Čomu nás môže naučiť vstá­va­nie o 4:30 počas 21 dní?

Mirka Čěchová / 19. september 2014 / Tools a produktivita

Čomu nás môže naučiť vstá­va­nie o 4:30 počas 21 dní? Túto otázku si polo­žil Filipe Cas­tro Matos – digi­tálny obchod­ník a pod­ni­ka­teľ. V súčas­nej dobe pra­cuje v Star­tup Lis­boa.

2. apríla sa roz­ho­dol pre­ko­nať novú výzvu. Napriek tomu, že je zvyk­nutý vstá­vať každý deň o 6:00, roz­ho­dol sa vyskú­šať, kam až je možné posu­núť svoje hra­nice. Pove­dal si, že skúsi vstá­vať o 4:30 a výzvu nazval #21e­ar­ly­days. O tento svoj nápad a svoje pokroky sa pode­lil s celým sve­tom.

Prečo práve 21 dní? Stará myš­lienka Dr. Maxwella Maltza hovorí, že je potreb­ných 21 dní pre vytvo­re­nie nového zvyku (nie nutne pre aký­koľ­vek zvyk, ale pre väč­šinu áno). Okrem toho chcel mať reálny mera­teľný cieľ. Podľa Feli­peho, keď chceme niečo dosiah­nuť alebo zme­niť, je vždy potrebné sta­no­viť si jasný cieľ, pre­tože iba takto budeme vedieť, či sme uspeli alebo zly­hali.

Hlav­ným cie­ľom v tejto výzve je zvy­šo­va­nie pro­duk­ti­vity a vyťa­že­nie maxima zo svojho času. Hľa­dal spô­sob, ako zlep­šiť svoju prácu a svoj život. Pre­mys­lel detaily a pri­jal opat­re­nia, ktoré mu môžu pomôcť v dosia­hnutí svojho cieľa.

Felipe je ranné vtáča, jeho cie­ľom teda bolo zís­kať ráno viac času a zis­tiť, či sa tým zvýši aj jeho pro­duk­ti­vita. Čo sa z toho naučil? Hlavne:

1. Ak chcete niečo vo svo­jom živote zme­niť, je vždy lep­šie, pokiaľ máte pri tom pod­poru.

Bude to pod­pora, kto vás udrží na správ­nej ceste, keď máte chuť všetko vzdať. V jeho prí­pade to boli pria­te­lia a známi, s kto­rými sa o svoju výzvu pode­lil na Face­bo­oku. Vedel, že to bude potre­bo­vať, pre­tože keby nikto neve­del o čo sa snaží, nikto by ho nepo­dr­žal pred zly­ha­ním.

Keď budete svoju snahu zdie­ľať, ľudia sa vás budú pýtať, ako sa vám darí bez toho, či s tým súhla­sia alebo nie. Pomôže to tiež vnú­torne. Keď bude vaše oko­lie vedieť o vašej výzve, nebude také jed­no­du­ché vzdať sa a uká­zať tak svoju sla­bosť. Keby sa mu to nepo­da­rilo, nes­kla­mal by nikoho. Keby však vo výsledku inšpi­ro­val len jednu osobu, nemo­hol sa kvôli nej len tak jed­no­du­cho vzdať.

2. Ľudia sa zau­jí­majú o rôzne veci

Vstá­vať takto skoro roz­hodne nie je bežná vec, preto bol o jeho prís­pevky veľmi veľký záu­jem. Ľudia sa na neho zame­rali a dávali mu mnoho otá­zok. Vyjad­ro­vali sa hlavne v zmysle, že oni sami by to určite nedali, bolo by to pre nich nemožné. Vie­dol hlboké roz­ho­vory, aj pre­tože jeho prís­pev­kami sa nemo­hol zavďa­čiť všet­kým. Pomohlo mu to pre­mýš­ľať o mno­hých veciach a časť tohto prís­pevku je tiež výsled­kom týchto roz­ho­vo­rov.

