Čo všetko o tebe Google vie?

Alexandra Dulaková / 6. mája 2016 / Business

Google pod sebou spája mnoho rôz­nych nápo­moc­ných plat­fo­riem, ktoré s rados­ťou pou­ží­vame. On si pri­tom robí pre­hľad o väč­šine našich inter­ne­to­vých akti­vít, skla­duje dáta, ktoré na web uplo­adu­jeme a necháva ich tam dlho potom, než na ne my zabud­neme. Nemusí to nevy­hnutne zna­me­nať niečo zlé, no ak ti to predsa nie je po chuti, povieme ti, ako takéto dáta nájsť a vyma­zať.

Služby od Googlu, ako naprí­klad gmail, you­tube, google maps, či drive, môžeme pou­ží­vať zadarmo. Až tak zadarmo to však nie je, pre­tože než súhla­síme s pou­ží­va­teľ­skými pod­mien­kami (ktoré si nikto nečíta…), upí­šeme Googlu svoje dáta z pre­hlia­da­va­nia cez ich plat­formy. Aby bolo jasné, Google nie je nejaká zlo­vestná spo­loč­nosť, ktorá nám chce ovlá­dať život a infil­tro­vať myseľ. Googlu je úprimne jedno, čo na inter­nete hľa­dáš, o čom si píšeš s kama­rátmi, s kým spá­vaš, alebo aké obrázky a videá ti dví­hajú tlak (v dob­rom, či zlom). Pokiaľ si na inter­nete nepo­ze­ráš det­ské porno alebo neob­jed­ná­vaš mate­riál na zostro­je­nie bomby, si pre nich ako jedi­nec bez­výz­namný. Takže môžeš zosa­diť alo­ba­lovú čapicu a zba­viť sa pocitu, že ťa nie­kto neus­tále sle­duje.

Ak chce Google tvoje dáta, je to len preto, aby mal prí­stup k šta­tis­tic­kým infor­má­ciam, no najmä — aby ťa vedel pri­me­rane odhad­núť pre reklam­ných inze­ren­tov.

Keďže Google z veľ­kej miery žije z reklamy, chce, aby fun­go­vala čo naje­fek­tív­nej­šie. Ak vidí, že si denne pre­ze­ráš obrázky áut, začnú sa ti v pre­hlia­dači obja­vo­vať ponuky spo­jené práve s nimi. Ak máš deti, budú sa ti do cesty sta­vať ponuky s oble­če­ním, vyba­ve­ním, hrač­kami, alebo rodin­nými dovo­len­kami. A tak podobne. Môžeš a nemu­síš na ne klik­núť, pri­čom ti samoz­rejme môžu ponúk­nuť niečo, čo sa ti sku­točne hodí. Ak naopak ide o demo­gra­fické dáta, tie väč­ši­nou zadá­vaš už pri regis­trá­cii a na základe nich sa môžu robiť pries­kumy toho, čo ľudia tvojho typu naj­viac vyhľa­dá­vajú, čo ich naj­viac a zau­jíma, aké majú pri pou­ží­vaní inter­netu návyky, atď. Tieto dáta sa môžu pou­žiť v štú­diach, alebo opäť pri vylep­šo­va­ním reklam­ného trhu. Prí­stu­pom Googlu k týmto dátam nijako neu­tr­píš, pokiaľ samoz­rejme nero­bíš niečo nele­gálne. No ako sa hovorí: pokiaľ nemáš čo skrý­vať, nemáš sa čoho báť. A nie je tu reč o sťa­ho­vaní tor­ren­tov.

Nuž, ak teda chceš zis­tiť, čo o tebe Google vie, musíš byť v prvom radse pri­hlá­sený. Potom môžeš zájsť na tzv. Web & Acti­vity Page, ktorá samu o sebe nie je až ľahké nájsť. Z časo­vých úda­jov vyber “all time”.

