O čom pre­mýš­ľajú inves­tori pri hod­no­tení star­tupu?

Ráchel Hagarová / 1. november 2016 / Business

Ako sa inves­tori roz­ho­dujú, či do star­tupu vstú­pia alebo nie? Pozreli sme sa na vyjad­re­nia zo zahra­ni­čia a dopl­nili sme aj názory zo Slo­ven­ska.

Prí­behy nie­kto­rých star­tu­pov skon­čia skôr ako začali, iným sa podarí uspieť aj bez pomoci. Väč­šina však po urči­tom čase začne tušiť, že to nebude len také jed­no­du­ché a určitá pod­pora by sa zišla. Dostanú sa do bodu, kedy sú pri­pra­vení na pri­ja­tie inves­tí­cie. Ako však zís­kať pozor­nosť inves­tora? Ako ho neod­ra­diť hneď pri prvej vete? Podľa čoho sa vlastne inves­tori roz­ho­dujú?

Za pro­ce­som inves­to­va­nia je celá veda. Na jed­nej strane je star­tup, ktorý akoby sa vzdá­val časti seba a na strane dru­hej inves­tor, ktorý vstu­puje do pasce nepráv­neho roz­hod­nu­tia. Vyjad­re­nia inves­to­rov o tom ako pre­bieha pro­ces roz­ho­do­va­nie sú nesku­točne rôz­no­rodé. Nie­ktorí sle­dujú tvrdé met­riky, čísla a rôzne pre­d­ik­cie. Iní zase skôr veria intu­ícii či pocitu. No naj­čas­tej­šie je to asi pre­po­je­nie týchto pro­ti­chod­ných sve­tov. Nie všetko sa dá vyjad­riť čís­lami a nie všetky pred­po­vede sa aj napl­nia. Ako to teda je?

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt investor

foto: Barc­lays Wealth

Poži­čali sme si odpo­vede z Pro­duct Hunt LIVE Chat series, kde sa ľudia pýtali na star­tu­pové inves­to­va­nie a kom­pe­tentní odpo­ve­dali. Vybrané otázky boli polo­žené aj slo­ven­skému želiezku v star­tu­po­vom inves­tič­nom ohnii. CEO bra­ti­slav­ského akce­le­rá­tora Fle­mio Monika Roš­tá­rová sa pode­lila o svoj názor na pred­lo­žené otázky.

Ako sa roz­ho­du­jete o tom, kto získa inves­tí­ciu?

Michelle Tand­ler odpo­vedá za Tri­nity Ven­ture z pozí­cie spo­loč­níka hovorí: „Som stále spo­loč­ní­kom, takže defi­ni­tívne roz­hod­nu­tie pri­jí­majú par­tneri. Pri tom, keď odpo­rú­čam kon­krét­nych zakla­da­te­ľov v rámci inves­tič­ných roz­hod­nutí, je nie­koľko vecí, ktoré oce­ňu­jem.

1. Keď je zakla­da­teľ zapá­lený pre vec a verí v dôle­ži­tosť a v to, že jeho pro­jekt môže pomôcť ľuďom a pod­ni­kom aby boli viac efek­tívni, pro­duk­tívni a šťastní.

2. Keď si zakla­da­teľ spl­nil všetky ´domáce úlohy´- neprip­ra­ve­nosť, nezna­losť trhu a pries­toru je veľký prob­lém.

3. Keď vidím, že zakla­da­teľ sku­točne vsa­dil na svoj tím a na to čo robia. Rada vidím nasa­de­nie a ochotu pre­vziať riziko, odvahu ísť s kožou na trh.”

Monika Roš­tá­rová, CEO Fle­mio: „Star­tup vypĺňa dotaz­ník, ktorý je posta­vený na báze lean­can­vas biz­nis modelu. Tiež pre­fe­ru­jeme malé tímy pred jed­not­liv­cami. Pro­jekt musí byť v syner­gii s naším know-how a osta­tými star­tupmi.“

flemio

Zdroj: flemio.com

Čo sú 3 top atri­búty pri roz­ho­do­vaní o inves­to­vaní. Bez čoho by k inves­tí­cii nedošlo?

Odpo­vedá Robert Her­ja­vec, Shark on ABC´s Shark Tank : „Ako prvé je potrebné zís­kať si moju pozor­nosť. Prvou úlo­hou po tom ako vkro­číš medzi nás je, zau­jať nás – ak ma zauj­meš, počú­vam! Potom poža­du­jem zna­losť čísel a musíš mať drive. Chcem nezlom­ného pod­ni­ka­teľa, ktorý je schopný na mňa tla­čiť tak silno, ako veľmi chce moju radu a pomoc.“

Monika Roš­tá­rová, CEO Fle­mio: „Ori­gi­na­lita nápadu, mož­nosť zís­kať nefé­rovú výhodu. Doba návrat­nosti inves­tí­cie. Pro­duk­tová oblasť.“

Aké kva­lity hľa­dáte v zakla­da­te­ľoch star­tupu, ktoré sú adeptmi na inves­tí­ciu?