3. Ľudia nechcú vstá­vať skôr, pre­tože si mys­lia, že by sa menej vyspali

Väč­šina otá­zok ľudí z jeho oko­lia sa týkala času, kedy chodí spať. Prek­va­pilo ho, že množ­stvo ľudí, ktorí sa ho pýtali na čas spánku, spá­valo menej ako on sám. Pri­sti­hol sa tiež, že počas výzvy začal spá­vať ešte viac ako pred­tým!

Všetko mal veľmi dobre naplá­no­vané. Vedel veľmi dobre o náro­koch svojho tela a keďže zme­nil dobu vstá­va­nia, musel upra­viť aj čas odchodu na spá­nok. Je to jed­no­du­ché. V týždni zvy­čajne spá­val 6 – 7 hodín denne, čo sa sna­žil dodr­žia­vať aj počas tejto výzvy. Takže keď bolo 21:30 alebo 22:00, bol čas ísť do postele.

4. Odstráňte pre­kážky na ceste

Ľudia mu hovo­rili, že pre nich by to bolo nemožné. Áno, exis­tuje nie­koľko situ­ácii, ktoré môžu dosia­hnu­tie cieľa sťa­žiť, ale mnohí ľudia jed­no­du­cho nechcú robiť nič navyše pre zlep­še­nie svo­jich živo­tov.

Spo­loč­nosť je vše­obecne lenivá a mnoho ľudí proste ide s davom. Feli­peho život spĺňa nie­koľko pred­po­kla­dov: je bez­detný, neza­daný a má plnú kon­trolu nad svo­jou kaž­do­den­nou ruti­nou. Ale mnoho týchto vecí má preto, že si sám takúto situ­áciu vytvo­ril. Keď žil s rodičmi, situ­ácia bola ešte ťaž­šia, pre­tože sa musel pris­pô­so­biť kon­textu rodin­ného pro­stre­dia. Túto výzvu začal aj preto, lebo mnoho pre­ká­žok na ceste už odstrá­nil.

Pre­mýš­ľa­nie o všet­kom, čo vám bráni v dosia­hnutí cieľa, vás sku­točne zastaví a cieľ nikdy nedo­siah­nete. Vzťa­huje sa to na všetko od cho­de­nia do posil­ňovne, cez odvy­ka­nie od faj­če­nia až po zdrav­šie stra­vo­va­nie. Odstrá­ne­nie pre­ká­žok uľahčí dosia­hnu­tie koneč­ného cieľa. Vedel, čo potre­buje — úplnú nezá­vis­losť vo svo­jom živote (nie­len v pra­cov­nom čase, ale aj v čase, kedy ide spať) a schop­nosť pra­co­vať kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Toto všetko mal.

Zvy­čajne pra­cuje v star­tu­poch, čo zna­mená, že má obrov­skú fle­xi­bi­litu vo svo­jom čase a to je dôvod, prečo mohol pra­co­vať od 4:30 ráno. Táto fle­xi­bi­lita umož­ňuje, aby sa vrá­til domov skôr. Okrem toho, nikto nie je na ňom závislý a on nie je závislý na nikom. Aj napriek spo­lu­ži­tiu s ďal­šími 7 ľuďmi v spo­loč­nej domác­nosti si vedel zabez­pe­čiť dobrý spá­nok v tak sko­rých hodi­nách.

5. Fyzická kon­dí­cia veľmi pomáha

Čo sa týka spánku, je sku­točne šťastný muž. Večer rýchlo zaspí (v prie­mere do 5 minút), v noci sa nebudí a dobre sa mu vstáva (keď zazvoní budík, vstáva okam­žite z postele). Je to samoz­rejme dôsled­kom jeho život­ného štýlu: rád sa dobre naje, každý deň špor­tuje a nemá veľké a trvalé sta­rosti v živote.

Exis­tuje veľa ľudí, ktorí by mohli zlep­šiť svoj spá­nok. Je to vždy o zmene malič­kostí. Po nie­koľ­kých týžd­ňoch či mesia­coch môžete aj vy pocí­tiť vplyv všet­kých tých malých zmien. Felipe pocho­pil, ako sa jeho telo v prie­behu rokov chová a čo by mohol zlep­šiť.

