Cowor­kingy nie sú len v Bra­ti­slave

Michal Tomek / 6. máj 2014 / Tools a produktivita

V Bra­ti­slave ich je nie­koľko. Len tak v rých­losti mi napa­dajú štyri. Sú mož­nos­ťou pre malých pod­ni­ka­te­ľov, fre­e­lan­ce­rov a star­tu­pis­tov, ako zdie­ľať nápady, zni­žo­vať si náklady na pre­vádzku, brains­tor­mo­vať či zís­kať spätnú väzbu. Reč je o cowor­kin­goch.

Lenže fre­e­lan­ceri či iní drobní pod­ni­ka­te­lia neexis­tujú iba v Bra­ti­slave. Nepot­re­bujú takíto ľudia pries­tory aj v iných mes­tách Slo­ven­ska? Určite áno. Aj preto vznikli cowor­kin­go­vého pries­tory naprí­klad v Žiline alebo Pop­rade.

VTP Žilina

Vedeko-tech­nický park v Žiline bol otvo­rený ešte v časoch, kedy Slo­ven­sko o cowor­kin­goch veľmi nechy­ro­valo – rok 2003. K dis­po­zí­cii sú kla­sické kan­ce­lár­ske pries­tory od 10 m2 až po spo­jené kan­ce­lá­rie, ktoré majú cez 45 m2. Kto nepot­re­buje nie­kam upra­tať svoj tím, môže využí­vať kla­sický open space, do kto­rého sa zmestí osem ľudí. Kan­ce­lá­rie aj open space stoja 80 eur mesačne, pri­čom na open space môže začí­na­júci pod­ni­ka­teľ zís­kať zľavu 20%.

Okrem samot­ných pries­to­rov posky­tuje VTP Žilina aj pora­den­stvo a podobné služby. Pomôžu vám s náj­de­ním poten­ciál­neho pod­ni­ka­teľ­ského par­tnera, spro­stred­kujú zau­jí­mavé kon­takty či dajú mobilný pau­šál.

Pre začí­na­jú­ceho pod­ni­ka­teľa z oko­lia Žiliny môže byť aj toto cesta. Veľ­kou výho­dou VTP Žilina je fakt, že majú už dlho­ročné skú­se­nosti s takýmto typom pod­pory. Jednu vec by som predsa vytkol, a to je web. Určite by si zaslú­žil novú, modernú „fasádu“.

Kre­a­tivo

Cowor­king v Pop­rade s náz­vom Kre­a­tivo otvo­ril svoje brány len nedávno, začiat­kom roku 2014. Na ich stránke sa okrem cen­níka, pries­to­rov a iných slu­žieb dozviete aj to, čo vlastne ten cowor­king je, a prečo je dobrý – šetrí náklady, pri­náša zákaz­ní­kov, pre­hl­buje a vytvára sociálne väzby, a tak podobne.

Kre­a­tivo nepo­núka samos­tatné kan­ce­lá­rie tak ako VTP Žilina, no sú vám k dis­po­zí­cii pries­tory ako mee­tin­govka (aj s tech­ni­kou) pre osem ľudí, lounge, kuchyňa a jeden open space.

Dote­raz sa v pries­to­roch v cen­tre Pop­radu usku­toč­nila jedna akcia, a síce works­hop na tému Google účty a bez­peč­nosť na inter­nete. Tím v Kre­a­tivo má v pláne určite aj ďal­šie. Čle­no­via cowor­kingu majú na akcie orga­ni­zo­vané Kre­a­ti­vom vstup zadarmo.

A teraz k tomu, čo vás zau­jíma asi naj­viac – ceny. Tie sú nasta­vené na základe pau­šá­lov za počet dní, ktoré v danom mesiaci plá­nu­jete v pries­to­roch strá­viť. Môžu to byť štyri dni, naj­viac však 20. Odstup­ňo­vané sú po šty­roch — 4, 8, 12, 16 alebo 20 dní. Za mesiac v pries­to­roch Kre­a­tiva zapla­títe 80 eur. Všetko je to už vrá­tane inter­netu, tla­čiarne a občerstve­nia.

V redak­cii sa tešíme, že vzni­kajú cowor­kingy aj mimo hlav­ného mesta, keďže môžu pri­niesť nový vzduch medzi ľudí žijú­cich v iných čas­tiach Slo­ven­ska. Najmä teda pre tých, ktorí by si radi roz­behli niečo vlastné. Pevne verím, že tak vo VTP ako aj v Kre­a­tive budú mať vždy plno. 

zdroj: vtpzilina.sk, kreativo.sk

Pridať komentár (0)