Com­pri­mato pri­lá­kalo ďal­šiu inves­tí­ciu!

Kika Besedičová / 29. septembra 2014 / Tools a produktivita

Jed­notka na trhu v oblasti kom­pre­sie akce­le­ro­va­nej na gra­fic­kých kar­tách, spo­loč­nosť Com­pri­mato Sys­tems, zís­kala ďalší kapi­tál vo výške 1 000 000 eur. Zve­riť jej svoje peniaze sa roz­hodli exis­tu­júci inves­tori Credo Ven­tu­res, praž­ská ven­ture kapi­tá­lová spo­loč­nosť a Y Soft Ven­ture Capi­tal, dcér­ska spo­loč­nosť pop­red­ného sve­to­vého výrobcu šká­lo­va­teľ­ných rie­šení manaž­mentu tla­čo­vých sys­té­mov Y Soft. 

Inves­tí­cia pri­chá­dza rok po tom, čo spo­loč­nosť opus­tila praž­ský výskumný inšti­tút CES­NET a zabez­pe­čila si vlastné zdroje finan­co­va­nia. Com­pri­mato od doby osa­mos­tat­ne­nia dodalo svoje uni­kátne kom­presné rie­še­nie rade význam­ných kli­en­tov v Európe, Spo­je­ných štá­toch, či Japon­sku. Com­pri­mato rokuje tiež s význam­nými sve­to­vými hráčmi v rôz­nych oblas­tiach, vrá­tane medi­cíny alebo oblasti sate­lit­ného sním­ko­va­nia.

Com­pri­mato kom­presná tech­no­ló­gia je posta­vená na súčas­ných gra­fic­kých kar­tách a umož­ňuje až 10x rých­lej­šiu JPE­G2000 kom­pre­siu v porov­naní s exis­tu­jú­cimi soft­vé­ro­vými rie­še­niami, a to za zlo­mok ceny zákaz­ko­vých jed­no­ú­če­lo­vých hard­vé­ro­vých rie­šení. Com­pri­mato sídli vo vedec­kom a tech­no­lo­gic­kom parku Cerit-SP v Brne.

JPE­G2000 je naj­pou­ží­va­nejší kodek pre video s ultra vyso­kým roz­lí­še­ním (UHD), ktorý nachá­dza široké uplat­ne­nie v kino prie­mysle, pri fil­mo­vej post­pro­duk­cii, v tele­víz­nej pro­duk­cii, v medi­cín­skych obra­zo­vých apli­ká­ciách, sate­lit­nej tech­nike a v štát­nej správe.

Jiří Matela, spo­lu­za­kla­da­teľ a gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Com­pri­mato Sys­tems, hovorí: “Novo zís­kaný kapi­tál umožní firme rých­lej­šiu expan­ziu v oblas­tiach pre­daja i tech­no­lo­gic­kého roz­voja, čím posilní našu pozí­ciu lídra na poli UHD kode­kov. “
“Credo s pote­še­ním sle­duje, ako stra­té­gia pod­pory začí­na­jú­cich firiem v Stred­nej Európe pri­náša svoje ovo­cie. Com­pri­mato pre­uká­zalo, že pou­ži­tie gra­fic­kých kariet pre kom­pre­siu UHD obrazu môže viesť k výraz­nému zní­že­niu doby kom­pre­sie a lep­šiemu využi­tiu pre­no­so­vých kapa­cít, a tým významne pris­pieť k úspo­rám nákla­dov.

Radi pomá­hame spo­loč­nosti Com­ri­mato Sys­tems akce­le­ro­vať jej roz­voj s cie­ľom kapi­ta­li­zo­vať jej tech­no­ló­giu na celo­sve­tovo ras­tú­com trhu UltraHD videí. “, Hovorí Vla­di­slav Jež, par­tner spo­loč­nosti Credo Ven­tu­res.

