Čo všet­ko o tebe Goog­le vie?

Alexandra Dulaková / 6. mája 2016 / Business

Goog­le pod sebou spá­ja mno­ho rôz­nych nápo­moc­ných plat­fo­riem, kto­ré s rados­ťou pou­ží­va­me. On si pri­tom robí pre­hľad o väč­ši­ne našich inter­ne­to­vých akti­vít, skla­du­je dáta, kto­ré na web uplo­adu­je­me a nechá­va ich tam dlho potom, než na ne my zabud­ne­me. Nemu­sí to nevy­hnut­ne zna­me­nať nie­čo zlé, no ak ti to pred­sa nie je po chu­ti, povie­me ti, ako také­to dáta nájsť a vyma­zať.

Služ­by od Goog­lu, ako naprí­klad gmail, you­tu­be, goog­le maps, či dri­ve, môže­me pou­ží­vať zadar­mo. Až tak zadar­mo to však nie je, pre­to­že než súhla­sí­me s pou­ží­va­teľ­ský­mi pod­mien­ka­mi (kto­ré si nikto nečí­ta…), upí­še­me Goog­lu svo­je dáta z pre­hlia­da­va­nia cez ich plat­for­my. Aby bolo jas­né, Goog­le nie je neja­ká zlo­vest­ná spo­loč­nosť, kto­rá nám chce ovlá­dať život a infil­tro­vať myseľ. Goog­lu je úprim­ne jed­no, čo na inter­ne­te hľa­dáš, o čom si píšeš s kama­rát­mi, s kým spá­vaš, ale­bo aké obráz­ky a videá ti dví­ha­jú tlak (v dob­rom, či zlom). Pokiaľ si na inter­ne­te nepo­ze­ráš det­ské por­no ale­bo neob­jed­ná­vaš mate­riál na zostro­je­nie bom­by, si pre nich ako jedi­nec bez­výz­nam­ný. Tak­že môžeš zosa­diť alo­ba­lo­vú čapi­cu a zba­viť sa poci­tu, že ťa nie­kto neus­tá­le sle­du­je.

Ak chce Goog­le tvo­je dáta, je to len pre­to, aby mal prí­stup k šta­tis­tic­kým infor­má­ciam, no naj­mä — aby ťa vedel pri­me­ra­ne odhad­núť pre reklam­ných inze­ren­tov.

Keď­že Goog­le z veľ­kej mie­ry žije z rekla­my, chce, aby fun­go­va­la čo naje­fek­tív­nej­šie. Ak vidí, že si den­ne pre­ze­ráš obráz­ky áut, začnú sa ti v pre­hlia­da­či obja­vo­vať ponu­ky spo­je­né prá­ve s nimi. Ak máš deti, budú sa ti do ces­ty sta­vať ponu­ky s oble­če­ním, vyba­ve­ním, hrač­ka­mi, ale­bo rodin­ný­mi dovo­len­ka­mi. A tak podob­ne. Môžeš a nemu­síš na ne klik­núť, pri­čom ti samoz­rej­me môžu ponúk­nuť nie­čo, čo sa ti sku­toč­ne hodí. Ak naopak ide o demo­gra­fic­ké dáta, tie väč­ši­nou zadá­vaš už pri regis­trá­cii a na zákla­de nich sa môžu robiť pries­ku­my toho, čo ľudia tvoj­ho typu naj­viac vyhľa­dá­va­jú, čo ich naj­viac a zau­jí­ma, aké majú pri pou­ží­va­ní inter­ne­tu návy­ky, atď. Tie­to dáta sa môžu pou­žiť v štú­diach, ale­bo opäť pri vylep­šo­va­ním reklam­né­ho trhu. Prí­stu­pom Goog­lu k tým­to dátam nija­ko neu­tr­píš, pokiaľ samoz­rej­me nero­bíš nie­čo nele­gál­ne. No ako sa hovo­rí: pokiaľ nemáš čo skrý­vať, nemáš sa čoho báť. A nie je tu reč o sťa­ho­va­ní tor­ren­tov.

Nuž, ak teda chceš zis­tiť, čo o tebe Goog­le vie, musíš byť v prvom rad­se pri­hlá­se­ný. Potom môžeš zájsť na tzv. Web & Acti­vi­ty Page, kto­rá samu o sebe nie je až ľah­ké nájsť. Z časo­vých úda­jov vyber “all time”.

Screen Shot 2016-05-05 at 23.39.09

Zobra­zia sa ti deň po dni všet­ky web­strán­ky, kto­ré si vrám­ci Goog­lu a jeho odvet­ví nav­ští­vil. Ak si vybe­rieš kon­krét­ny deň, môžeš dáta z neho násled­ne v pra­vom hor­nom rohu vyma­zať jed­no­du­chým stla­če­ním “Dele­te”.

