CRE­A­LAB: Boom onli­ne mar­ke­tin­gu stvo­ril aj agen­tú­ry s kva­li­tou podo­mo­vý­ch šmej­dov

Marianna Mikešová / 10. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Crealab, Pexels

Digi­tál­ny mar­ke­ting je dnes jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ší­ch biz­nis odvet­ví. Tak­mer kaž­dý by chcel byť tým kre­a­tív­com, mar­ke­ťá­kom, SEO špe­cia­lis­tom a kade­čím ďal­ším a dúfa, že tak dobi­je svet. Ten­to trend na jed­nej stra­ne pri­ná­ša pozi­tí­va, ako naprí­klad zdra­vú kon­ku­ren­ciu, ale na dru­hej aj nega­tí­va v podo­be ras­tú­cej nekva­li­ty a pokri­ve­nia mena digi­tál­ny­ch agen­túr ako taký­ch. Na ten­to feno­mén sme sa spý­ta­li onli­ne mar­ke­tin­go­vej agen­tú­ry CRE­A­LAB.

Začnime však dobrou správou. Napriek tomu, že slovenský trh je relatívne malý, vzniká tu množstvo špičkových agentúr, ktoré robia tomuto biznisu dobré meno. Zakladatelia agentúry CREALAB Gabriel a Michal Vojtko uznávajú, že mnohé sa snažia robiť osvetu a posúvajú úroveň online marketingu vpred. "Veľký boom digitálneho marketingu však spôsobil, že stále viac agentúr aj jednotlivcov vzniká na kolene, bez dostatočných skúseností a tento nedostatok kompenzujú nízkymi cenami," myslia si.

Foto: Pixabay

Za málo peňazí málo muziky

Priznajme si, cena je vždy dôležitá. Na kampaň je vždy vyhradený určitý balík peňazí, cez ktorý "nejde vlak". Väčšie firmy, ktoré sa už v digitálnom marketingu orientujú, si na výbere dodávateľa potrpia a v hre je často aj zachovanie dobrého mena firmy, takže si netrúfnu testovať novú agentúru.

No spoločnosti, ktoré s marketingom začínajú, si dodávateľa často  vyberajú výhradne podľa ceny. "Bývajú skeptické, netušia, čo môžu očakávať, a tým pádom nevedia vyhodnotiť rozsah prác, náročnosť a porovnať kvalitu," uviedol Gabriel.

Foto: Crealab

Cena je pritom zvyčajne jediným viditeľným a hmatateľným faktorom, ktorý firma vidí. Toto vedia využiť najmä začínajúce a nie veľmi profesionálne agentúry, ktoré klienta nalákajú na nízke ceny. Za tie mu však podľa Gabriela dodajú riešenie, ktoré je kvalitou porovnateľné so službami podomových šmejdov. Frustrovaný klient tak môže stratiť dôveru k agentúram ako takým.

"Aj tu sa občas nájdu špekulanti. Pred časom som v jednej diskusii na Facebooku videl zábavný výraz "Syndróm šaktolen". To je taká predstava, že však to len dáte sem a toto tam a bude to hotové. Rýchlo, kvalitne a hlavne lacno," povedal so smiechom Michal.

Foto: Crealab

Ako spoznať kvalitu?

Samozrejme to hneď neznamená, že každá agentúra s prijateľnými cenami musí byť zlá a naopak. "Na to, aby agentúra mohla dodať kvalitné služby, je však potrebný čas, skúsenosti a špecialisti, ktorí sa projektu budú venovať. A to sa do iste miery odzrkadlí na cene," zhodujú sa markeťáci.

A ako spoznať zlú a dobrú agentúru? "Podfukársku radšej nespoznať, no identifikovať tú kvalitnú nie je ťažké. Majú svoje meno, kvalitné portfólio, dobré referencie, rešpektovaných špecialistov. Výber vhodného dodávateľa netreba uponáhľať. Nekupuješ predsa sušienky, ale hľadáš partnera pre svoje podnikanie," zdôraznil Gabriel.

Foto: Pixabay

Úspešná kampaň či projekt podľa neho nie je záležitosťou niekoľkých dní. Je to súčet strategických, kontinuálnych a naplánovaných činností, ktoré vedú k danému cieľu. Klient sa však málokedy vie vžiť do tohto procesu a občas začne meniť požiadavky a ciele zo dňa na deň. K čomu to vedie? K chaotickým situáciám, keď sa všetko začne, ale reálne nič nedokončí a nastavený cieľ je v nedohľadne.

Foto: Crealab

CREALAB je rodinná online marketingová agentúra sídliaca v Revúcej a rodinnú atmosféru sa snaží prenášať aj do vzťahov s klientmi. Jadro tvoria bratia Gabriel a Michal"Nesnažíme sa vyzerať príliš vyhajpovane, ani sa na nič nehráme. Biznis je o vzťahoch, riešeniach a výsledkoch. Nesnažíme sa ponúkať niečo, o čom vieme, že nemá reálny prínos, len preto, aby sme klienta získali," dodal Michal.

Čo z toho vyplýva? Ak chceš svoj biznis posunúť ďalej, neunáhli sa s výberom rýchleho a lacného riešenia. Veď firma je často ako tvoje druhé dieťa a preň chceš predsa len to najlepšie.

Pridať komentár (0)