Čoskoro budete môcť pou­ží­vať svoje Sam­sung Gear S2 s iOS zaria­de­niami

Lukáš Timko / 13. januára 2016 / Tech a inovácie

CES 2016 sa skon­čil a jed­nou z naj­dô­le­ži­tejší vecí, ktorú sme sa tam dozve­deli bol prí­ras­tok do rodiny smart­ho­di­niek – Tize­nom pohá­ňané Gear S2 v nových ver­ziách – pla­ti­num a ružové zlato.

Nie menej dôle­ži­tým bolo ozná­me­nie Sam­sung, že tento rok umožní kom­pa­ti­bi­litu Gear S2 s iOS zaria­de­niami. V súčas­nosti môžete svoje Gear S2 smart­ho­dinky pou­žiť iba s Android zaria­de­ním.

Presne tak, Gear S2 a Gear S2 Clas­sic budú fun­go­vať s vašim iPho­nom alebo iPa­dom. Pred­po­kla­dáme, že táto kom­pa­ti­bi­lita si vypýta daň a tak nie­ktoré fun­kcie nebudú dostupné. Jed­nou z nich bude s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou služba Sam­sung Pay, ktorá má byť dostupná tento rok a na ktorú potre­bu­jete tele­fón od Sam­sungu.

Pri­chá­dza­júca kom­pa­ti­bi­lita medzi Gear S2 a iOS bude pros­pešná tím ľudom, kto­rých neoča­rili Apple Watch, ale stále by chceli nosiť kva­litné smart­ho­dinky.

Momen­tálne, tak ako aj vy, netu­šíme, kedy bude táto aktu­ali­zá­cia dostupná pre masy – jediné čo vieme je, že by sa tak malo stať už tento rok. Apple by sa mal mať na pozore, pre­tože do jeho teri­tó­ria pri­chá­dza silná kon­ku­ren­cia.

samsung-gear-s2-new-ces-3

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)