Cowor­king na Slo­ven­sku je cha­rita

Jakub Jablonický / 7. júla 2016 / Business

Pravá cowor­kin­gová atmo­sféra je zalo­žená na dôvere medzi členmi a nie na maxi­ma­li­zá­cii zisku. No je možné aby bol takýto model dlho­dobo udr­ža­teľný a zau­jí­mavý pre inves­to­rov?

Nie je tajom­stvom, že cowor­kingy na Slo­ven­sku svo­jim maji­te­ľom nepri­ná­šajú astro­no­mické zisky. Pred nie­koľ­kými mesiacmi sme si na dis­ku­siu pozvali naj­väč­ších slo­ven­ských star­tu­po­vých hrá­čov. (Pozri video TU). Ako hovo­ril Peter Gab­riš z The Spot: „Slovo biz­nis by som vôbec nepou­ží­val. Je to skôr o tom, ako pokry­jeme náklady, ktoré sú s tým spo­jené.“

Samoz­rejme, keď hovo­ríme o zisku, treba brať do úvahy aj menej hma­ta­teľné fak­tory ako budo­va­nie komu­nity a akýsi sociálny aspekt pod­ni­ka­nia. Z tohto pohľadu sú slo­ven­ské cowor­kingy u nás prie­kop­níkmi a zakla­da­te­lia musia byť okrem vidiny zárob­kov hnaní aj dob­rým poci­tom z pomoci začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom a fre­e­lan­ce­rom. Peter Gab­riš potvr­dzuje: „Robím to preto, lebo verím v ten klas­ter. Je tam veľa firiem pri kto­rých sme stáli úplne na začiatku a dnes sú z nich fun­gu­júce star­tupy. To je niečo, čo sa nedá vyjad­riť v penia­zoch.“

collage3

foto: gauchocollective.com

Môžeme teda cowor­king vní­mať ako niečo, čo v sebe skĺbilo kla­sický biz­nis a tretí sek­tor. No aj v rámci tejto defi­ní­cie sa dá hýbať rôz­nymi smermi. Cowor­king môžu maji­te­lia poňať ako dopl­n­kovú službu ku kla­sic­kým office spa­ceom — naprí­klad posky­to­va­ním hot­des­kov pre väč­šie spo­loč­nosti, ako to spra­vili aj v HUB Bra­ti­slava. Alebo sa dá vydať kla­sic­kou ces­tou spo­je­nou s orga­ni­zá­ciou pra­vi­del­ných even­tov a pod­po­rou networ­kingu medzi začí­na­jú­cimi pod­ni­ka­teľmi.

Záu­jem o tento typ služby určite nechýba, no aj napriek tomu je podľa najak­tu­ál­nej­ších úda­jov z Glo­bal Cowor­king Sur­vey iba 40% cowor­kin­gov na svete zis­ko­vých. Je teda oči­vidné, že pre čle­nov cowor­kin­gov je to výhod­nej­šie ako pre pre­vádz­ko­va­te­ľov. Tento fakt je pod­čiark­nutý aj tým, že 74% všet­kých pre­vádz­ko­va­te­ľov sa, okrem svo­jich povin­ností v cowor­kingu, venuje aj dru­hému zamest­na­niu.

6539580-3x2-700x467

foto: abc.net.au

No znova treba pri­po­me­núť roz­diel medzi kla­sic­kým zis­kom a nepria­mymi výho­dami, ktoré z pre­vádz­ko­va­nia také­hoto space-u plynú. Dobrý cowor­king je vybu­do­vaný na to, aby bol výhodný pre svo­jich čle­nov. Vďaka kola­bo­ra­tív­nej atmo­sfére si čle­no­via môžu vybu­do­vať alebo roz­ší­riť svoje vedo­mosti, nájsť nové prí­le­ži­tosti na spo­lu­prácu a vybu­do­vať pro­fe­si­onálne kon­takty. 40% čle­nov na celom svete tvrdí, že sa im vďaka cowor­kingu zvý­šili príjmy. Najmä v men­ších cowor­kin­goch dokážu maji­te­lia zužit­ko­vať kon­takty na ľudí, ktorí u nich dosiahli nejaký úspech, aj vo svo­jich akti­vi­tách mimo cowor­kingu.

Na Slo­ven­sku sú cowor­kingy prie­kop­níkmi, no vo svete sa hra­nica medzi sta­rými a novými prak­ti­kami zužuje. Veľké kor­po­rá­cie začí­najú tieto kon­cepty vní­mať čoraz menej ako open space s neja­kými sto­lič­kami a ľuďmi, ktorí si „nedo­kážu zohnať reálny job“ a viac ako výhodnú inves­tí­ciu. Je to vidieť aj na množ­stve peňazí, ktoré boli cowor­kingy v kra­ji­nách ako USA, Fran­cúz­sko alebo Sin­ga­pur schopné vyrai­so­vať.

WeWork-Labs-in-New-York-City

foto: e27.co

Asi naj­zná­mej­šia ame­rická cowor­kin­gová fran­číza, WeWork, narai­so­vala 788,9 mili­óna USD. Spolu má 39 cowor­kin­gov v 16 rôz­nych mes­tách, ktoré majú spolu viac ako 3 mili­óny m2. Cel­ková hod­nota spo­loč­nosti sa odha­duje na 10 miliárd USD.

WeWork je ale supers­tár a jeho čísla nie sú veľmi repre­zen­ta­tívne. Pri ďal­ších úspeš­ných cowor­kin­goch v USA sa narai­so­vané sumy pohy­bo­vali skôr medzi 10 – 20 mili­ónmi USD. V Európe je to ešte menej, okolo 1 mili­óna EUR pre najús­peš­nej­šie pro­jekty vo Fran­cúz­sku a Talian­sku. Tieto čísla určite indi­kujú, že hnu­tie cowor­kingu sa blíži ku dospe­losti. A vďačí za to najmä zápalu a odda­nosti nad­šen­cov, ktorí stáli pri vzniku tohto feno­ménu a ktorí v ňom videli viac ako iba stroj na peniaze.

AAEAAQAAAAAAAAKkAAAAJGI3NTNlMjFhLTE3OWUtNDdjMy05YTVlLTI0ZTA0NDEzOTI3Mg

foto: licdn.com

Slo­ven­ské cowor­kingy o takomto ven­ture kapi­tále môžu zatiaľ iba sní­vať. Sha­ring eko­no­mika je u nás iba v plien­kach a ešte pár rokov potrvá, kým ju ako spo­loč­nosť úplne akcep­tu­jeme aj mimo Uberu a Airbnb. No na dru­hej strane to dáva pries­tor vytvo­re­niu auten­tic­kých a uni­kát­nych kul­túr, ktoré nemu­sia robiť kom­pro­misy dik­to­vané veľ­kými inves­tormi. Nejde to tak rýchlo a v takej veľ­kosti, ako by veľký kapi­tál umož­ňo­val, no vidíme, že aj napriek tomu sa počet a kva­lita cowor­kin­gov na Slo­ven­sku zvy­šuje.

Tvrdá práca cowor­kin­go­vých komu­nít na Slo­ven­sku a vo svete doka­zuje, že tento feno­mén nie je ťahaný iba ľuďmi, kto­rým sa nechce sedieť v office. Cowor­kin­gové cen­trá určujú pra­covné trendy budúc­nosti a inves­tori si to začí­najú uve­do­mo­vať. No kým si to uve­do­mia aj na Slo­ven­sku, pre­vádzka cowor­kin­go­vých cen­tier zostane aj naďa­lej nie­čím, čo sa veľmi podobá cha­rite.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: squarespace.com

Pridať komentár (0)