod­noty a názory a nikdy nemô­žete vedieť, kedy sa to začne vra­cať späť.

Ak sa na to pozrieme z toho biz­ni­so­vého pohľadu, možno že ste strá­vili hodinu s člo­ve­kom, ktorý má 50 eur na roz­beh svojho nového pro­jektu, ale to nezna­mená, že o rok nebude mať 5 mili­ó­nov eur. Ak ho zatra­títe hneď po prvom stret­nutí, zatvá­rate si dvere k poten­ciál­nej budúc­nosti.

Aby som nebol len mate­riálny, to isté platí aj pre nebiz­ni­sové stret­nu­tia. Nedávno som bol na jed­nom večierku. Celý večer som sa roz­prá­val s vedú­cim elek­trič­ko­vého depa v Prahe. V pod­state úplne odlišný typ osoby, na aké som zvyk­nutý a aké obvykle stre­tá­vam počas dňa. A práve v tom bolo to čaro. Mohol som celý večer kecať o pod­ni­kaní, seba­roz­voji alebo ces­to­vaní (také typické témy z môjho oko­lia), namiesto toho som sa dozve­del obrov­ské množ­stvo nových infor­má­cií o tom, ako fun­gujú praž­ské elek­tričky a hro­madná doprava. Mne dal ten roz­ho­vor oveľa viac ako prázdne kecy za okrúh­lym biz­nis sto­lom. Proste toto stret­nu­tie pre mňa nebolo stra­tou času. Žiadne stret­nu­tie nie je, aj keď sa tak na prvý pohľad môže javiť…

Učíte sa každú sekundu a od kaž­dého

Na stret­nu­tia navä­zuje určite aj druhý bod a to, že osobne sa učím každú sekundu od všet­kých okolo mňa. Je úplne ire­le­vantné, čo máte za sebou, ako vysoko ste v spo­lo­čen­skej či pro­fes­nej hie­rar­chii. Ak sa naučíte počú­vať a vyhľa­dá­vať infor­má­cie, pokojne sa niečo dozviete aj od pani upra­to­vačky vo vašej firme (nech­cel som nejako zne­vá­žiť povo­la­nie upra­to­vačky, ale ako prí­klad pro­fes­ného roz­dielu sa to hodí).

Nevy­chá­dzate s nie­kým alebo nemáte nie­koho radi? Naučte sa vní­mať jeho zlé vlast­nosti, aby ste sa im vyva­ro­vali vo svo­jom osob­nom živote. Snažte sa pocho­piť ich pôvod.

Pár rokov dozadu som v Japon­sku stre­tol úžas­ného chla­píka. Mal asi 40 rokov, 150 cm, utia­hnutý a pokorný pre­jav. Na Slo­ven­sku by sme ho pokojne ozna­čili ako „pošuk” či „trtko”. Ten člo­vek vlast­nil tová­reň na výrobu kom­po­nen­tov pre autá s obra­tom vyš­ších mili­ó­nov EUR. Doma mal zapar­ko­vané Fer­rari, Pors­che a ďal­šie asi tri autá. Jeho pokora a skrom­nosť by sa však dali roz­de­liť medzi 20 ľudí a každý by mal ešte na roz­dá­va­nie. Jed­no­du­cho pove­dané, ja sa učím každú sekundu a od kaž­dého, nie­kedy menej, ino­kedy viac, ale vždy sa niečo naučím. Skúste aj vy!

Je to o psy­cho­ló­gii a ľuďoch

Celých 6,5 roka spo­je­ných s VISI­BI­LITY bolo hlavne o psy­cho­ló­gii a ľuďoch. Biz­nis a pod­ni­ka­nie budú len veľmi ťažko úspešné, ak sa nenau­číte pra­co­vať s osob­nos­ťou kaž­dého jed­ného člo­veka indi­vi­du­álne.

Poten­ciálny prob­lém sa začína vyná­rať, keď je tých ľudí viac. A nie­kedy len ťažko náj­dete roz­diel medzi škôl­kou a 40-roč­nými ľuďmi. Čerstvo v pamäti mám jeden interný prob­lém, keď sme si museli sad­núť s dvomi pro­jek­to­vými mana­žérmi, lebo jeden si neus­tále dobe­ral toho dru­hého a ten si s tým neve­del pora­diť inak ako eska­lo­va­ním prob­lému vyš­šie. Na prvý pohľad úsmevná situ­ácia, ktorá ale môže vyús­tiť do hlb­šieho prob­lému v celom tíme.