6. Zabud­nite na sno­oze!

Sno­oze pou­žíva len veľmi zriedka a aj vďaka tejto výzve sa pre­sved­čil o jeho zby­toč­nosti. Podľa Feli­peho je sno­oze jed­ným z naj­hor­ších vyná­le­zov všet­kých čias, a ľuďom roz­hodne v ničom nepo­máha.

Ak sa potre­bu­jete zobu­diť v určitú hodinu, neod­kla­dajte to kvôli desia­tim minú­tam. Jed­no­du­ché pre­su­nu­tie budíka ovplyvní celý váš deň – štú­die doka­zujú, že po 10-minú­to­vom spánku budete ešte viac una­vení a ľudia, ktorí odkla­dajú vsta­nie z postele sú náchyl­nejší odkla­dať aj ostatné veci.

7. Mám rád spá­nok, ale moje telo potre­buje len určitý počet hodín spánku

Felipe sa rád vyspí, no vďaka tomu, že mu stačí spať 6 — 7 hodín, ráno sa zby­točne neváľa v posteli ale rad­šej vstane a robí zau­jí­ma­vej­šie veci. Po smrti vraj bude mať spánku viac než dosť.

8. Dlh­šia pra­covná doba

Tým, že začal vstá­vať o 4:30 ráno, zís­kal ďal­šie 2 hodiny práce denne. Ako? Ako som už pove­dala, Felipe je ranné vtáča a po 18:00 už nerobí nič dôle­žité. S touto výzvou teda vzal 2 nepro­duk­tívne hodiny z noci, ktoré trá­vil pri lap­tope a zís­kal 2 hodiny ráno, kedy mu ide práca lep­šie. Má odpo­či­nutú myseľ a 2 hodiny v úpl­nom tichu, zatiaľ čo zvy­šok sveta ešte spí, sú extrémne silné a robia zázraky.

9. Správy odstrá­niť z cesty

V prie­behu týchto 2 hodín obvykle odpo­vedá na e-maily a správy a plá­nuje zvy­šok svojho dňa. Mať prázdny inbox už o 6:30 ráno je skvelé, no naj­lep­šie je, že nemá na svoje e-maily a správy okam­žitú odpo­veď.

Zvlášť Face­book je sku­točný zabi­jak pro­duk­ti­vity. Ľahko sa vám môže stať, že zabi­jete celý deň cha­to­va­ním a po druhé zis­títe, že väč­šina ľudí vôbec nepot­re­buje urgentnú odpo­veď a nevadí im, ak dostanú odpo­veď na svoju otázku až na druhý deň.

10. Viac času na posil­ňovňu

Už pred touto #21e­ar­ly­days výzvou cho­dil do posil­ňovne, no odkedy vstáva o 4:30, začal cvi­čiť čas­tej­šie. Pred­tým bol rád, keď si našiel čas na posil­ňovňu 3x do týždňa, teraz chodí aj šty­ri­krát či päť­krát. Verí, že keď sa zobudí skôr, nejde do posil­ňovne taký una­vený a keď už tam ide, má 2 hodiny odpra­co­vané. Toto pomáha najmä v dňoch, kedy si mys­líte, že nemáte na cvi­če­nie čas.

11. Nový pohľad na svet

Vstá­va­nie tak skoro ráno mu umož­nilo vidieť okolo seba detaily, ktoré nikdy pred­tým nevi­del. Zabe­hať si pri východe slnka, alebo pre­skú­mať nové miesta v Lisa­bone počas neča­kane voľ­ných hodín bolo s „nor­mál­nym reži­mom“ nemožné.

12. Musíte mať pevnú vôľu

Pokiaľ nemáte pevnú vôľu vy, nebude ju mať za vás nikto iný. Je veľmi prav­de­po­dobné, že by ste to vzdali. V opač­nom prí­pade, ak pevnú vôľu máte, nikto vás vo vašej snahe neza­staví.

Zdroj: BI

Pridať komentár (0)