Ondřej Kra­jí­ček z Y Soft Ven­ture Capi­tal k tomu dodáva: “Y Soft inves­tuje v dru­hom kole, aby ďalej pod­po­ril tím spo­loč­nosti Com­pri­mato. Nein­ves­tuje len do tech­no­ló­gie akce­le­rá­cie kodeku JPE­G2000 na GPU, ale hlavne do roz­voja ener­gic­kého tímu s uni­kát­nymi zna­los­ťami, ktorý navyše pre­uká­zal schop­nosť pre­sa­diť sa na glo­bál­nej úrovni. ”

Credo Ven­tu­res so síd­lom v Prahe je ven­ture kapi­tá­lová firma zalo­žená v roku 2009 s cie­ľom stať sa vedú­cim ven­ture kapi­tá­lo­vým inves­to­rom do firiem v ran­ných fázach roz­voja, najmä v oblas­tiach inter­netu, IT a zdra­vot­níc­tva v stred­nej a východ­nej Európe. Credo Ven­tu­res verí v pod­ni­ka­nie a schop­nosť doviesť stre­do­európ­skej pro­jekty a spo­loč­nosti z nuly ku glo­bál­nemu úspe­chu. Credo Ven­tu­res vybu­do­vala silné medzi­ná­rodné vzťahy, jej poradný zbor je vedený tech­no­lo­gic­kou vizi­onár­kou a inves­tor­kou Est­her Dyson. Pred­se­dom jej inves­tič­ného výboru sa stal Edu­ard Míka, jeden z naj­výz­nam­nej­ších tech­no­lo­gic­kých pod­ni­ka­te­ľov v stred­nej Európe. Viac na: www.credoventures.com

Y Soft Group je medzi­ná­rodná spo­loč­nosť ponú­ka­júca uni­kátne tla­čové rie­še­nia (soft­vér i hard­vér), ktoré umož­ňuje spo­loč­nos­tiam a orga­ni­zá­ciám efek­tívne kon­tro­lo­vať náklady, zní­žiť plyt­va­nie, zvý­šiť kom­fort uží­va­te­ľov a pozi­tívne pôso­biť na životné pro­stre­die. Hlavný pro­dukt YSoft SafeQ je využí­vaný 8000 orga­ni­zá­ciami vo viac než 100 kra­ji­nách po celom svete, vrá­tane mno­hých spo­loč­ností oce­ne­ných v reb­ríčku For­tune 500. YSoft SafeQ pomáha orga­ni­zá­ciám úspešne spra­vo­vať a opti­ma­li­zo­vať tlač, kopí­ro­va­nie aj ske­no­va­nie na jed­not­li­vých uží­va­te­ľov, odde­le­nia, pro­jekty alebo mul­ti­funkčné zaria­de­nia. Pre zais­te­nie vývoja naj­nov­ších tech­no­ló­gií a celo­sve­to­vej dostup­nosti pro­duktu i slu­žieb, Y Soft uzav­rel stra­te­gické alian­cie s vedú­cimi výrob­cami mul­ti­funkč­ných zaria­dení, ako sú Konica Minolta, Xerox, Ricoh, HP, Sharp, Tos­hiba.

Y Soft tiež vytvo­ril výrobné a stra­te­gické par­tner­stvá so všet­kými medzi­ná­rod­nými majo­rit­nými (legic, HID, Phi­lips) aj mino­rit­nými výrob­co­via číta­čiek kariet. Y Soft zamest­náva vyše 190 ľudí, z kto­rých 120 pôsobí v Čes­kej repub­like. Kon­so­li­do­vaný cel­kový výnos sku­piny činí 18,5 mil. EUR / 23,5 mil. USD, za posled­ných desať rokov zazna­me­ná­val Y Soft kaž­do­ročný dvoj­ci­ferný nárast tržieb. Y Soft vyváža 90% pro­duk­cie. Cen­trála spo­loč­nosti sídli v Brne, zahra­ničné zastú­pe­nia sa nachá­dzajú vo všet­kých význam­ných regi­ó­noch Európy, Ame­riky, Ázie i Aus­trá­lie. Spo­loč­nosť Y Soft Ven­ture Capi­tal bola zalo­žená v roku 2012 s cie­ľom pod­po­ro­vať tech­no­lo­gicky zau­jí­ma­vej start-UPOV pro­jekty dis­po­nu­júci medzi­ná­rod­ným poten­ciá­lom. Jej cie­ľom je ďalej šíriť v rámci stred­nej Európy víziu spo­loč­nosti Y Soft, ktorú je pri­ná­šať pro­dukty s veľ­kou pri­da­nou hod­no­tou na glo­bálne trhy.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)