Nikdy sa nestane, že sa budú mať všetci rov­nako radi a o to asi ani nejde. Tím by mal byť kom­pa­ti­bilný so všet­kými svo­jimi špe­ci­fi­kami, pred­nos­ťami a nedo­stat­kami a je na líd­roch, aby ich vedeli indi­vi­du­álne pocho­piť a nasme­ro­vať.

Aj týmto sa chcem poďa­ko­vať všet­kým, čo vo VISI­BI­LITY pra­co­vali alebo pra­cujú, za ich čas a ener­giu. Psy­cho­ló­gia a ener­gia musia byť vzá­jomné, inak to fun­go­vať nebude.

Správ­nych ľudí je na svete veľmi málo

V biz­nise to nie je to len o schop­nos­tiach ľudí, ale aj (hlavne) o ché­mii. Exis­tujú mili­óny schop­ných, moti­vo­va­ných a nasa­de­ných ľudí, ktorí majú len jeden drobný prob­lém. Nesad­nete si s nimi po ľud­skej stránke. A tam sa začína koniec akej­koľ­vek spo­lu­práce. Ché­mia dvoch ľudí je porov­na­teľne dôle­žitá tak vo vzťahu, ako aj v práci.

S mojím spo­loč­ní­kom Radom sme dve maxi­málne odlišné povahy. Ak by ste mohli vyme­no­vať 10 mojich vlast­ností, zaru­čene bude mať Rado 9 z nich úplne opačné. A aj napriek tomu si dovo­lím tvr­diť, že nám to fun­guje. Že si pri pod­ni­kaní roz­umieme a vieme sa vždy dohod­núť. Lenže na to, aby ste takého člo­veka našli, potre­bu­jete veľkú dávku šťas­tia. A tú som ja mal aj pri prí­ji­maní stá­žis­tov, keď VISI­BI­LITY vznikla. Nastú­pili k nám Marek a Júlia, dvaja štu­denti z UCM v Trnave.

Julka je dnes Mana­ging Direc­tor­kou slo­ven­skej VISI­BI­LITY a Marek je na pozí­cii hlav­ného stra­téga. Často sa stane, že máme odlišné názory, ale nikdy sa nestane, že sa nedo­hod­neme. Jed­no­du­cho preto, že ché­mia tu fun­guje (teda pevne verím, že je to vzá­jomné :D). Mali sme šťas­tie na naj­lep­ších ľudí v kom­bi­ná­cii s ché­miou, ide­álna situ­ácia…

Všade dobre, doma naj­lep­šie

Už tak­mer pol roka žijem v Prahe. Vede­nie slo­ven­skej pobočky som pre­ne­chal Julke a ja sa venu­jem roz­voju oboch pobo­čiek VISI­BI­LITY. Do Prahy som pred­tým cho­dil pra­vi­delne asi dva roky, pri­bližne rok aj do Buda­pešti (tam už aktívnu pobočku nemáme). Naučilo ma to jedno, ako­koľ­vek ste skú­sení, v zahra­ničí budete dlho len cudzin­com.

Osobne by som asi neve­del roz­be­hnúť biz­nis v inej kra­jine bez lokál­nych ľudí. Je to taká drobná psy­cho­lo­gická bari­éra, ktorá sa nedá jed­no­du­cho ozna­čiť alebo popí­sať. Ak ste Slo­vák žijúci v Ber­líne, určite sa vám pod­ve­dome lep­šie komu­ni­kuje s iným Slo­vá­kom, ktorý chce s vami rie­šiť biz­nis v Nemecku (za pred­po­kladu, že nemáte nega­tívnu spo­mienku z minu­losti :)).

Už nie­koľ­ko­krát som pocí­til, že som dal do pre­zen­tá­cie VISI­BI­LITY poten­ciál­nemu kli­en­tovi v Prahe prí­liš veľa „slo­ven­ského fee­lingu” a bolo to na škodu. Kli­ent totiž nado­bu­dol pocit, že sme slo­ven­ská agen­túra s akti­vi­tami v Prahe a to aj napriek tomu, že v Prahe máme 15 lokál­nych ľudí. Ak by išiel na stret­nu­tie môj český kolega, možno by to dopadlo lep­šie v pros­pech nás.