Lau­ren Kolodny, ria­di­teľka Aspect Ven­tu­res : „Musím vidieť rov­no­váhu a pre­po­je­nie medzi zakla­da­teľ­ským tímom a rie­še­ním. Nie­ktoré z našich pod­ni­kov sú zalo­žené ľuďmi, ktorí sú výbor­nými expertmi schop­nými na rie­še­nie kon­krét­neho prob­lému. Iné sú zalo­žené ľuďmi, ktorí sú osobne zain­te­re­so­vaní, prí­padne aj osobne zaží­vajú prob­lém, kto­rého rie­še­nie hľa­dajú. Nie­ktoré majú oboje. Pri­naj­men­šom však musia mať aspoň jedno.“

Monika Roš­tá­rová, CEO Fle­mio: „Vizi­onár­stvo, odol­nosť voči stresu, soft skills, tímový manaž­ment, kon­cepčné mys­le­nie…“

Aký je pro­ces ana­lýzy poten­ciál­nych star­tu­pov na inves­tí­ciu?

Hiten Shah, Co-foun­der, Crazy Eggs, Kiss­met­rics, & Quick Sprout odpo­vedá: „Sku­točne neexis­tuje jedna odpo­veď, ktorá by sedela všet­kým pod­ni­kom. Sna­žím sa na každý star­tup pozrieť pod­ni­ka­teľ­ským pohľa­dom, aby som mu poro­zu­mela. Zame­ra­nie na pod­ni­ka­teľ­ské základy sa stalo, dokonca aj v tých naj­skor­ších fázach vývoja, dôle­ži­tej­ším ako kedy­koľ­vek pred­tým z dôvodu neus­tále naras­ta­jú­cej kon­ku­ren­cie. Mys­lím, že akce­le­rá­tory môžu byť dobré, ale nevi­dím často zakla­da­te­ľov spo­lu­pra­co­vať pri ich povin­nos­tiach s nie­kým, kto si prog­ra­mom už pre­šiel.“

Monika Roš­tá­rová, CEO Fle­mio: „Ana­lýza žia­dosti o člen­stvo v prog­rame. Osobný poho­vor.“

pexels-photo-40120

Zdroj: pexels.com

Je sku­točne pravda, že väč­šina inves­to­rov do 30 sekúnd pit­chu vie, či pro­jekt stojí za zvá­že­nie?

Bryan Dee­ter, Par­tner v Bes­se­mer Ven­tu­res, odpo­vedá: „Trid­sať sekúnd je rela­tív­nych. V prie­behu pár minút sadá vytu­šiť nad­še­nie a vízia tímu a pri­chá­dza prvé pocho­pe­nie. Po 13 rokoch ako toto robím, mám už dobre vyvi­nutý sen­zor na to, ako tím vstúpi a ako pre­zen­tujú svoj trhový podiel a pro­dukt. Ale aj tak stále potre­bu­jem plno­hod­notné stret­nu­tie v trvaní 30 až 45 minút na to, aby som sa roz­ho­dol. Bolo nie­koľko prí­pa­dov, kedy som inves­tí­ciu ponú­kol hneď po prvom stret­nutí, ale oby­čajne musíme spolu strá­viť viac času na to, aby som uro­bil roz­hod­nu­tie. Každý pod­ni­ka­teľ má rôzne štýly a spô­soby a ani jeden kon­krétny nie je úpl­nou záru­kou úspe­chu star­tupu. S výnim­kou, ak je jedi­ným pred­sta­ve­ním zakla­da­teľa nevy­žia­daný slide deck pitch. Takýmto prí­pa­dom neve­nu­jem žiadnu pozor­nosť. Je predsa toľko rôz­nych mož­ností, ako sa so mnou spo­jiť. Chce,m aby sa zakla­da­te­lia pre­ja­vili už pro­cese oslo­ve­nia.“

Monika Roš­tá­rová, CEO Fle­mio: “Veľa star­tu­pov si po pol minúte inves­tor vyradí, ale určite si treba vypo­čuť celý pitch. My sa zame­ria­vame na star­tupy v pre-seed fáze. Môže sa stať, že star­tup ako taký je nasta­vený zle, ale tím je dobrý a na kon­cepte sa dá pred vytvá­ra­ním MVP pop­ra­co­vať.”

