CRE­A­LAB: Boom onli­ne mar­ke­tin­gu stvo­ril aj agen­tú­ry s kva­li­tou podo­mo­vých šmej­dov

Marianna Mikešová / 10. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Crealab, Pexels

Digi­tál­ny mar­ke­ting je dnes jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších biz­nis odvet­ví. Tak­mer kaž­dý by chcel byť tým kre­a­tív­com, mar­ke­ťá­kom, SEO špe­cia­lis­tom a kade­čím ďal­ším a dúfa, že tak dobi­je svet. Ten­to trend na jed­nej stra­ne pri­ná­ša pozi­tí­va, ako naprí­klad zdra­vú kon­ku­ren­ciu, ale na dru­hej aj nega­tí­va v podo­be ras­tú­cej nekva­li­ty a pokri­ve­nia mena digi­tál­nych agen­túr ako takých. Na ten­to feno­mén sme sa spý­ta­li onli­ne mar­ke­tin­go­vej agen­tú­ry CRE­A­LAB.

Začni­me však dob­rou sprá­vou. Napriek tomu, že slo­ven­ský trh je rela­tív­ne malý, vzni­ká tu množ­stvo špič­ko­vých agen­túr, kto­ré robia tomu­to biz­ni­su dob­ré meno. Zakla­da­te­lia agen­tú­ry CRE­A­LAB Gab­riel a Michal Vojt­ko uzná­va­jú, že mno­hé sa sna­žia robiť osve­tu a posú­va­jú úro­veň onli­ne mar­ke­tin­gu vpred. “Veľ­ký boom digi­tál­ne­ho mar­ke­tin­gu však spô­so­bil, že stá­le viac agen­túr aj jed­not­liv­cov vzni­ká na kole­ne, bez dosta­toč­ných skú­se­nos­tí a ten­to nedos­ta­tok kom­pen­zu­jú níz­ky­mi cena­mi,” mys­lia si.

Foto: Pixa­bay

Za málo peňa­zí málo muzi­ky

Pri­znaj­me si, cena je vždy dôle­ži­tá. Na kam­paň je vždy vyhra­de­ný urči­tý balík peňa­zí, cez kto­rý “nej­de vlak”. Väč­šie fir­my, kto­ré sa už v digi­tál­nom mar­ke­tin­gu orien­tu­jú, si na výbe­re dodá­va­te­ľa potr­pia a v hre je čas­to aj zacho­va­nie dob­ré­ho mena fir­my, tak­že si netrúf­nu tes­to­vať novú agen­tú­ru.

No spo­loč­nos­ti, kto­ré s mar­ke­tin­gom začí­na­jú, si dodá­va­te­ľa čas­to vybe­ra­jú výhrad­ne pod­ľa ceny. “Býva­jú skep­tic­ké, netu­šia, čo môžu oča­ká­vať, a tým pádom neve­dia vyhod­no­tiť roz­sah prác, nároč­nosť a porov­nať kva­li­tu,” uvie­dol Gab­riel.

Foto: Cre­a­lab

Cena je pri­tom zvy­čaj­ne jedi­ným vidi­teľ­ným a hma­ta­teľ­ným fak­to­rom, kto­rý fir­ma vidí. Toto vedia využiť naj­mä začí­na­jú­ce a nie veľ­mi pro­fe­si­onál­ne agen­tú­ry, kto­ré kli­en­ta nalá­ka­jú na níz­ke ceny. Za tie mu však pod­ľa Gab­rie­la doda­jú rie­še­nie, kto­ré je kva­li­tou porov­na­teľ­né so služ­ba­mi podo­mo­vých šmej­dov. Frus­tro­va­ný kli­ent tak môže stra­tiť dôve­ru k agen­tú­ram ako takým.

Aj tu sa občas náj­du špe­ku­lan­ti. Pred časom som v jed­nej dis­ku­sii na Face­bo­oku videl zábav­ný výraz “Syn­dróm šak­to­len”. To je taká pred­sta­va, že však to len dáte sem a toto tam a bude to hoto­vé. Rých­lo, kva­lit­ne a hlav­ne lac­no,” pove­dal so smie­chom Michal.

Foto: Cre­a­lab

Ako spoz­nať kva­li­tu?

Samoz­rej­me to hneď nezna­me­ná, že kaž­dá agen­tú­ra s pri­ja­teľ­ný­mi cena­mi musí byť zlá a naopak. “Na to, aby agen­tú­ra moh­la dodať kva­lit­né služ­by, je však potreb­ný čas, skú­se­nos­ti a špe­cia­lis­ti, kto­rí sa pro­jek­tu budú veno­vať. A to sa do iste mie­ry odzr­kad­lí na cene,” zho­du­jú sa mar­ke­ťá­ci.

A ako spoz­nať zlú a dob­rú agen­tú­ru? “Pod­fu­kár­sku rad­šej nespoz­nať, no iden­ti­fi­ko­vať tú kva­lit­nú nie je ťaž­ké. Majú svo­je meno, kva­lit­né port­fó­lio, dob­ré refe­ren­cie, rešpek­to­va­ných špe­cia­lis­tov. Výber vhod­né­ho dodá­va­te­ľa netre­ba upo­náh­ľať. Neku­pu­ješ pred­sa sušien­ky, ale hľa­dáš par­tne­ra pre svo­je pod­ni­ka­nie,” zdô­raz­nil Gab­riel.

Foto: Pixa­bay

Úspeš­ná kam­paň či pro­jekt pod­ľa neho nie je zále­ži­tos­ťou nie­koľ­kých dní. Je to súčet stra­te­gic­kých, kon­ti­nu­ál­nych a naplá­no­va­ných čin­nos­tí, kto­ré vedú k dané­mu cie­ľu. Kli­ent sa však málo­ke­dy vie vžiť do toh­to pro­ce­su a občas začne meniť požia­dav­ky a cie­le zo dňa na deň. K čomu to vedie? K cha­otic­kým situ­áciám, keď sa všet­ko začne, ale reál­ne nič nedo­kon­čí a nasta­ve­ný cieľ je v nedo­hľad­ne.

Foto: Cre­a­lab

CRE­A­LAB je rodin­ná onli­ne mar­ke­tin­go­vá agen­tú­ra síd­lia­ca v Revú­cej a rodin­nú atmo­sfé­ru sa sna­ží pre­ná­šať aj do vzťa­hov s kli­ent­mi. Jad­ro tvo­ria bra­tia Gab­riel a Michal“Nesna­ží­me sa vyze­rať prí­liš vyhaj­po­va­ne, ani sa na nič neh­rá­me. Biz­nis je o vzťa­hoch, rie­še­niach a výsled­koch. Nesna­ží­me sa ponú­kať nie­čo, o čom vie­me, že nemá reál­ny prí­nos, len pre­to, aby sme kli­en­ta zís­ka­li,” dodal Michal.

Čo z toho vyplý­va? Ak chceš svoj biz­nis posu­núť ďalej, neunáh­li sa s výbe­rom rých­le­ho a lac­né­ho rie­še­nia. Veď fir­ma je čas­to ako tvo­je dru­hé die­ťa a preň chceš pred­sa len to naj­lep­šie.

Pridať komentár (0)