Screen Shot 2016-05-05 at 23.39.09

Zobra­zia sa ti deň po dni všetky web­stránky, ktoré si vrámci Googlu a jeho odvetví nav­ští­vil. Ak si vybe­rieš kon­krétny deň, môžeš dáta z neho následne v pra­vom hor­nom rohu vyma­zať jed­no­du­chým stla­če­ním “Delete”.

Screen Shot 2016-05-05 at 23.42.33

Ak ti však ide o to, aby si vyma­zal úplne všetky dáta, treba na to ísť nasle­dovne: v hor­nom pra­vom rohu klikni na tri ver­ti­kálne naaran­žo­vané štvor­čeky a potom Delete opti­ons > advan­ced > all time. Google ťa pred podob­nými krokmi bude varo­vať, s tým, že tak môžeš prísť o dáta, ktoré ti uží­va­nie ich plat­fo­riem uľah­čujú. (Ako napr. per­so­na­li­zo­vané reklamy, alebo už vopred vyhľa­dá­vané dáta.) Bol si varo­vaný!

Screen Shot 2016-05-05 at 23.45.25

Ďalej môžeš klik­núť hore vľavo, kde sa ti objaví via­cero kate­gó­rií, pod kto­rými náj­deš ďal­šie dáta. Ak svoj Google účet tak­mer vôbec nepou­ží­vaš alebo máš vypnuté veci ako loka­li­zá­ciu, nič sa ti v jed­not­li­vých kate­gó­riach. Ak nie, klikni napr. na “Loca­tion His­tory” a zobrazí sa ti časová os so všet­kými mies­tami, ktoré si spolu so svo­jím Google účtom nav­ští­vil. Ak chceš tieto dáta vyma­zať, klikni na ikonku nasta­vení v pra­vom dol­nom rohu a klikni na Delete all loca­tion his­tory. 

Screen Shot 2016-05-06 at 00.03.59

Pri kaž­dom radi­kál­nom kroku sa ťa bude stránka pýtať, či si si svo­jimi krokmi istý. Google sa nevzdáva len tak ľahko, ale dôle­žité je vedieť, že sa to dá. A ak by si chcel naprí­klad vedieť, čo všetko si o tebe Google do tohto bodu ulo­žil, klikni pod “Delete all Loca­tion His­tory” na “Delete a copy of all your data”. Nebude toho málo. Vezme ťa to na novú stránku.

Pod “Select data to inc­lude” náj­deš okrem loca­tion his­tory mož­nosť “show more pro­ducts”. Ak na to klik­neš, zobra­zia sa ti všetky dáta, ktoré o tvo­jom uží­vaní Google má. Vpravo hore (stále pod “Select data to inc­lude”) náj­deš mož­nosť “select all”. Potom next > select file type and deli­very met­hod > cre­ate archive. Za istý čas (závisí od množ­stva dát) ti vybra­ným spô­so­bom prídu a ty si ich môžeš pre­zrieť.

Screen Shot 2016-05-06 at 00.11.19

Ak ťa zau­jí­majú spo­mí­nané reklamné ťahy, klikni na ikonku s tvo­jou fot­kou (vpravo hore) a potom na “my account”. Odtiaľ choď nasle­dovne: per­so­nal info & pri­vacy > add set­tings > manage add set­tings. Mali by sa ti zobra­ziť infor­má­cie, ktoré o tebe Google zbiera a na základe kto­rých ti pri sur­fo­vaní ponúka reklamný obsah. Pop­rí­pade si ich môžeš nasta­viť sám, aby si si obsah reklám pris­pô­so­bil. Ak ti naopak vadí, že sa Google o tvoje akti­vity s reklam­nými inze­rentmi delí, pokra­čuj scrol­lo­va­ním ku “con­trol sig­ned out ads” a vypni si “inter­net-based ads”.

Screen Shot 2016-05-05 at 23.56.52

Tak! A si o pár gra­mov na duši ľahší! Samoz­rejme, záku­tia svo­jich nasta­vení môžeš skú­mať a vyma­zá­vať aj ďalej. Toto je len pár základ­ných sku­pín, ktoré zau­jí­majú a záro­veň sa týkajú naj­viac ľudí.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: mas­hable

Pridať komentár (0)