Ktoré sú hlavné indi­ká­tory pri pre­ze­raní veľ­kého počtu žia­dostí. Ako má vyze­rať správna žia­dosť o inves­tí­ciu, aký je ide­álny pitch?

Jonat­han Teo, Mana­ging Par­tner v Binary Capi­tal hovorí: „Na toto odpo­viem s upo­zor­ne­ním, že vždy exis­tujú doda­točné detaily, ktoré treba zvá­žiť v závis­losti na odvetví, v kto­rom pôsobí star­tup .

Sle­du­jem najmä toto:

1. Jed­no­znač­nosť v tom, akú pri­danú hod­notu pre zákaz­níka pro­dukt pri­ne­sie na trh a roz­diel medzi tým a zakla­da­teľ­skou víziou (zakla­da­teľ­ská vízia je mohut­nej­šia ako pro­duk­tová vízia a pomáha zis­tiť či zakla­da­teľ chápe na akú cestu sa vydal).

2. Kon­zis­ten­cia vo vyjad­rení pri­da­nej hod­noty pre zákaz­níka zakla­da­te­ľom a tým ako pro­dukt či službu opíše zákaz­ník.

3. Tím, ktorý si je vedomý toho, prečo oni roz­umejú pri­da­nej hod­note pre zákaz­níka naj­lep­šie a ako si to udr­žať.”

Monika Roš­tá­rová, CEO Fle­mio: „Sku­točná ori­gi­na­lita – veľa pro­jek­tov si myslí, že sú jediní a nie je to cel­kom tak. Podoba MVP a reál­nosť jeho dosia­hnu­tia v sta­no­venú dobu. Schop­nosť CEO mys­lieť kon­cepčne a vedieť vys­kla­dať aspoň základ biz­nis modelu. Tím musí mať ujas­nené, kto je tvá­rou star­tupu a mať zade­lené úlohy a byť schopný spo­lu­pra­co­vať v stre­so­vých situ­áciach. Odhad finanč­ných uka­zo­va­te­ľov. Ide­álny pitch je krátky, trefný, k veci. Musia vedieť presne, čo chcú uro­biť s inves­tí­ciou, aká je vízia a koľko peňazí potre­bujú, samoz­rejme tím…tím…tím! (u nás treba mini­málne dvoch čle­nov).“

investor

foto: mobile mar­ke­ting 

Kto­rých top 5 otá­zok si inves­tor zod­po­vie pred tým, ako prijme roz­hod­nu­tie o inves­to­vaní do star­tupu?

Kent Gold­man, Foun­der v Upside Par­tners­hip na otázku odpo­ve­dal: „Pri stret­nutí so zakla­da­te­ľom sa sna­žím ho spoz­nať a pocho­piť jeho moti­vá­ciu. Chcem poro­zu­mieť tomu, čo je ich hna­cím moto­rom v práci na ničom čo, úprimne, prav­de­po­dobne skončí neús­pe­chom . Vedia presne čo budujú a čo je ich kon­ku­renč­nou výho­dou? A potom tes­tu­jem zna­losti. Sna­žím sa zis­tiť či ich men­ta­lita je nasta­vená na uče­nie. Chcem vedieť, ako rea­gujú na kri­tiku a názory v kon­tra­punkte s ich vlast­nými. Nemám určený set pia­tich otá­zok, ktoré by viedli k zis­te­niu uve­de­ných odpo­vedí. Stret­nu­tia sú ria­dené kon­ver­zá­cie nie vyšet­ro­va­nie. Jednu vec však chcem vypic­hnúť, ako inves­tor pre seed fázu. Strá­vim len zlo­mok času s detailmi pro­duktu práve pre dobro detai­lov pro­duktu. Tie sa zaru­če­nie zme­nia do času, kedy sku­točne pre­behne inves­tí­cia.“

Monika Roš­tá­rová, CEO Fle­mio: „Ide sku­točne o star­tup s glo­bál­nym poten­ciá­lom? Čo je MVP? Spadá pro­jekt do našej oblasti pôsob­nosti? Prečo vyhľa­dal zakla­da­teľ nás – čo oča­káva od akce­le­rá­cie? Zapadá pro­jekt a jeho tím do našej orga­ni­zá­cie a orga­ni­zač­nej kul­túry? Vieme za sta­no­vený čas dosiah­nuť s daným pro­jek­tom návrat­nosť inves­tí­cie?“

Zdroj: medium.comZdroj titul­nej foto: Yield­S­treet

Pridať komentár (0)