Screen Shot 2016-05-05 at 23.42.33

Ak ti však ide o to, aby si vyma­zal úpl­ne všet­ky dáta, tre­ba na to ísť nasle­dov­ne: v hor­nom pra­vom rohu klik­ni na tri ver­ti­kál­ne naaran­žo­va­né štvor­če­ky a potom Dele­te opti­ons > advan­ced > all time. Goog­le ťa pred podob­ný­mi krok­mi bude varo­vať, s tým, že tak môžeš prí­sť o dáta, kto­ré ti uží­va­nie ich plat­fo­riem uľah­ču­jú. (Ako napr. per­so­na­li­zo­va­né rekla­my, ale­bo už vopred vyhľa­dá­va­né dáta.) Bol si varo­va­ný!

Screen Shot 2016-05-05 at 23.45.25

Ďalej môžeš klik­núť hore vľa­vo, kde sa ti obja­ví via­ce­ro kate­gó­rií, pod kto­rý­mi náj­deš ďal­šie dáta. Ak svoj Goog­le účet tak­mer vôbec nepou­ží­vaš ale­bo máš vypnu­té veci ako loka­li­zá­ciu, nič sa ti v jed­not­li­vých kate­gó­riach. Ak nie, klik­ni napr. na “Loca­ti­on His­to­ry” a zobra­zí sa ti časo­vá os so všet­ký­mi mies­ta­mi, kto­ré si spo­lu so svo­jím Goog­le účtom nav­ští­vil. Ak chceš tie­to dáta vyma­zať, klik­ni na ikon­ku nasta­ve­ní v pra­vom dol­nom rohu a klik­ni na Dele­te all loca­ti­on his­to­ry. 

Screen Shot 2016-05-06 at 00.03.59

Pri kaž­dom radi­kál­nom kro­ku sa ťa bude strán­ka pýtať, či si si svo­ji­mi krok­mi istý. Goog­le sa nevzdá­va len tak ľah­ko, ale dôle­ži­té je vedieť, že sa to dá. A ak by si chcel naprí­klad vedieť, čo všet­ko si o tebe Goog­le do toh­to bodu ulo­žil, klik­ni pod “Dele­te all Loca­ti­on His­to­ry” na “Dele­te a copy of all your data”. Nebu­de toho málo. Vez­me ťa to na novú strán­ku.

Pod “Select data to inc­lu­de” náj­deš okrem loca­ti­on his­to­ry mož­nosť “show more pro­ducts”. Ak na to klik­neš, zobra­zia sa ti všet­ky dáta, kto­ré o tvo­jom uží­va­ní Goog­le má. Vpra­vo hore (stá­le pod “Select data to inc­lu­de”) náj­deš mož­nosť “select all”. Potom next > select file type and deli­ve­ry met­hod > cre­a­te archi­ve. Za istý čas (závi­sí od množ­stva dát) ti vybra­ným spô­so­bom prí­du a ty si ich môžeš pre­zrieť.

Screen Shot 2016-05-06 at 00.11.19

Ak ťa zau­jí­ma­jú spo­mí­na­né reklam­né ťahy, klik­ni na ikon­ku s tvo­jou fot­kou (vpra­vo hore) a potom na “my account”. Odtiaľ choď nasle­dov­ne: per­so­nal info & pri­va­cy > add set­tings > mana­ge add set­tings. Mali by sa ti zobra­ziť infor­má­cie, kto­ré o tebe Goog­le zbie­ra a na zákla­de kto­rých ti pri sur­fo­va­ní ponú­ka reklam­ný obsah. Pop­rí­pa­de si ich môžeš nasta­viť sám, aby si si obsah reklám pris­pô­so­bil. Ak ti naopak vadí, že sa Goog­le o tvo­je akti­vi­ty s reklam­ný­mi inze­rent­mi delí, pokra­čuj scrol­lo­va­ním ku “con­trol sig­ned out ads” a vypni si “inter­net-based ads”.

Screen Shot 2016-05-05 at 23.56.52

Tak! A si o pár gra­mov na duši ľah­ší! Samoz­rej­me, záku­tia svo­jich nasta­ve­ní môžeš skú­mať a vyma­zá­vať aj ďalej. Toto je len pár základ­ných sku­pín, kto­ré zau­jí­ma­jú a záro­veň sa týka­jú naj­viac ľudí.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: mas­hab­le

Pridať komentár (0)