Cre­do Ven­tu­res inves­to­va­lo do slo­ven­ské­ho star­tu­pu jed­nu z naj­väč­ších súm vôbec

Rišo Néveri / 17. septembra 2015 / Lifehacking

Cre­do Ven­tu­res, jeden z naj­väč­ších ven­tu­re kapi­tá­lov v stred­nej Euró­pe inves­to­va­lo do slo­ven­ské­ho star­tu­pu Pho­to­neo.

Spo­loč­nosť Pho­to­neo, slo­ven­ský prie­kop­ník v oblas­ti real-time 3D sní­ma­nia objek­tov, sa môže pochvá­liť jed­nou z naj­väč­ších seed inves­tí­cií zís­ka­ných v stred­nej Euró­pe. Na čele inves­tí­cie vo výš­ke 2,1 mili­ó­na eur sto­jí Cre­do Ven­tu­res, praž­ská spo­loč­nosť špe­cia­li­zu­jú­ca sa na rizi­ko­vý a roz­vo­jo­vý kapi­tál, s účas­ťou nie­koľ­kých ďal­ších význam­ných inves­to­rov, vrá­ta­ne inves­tič­nej vet­vy RSJ, jed­nej z naj­väč­ších sve­to­vých spo­loč­nos­tí zame­ra­ných na algo­rit­mic­ké obcho­do­va­nie cen­ných papie­rov, spo­lu­za­kla­da­te­ľa ESET-u Miro­sla­va Trn­ku, spo­lu­za­kla­da­te­ľov Avast- Edu­ar­da Kuče­ru a Pav­la Bau­di­ša, ďalej Maxa Lari­na, kto­rý ria­di spo­loč­nosť Ximea, a zakla­da­te­ľa FIN­VIZ-u Jura­ja Ďuri­ša.

Pho­to­neo vyvi­nu­la jedi­neč­nú paten­to­va­nú 3D metó­du sní­ma­nia objek­tov, vďa­ka kto­rej je fir­ma schop­ná vyrá­bať 3D kame­ry s vyso­kým roz­lí­še­ním pri rých­los­ti až do 60 sním­kov za sekun­du. Také­to vyso­ké roz­lí­še­nie a rých­losť sní­ma­nia v jed­nej kame­re umož­ňu­je Pho­to­neo imple­men­to­vať svo­ju revo­luč­nú 3D tech­no­ló­giu v akej­koľ­vek spo­loč­nos­ti, kto­rá pro­du­ku­je ale­bo skla­dá výrob­ky za pou­ži­tia auto­ma­ti­zo­va­ných výrob­ných liniek či robo­tov.

Pho­to­neo už svo­ju tech­no­ló­giu tes­tu­je vo via­ce­rých fir­mách rôz­nych odvet­ví, vrá­ta­ne auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu, logis­ti­ky, letec­kej dopra­vy či medi­cín­skych zaria­de­ní. Ján Žiž­ka, gene­rál­ny ria­di­teľ Pho­to­neo: „Novo­na­do­bud­nu­tý kapi­tál našej spo­loč­nos­ti umož­ní dokon­čiť CMOS obra­zo­vý sen­zor, vďa­ka kto­ré­mu bude naša kame­ra pra­co­vať v plnom roz­lí­še­ní a väč­šou rých­los­ťou. Navy­še, plá­nu­je­me posil­niť náš tím na stra­ne vývo­ja tech­no­ló­gií aj pre­da­ja, v sna­he adap­to­vať sa na roz­siah­le spek­trum mož­né­ho využi­tia náš­ho pro­duk­tu.”

Pho­to­neo je dôka­zom toho, že stred­ná Euró­pa sku­toč­ne vie ponúk­nuť revo­luč­né tech­no­ló­gie, kto­ré môžu zme­niť spô­sob fun­go­va­nia prie­my­sel­ných odvet­ví v glo­bál­nom merad­le. Ten­to pred­po­klad tvo­rí základ inves­tič­nej tézy náš­ho dru­hé­ho fon­du, kto­rý zin­ten­zív­ňu­je svo­je inves­tič­né akti­vi­ty nie­len na Slo­ven­sku, ale naprieč celým stre­do­európ­skym regi­ó­nom,“ hovo­rí Andrej Kis­ka, par­tner v Cre­do

Zdroj: credoventures.com, photoneo.com

Pridať komentár (0)