Nie je to žiadna aver­zia, ide skôr o pri­ro­dzené pod­ve­domé vní­ma­nie osoby na dru­hej strane. Ak je osoba rov­na­kej národ­nosti, ste s ňou pod­ve­dome pre­po­jení.

Work-life balance

Mladí a začí­na­júci pod­ni­ka­te­lia (v dneš­nom slov­níku star­tu­pisti) si prejdú rôz­nymi eta­pami pod­ni­ka­nia. Únava, drina a nespo­četné nad­časy sú typic­kým sprie­vod­ným javom úvod­nej fázy pro­jektu alebo firmy. Prob­lém podľa mňa nastane, ak si člo­vek nenájde rov­no­váhu medzi osob­ným a pra­cov­ným živo­tom.

Aby ste ma nepo­cho­pili zle, rov­no­váha nezna­mená 8 hodín spánku, 8 hodín v práci a 8 hodín na rodinu a koníčky. Rov­no­váha zna­mená, že člo­vek pra­cuje tak, ako mu je to prí­jemné a vie to dosta­točne pra­vi­delne skom­bi­no­vať s inými akti­vi­tami, ako je šport, kul­túra a oddych. Nie­kto v pohode zvláda 12 hodín roboty každý deň, pre­tože ho to baví a napĺňa, naopak, nie­kto vie vyho­rieť už pri 8 hodi­nách denne, ak k práci nemá vzťah a je pod neus­tá­lym stre­som.

Nad­ča­som a stresu sa asi nevyh­nete, otázka je len, či ich viete skom­bi­no­vať s inými akti­vi­tami tak, aby ste boli v pohode.

Lea­ders­hip prí­kla­dom

Kur­zov a člán­kov o lea­ders­hipe je na inter­nete pomerne veľa. Dokonca aj na našom blogu náj­dete sériu člán­kov o emó­ciách a líd­roch od Julky. Nijako sa teda nech­cem paso­vať do pozí­cie lídra ani dávať rady, ako sa ním stať. Iba jeden postreh. Ak chcete, aby vám ľudia niečo uve­rili, musia to vidieť. Ak chcete, aby vás brali vážne, musíte im doká­zať, že viete, o čom hovo­ríte.

Keď VISI­BI­LITY začí­nala, robil som všetko. Od obchodu, account manaž­mentu až po správu PPC kam­paní a link buil­ding. V sta­rých časoch inter­ne­to­vých kata­ló­gov som regis­tro­val weby od rána do večera. Stovky či tisícky hodín práce a osobná skú­se­nosť s väč­ši­nou akti­vít, ktoré agen­túra teraz ponúka svo­jim kli­en­tom mi dáva man­dát o tom hovo­riť a byť aspoň tro­chu prí­kla­dom. Vzo­rom ale musíte byť vo všet­kom, čo robíte. Nestačí byť per­fektný odbor­ník na svoj odbor a pri­tom byť „sviňa” k ľuďom. Nemô­žete od ľudí chcieť čis­totu v kuchynke, ak sami nechá­vate po sebe neumyté riady. Lea­ders­hip je aj o týchto drob­nos­tiach a ak budete len roz­prá­vať, nikto vám to neuverí.

Tvrdá práca vs. šťas­tie

Mys­lím, že som mal v živote šťas­tie. Kopec šťas­tia. Počnúc krás­nou rodi­nou, agen­tú­rou až po ľudí, s kto­rými mám tú česť pra­co­vať. Ale to samo o sebe nestačí pre to, aby ste sa posú­vali ďalej. Šťas­tie je prí­jemné a v mno­hých prí­pa­doch aj potrebné, ale zvy­šok sú hodiny, šta­tis­tika, tabuľky a makačka. Síce veľké klišé, ale naozaj platí, že „šťas­tie praje pri­pra­ve­ným”. Vždy rátajte s reál­nym sce­ná­rom a šťas­tie či náhoda budú prí­jem­ným bonu­som…

Zdroj: visibility.sk

Pridať komentár (0)