Credo Ven­tu­res inves­to­valo do slo­ven­ského star­tupu jednu z naj­väč­ších súm vôbec

Rišo Néveri / 17. septembra 2015 / Tools a produktivita

Credo Ven­tu­res, jeden z naj­väč­ších ven­ture kapi­tá­lov v stred­nej Európe inves­to­valo do slo­ven­ského star­tupu Pho­to­neo.

Spo­loč­nosť Pho­to­neo, slo­ven­ský prie­kop­ník v oblasti real-time 3D sní­ma­nia objek­tov, sa môže pochvá­liť jed­nou z naj­väč­ších seed inves­tí­cií zís­ka­ných v stred­nej Európe. Na čele inves­tí­cie vo výške 2,1 mili­óna eur stojí Credo Ven­tu­res, praž­ská spo­loč­nosť špe­cia­li­zu­júca sa na rizi­kový a roz­vo­jový kapi­tál, s účas­ťou nie­koľ­kých ďal­ších význam­ných inves­to­rov, vrá­tane inves­tič­nej vetvy RSJ, jed­nej z naj­väč­ších sve­to­vých spo­loč­ností zame­ra­ných na algo­rit­mické obcho­do­va­nie cen­ných papie­rov, spo­lu­za­kla­da­teľa ESET-u Miro­slava Trnku, spo­lu­za­kla­da­te­ľov Avast- Edu­arda Kučeru a Pavla Bau­diša, ďalej Maxa Larina, ktorý riadi spo­loč­nosť Ximea, a zakla­da­teľa FIN­VIZ-u Juraja Ďuriša.

Pho­to­neo vyvi­nula jedi­nečnú paten­to­vanú 3D metódu sní­ma­nia objek­tov, vďaka kto­rej je firma schopná vyrá­bať 3D kamery s vyso­kým roz­lí­še­ním pri rých­losti až do 60 sním­kov za sekundu. Takéto vysoké roz­lí­še­nie a rých­losť sní­ma­nia v jed­nej kamere umož­ňuje Pho­to­neo imple­men­to­vať svoju revo­lučnú 3D tech­no­ló­giu v akej­koľ­vek spo­loč­nosti, ktorá pro­du­kuje alebo skladá výrobky za pou­ži­tia auto­ma­ti­zo­va­ných výrob­ných liniek či robo­tov.

Pho­to­neo už svoju tech­no­ló­giu tes­tuje vo via­ce­rých fir­mách rôz­nych odvetví, vrá­tane auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu, logis­tiky, letec­kej dopravy či medi­cín­skych zaria­dení. Ján Žižka, gene­rálny ria­di­teľ Pho­to­neo: „Novo­na­do­bud­nutý kapi­tál našej spo­loč­nosti umožní dokon­čiť CMOS obra­zový sen­zor, vďaka kto­rému bude naša kamera pra­co­vať v plnom roz­lí­šení a väč­šou rých­los­ťou. Navyše, plá­nu­jeme posil­niť náš tím na strane vývoja tech­no­ló­gií aj pre­daja, v snahe adap­to­vať sa na roz­siahle spek­trum mož­ného využi­tia nášho pro­duktu.”

Pho­to­neo je dôka­zom toho, že stredná Európa sku­točne vie ponúk­nuť revo­lučné tech­no­ló­gie, ktoré môžu zme­niť spô­sob fun­go­va­nia prie­my­sel­ných odvetví v glo­bál­nom meradle. Tento pred­po­klad tvorí základ inves­tič­nej tézy nášho dru­hého fondu, ktorý zin­ten­zív­ňuje svoje inves­tičné akti­vity nie­len na Slo­ven­sku, ale naprieč celým stre­do­európ­skym regi­ó­nom,“ hovorí Andrej Kiska, par­tner v Credo

Zdroj: credoventures.com, photoneo.com

Pridať komentár (0)