Con­ver­sion Mee­tup: Zlep­šite pou­ži­teľ­nosť svojho webu a zarobte viac

Luky Gašparík jr. / 27. októbra 2014 / Tools a produktivita

Usa­bi­lity, alebo pou­ži­teľ­nosť, je feno­mén posled­ných rokov, ktorý vám značne dokáže pomôcť v zlep­šení zis­ko­vosti vášho biz­nisu. Tejto prob­le­ma­tike sa bude veno­vať v poradí už tretí Con­ver­sion Mee­tup v Bra­ti­slave.

Con­ver­sion Mee­tup je nefor­málne podu­ja­tie určené pre nad­šen­cov online sveta, ktoré sa bude konať už 6.11. 2014 v Refi­nery Gal­lery. Mee­tup vytvára pries­tor nie­len soft­ware, ale aj online špe­cia­lis­tov, ktorí si budú môcť po celý deň vymie­ňať skú­se­nosti z oblasti UX, usa­bi­lity, výkon­nost­ného online mar­ke­tingu a ana­ly­tiky. Vítaní sú však aj nad­šenci z celého online sveta od pro­duk­to­vých a pro­jek­to­vých mana­žé­rov až po dizaj­né­rov či vývo­já­rov.

Hlav­ným reč­ní­kom a záro­veň naj­väč­ším ťahá­kom toh­to­roč­ného mee­tupu bude známy vete­rán z oblasti usa­bi­lity, Eric Reiss. „Na Slo­ven­sko sa veľmi teším. Videl som veľa skve­lých online pro­jek­tov, ktoré sú úspešné. Vše­obecne je o Slo­vá­koch známe, že sú v oblasti vývoja zdatní. Verím, že naše stret­nu­tie bude prí­no­som pre obe strany,“ uvie­dol Eric Reiss, ktorý je auto­rom nie­koľ­kých pub­li­ká­cií venu­jú­cich sa práve tejto prob­le­ma­tike a v roku 2010 bol vyhlá­sený za jed­ného z top 10 európ­skych con­tent stra­té­gov, kto­rých treba vidieť.

Okrem Erica Reissa nebudú medzi pre­zen­tu­jú­cimi chý­bať ani ďal­šie známe mená, ako Gavin Tay­lor — šéf digi­tálu Carat UK, Vie­den­ské dizaj­nér­ske štú­dio Strukt Ste­fan Kono­patzki z medzi­ná­rod­ného e-shopu Sti­lago. Slo­ven­sko zastúpi naprí­klad aj šéf mar­ke­tingu online banky Zuno, Boh­dan Fedor. „Som naozaj rád, že exis­tuje podu­ja­tie ako Mee­tup, pre­tože prí­le­ži­tosť stret­núť sa a vyme­niť si skú­se­nosti s naozaj­st­nými odbor­níkmi v odbore zo zahra­ni­čia, je vždy pod­netná. O to viac sa teším, že na Mee­tupe tento rok nebu­dem len ako divák, ale aj ako pred­ná­ša­júci,“ uvie­dol Boh­dan Fedor, ktorý na mee­tupe otvorí tému online ban­kov­níc­tva s náz­vom „Prečo banka nie je e- shop“.

Viac infor­má­cií sa dozviete na: http://conversionmeetup.net

Pridať komentár (0)