Čudné stra­vo­va­cie návyky zná­mych a úspeš­ných ľudí

Alexandra Dulaková / 19. augusta 2015 / Tools a produktivita

Keď si môžete dovo­liť byť nesmierne vybe­ravý a všet­kých naokolo kvôli vlast­nej strave neúnavne cepo­vať, prečo to aj neuro­biť, však? Je síce pravda, že čím zdrav­šie sa stra­vu­jeme, tým výkon­nejší môžeme byť v pra­cov­nom smere, no nie­ktorí si tento fakt vzali k srdcu asi až prí­liš.

1. Steve Jobs

Je vše­obecne známe, že zakla­da­teľ Applu si veľmi potr­pel na alter­na­tívny životný štýl. Dalo by sa pove­dať, že na to aj dopla­til, a teda by mohol byť akýmsi odstra­šu­jú­cim prí­kla­dom pre zvy­šok popu­lá­cie. To isté platí aj o jeho spô­sobe jede­nia. Aj keď svoje stra­vo­va­cie návyky určite volil v naj­lep­šom pre­sved­čení o ich bla­ho­dar­ných účin­koch, rad­šej sa nimi prí­liš nein­špi­rujte. Boli naprí­klad obdo­bia, kedy jedol len vybrané druhy potra­vín, naprí­klad jablká alebo mrkvu. A nič iné. Z beta­ka­ro­ténu, kto­rého vysoké hod­noty mrkva obsa­huje, mával nie­kedy oran­žovú pokožku. Zrejme to ale nepo­va­žo­val za prob­lém, a tak nie­kedy zachá­dzal ešte ďalej. Dlhé obdo­bia sa stra­vo­val výlučne ovo­cím, pop­rí­pade vylú­čil stravu úplne a jed­no­du­cho hla­do­val. Par­don, pod­stu­po­val očistnú kúru. Jej súčas­ťou bolo aj vyhý­ba­nie sa spr­che, keďže veril, že vďaka svo­jej ultra zdra­vej diéte nemá prečo smr­dieť. Asi netreba dodať, že sa v tomto odhade tro­chu sekol. 

Logo a slo­gan zrazu nabe­rajú cel­kom iný význam… 

2. Mark Zuc­ker­berg

V nie­kto­rých z nás vyvo­lá­vajú pred­stavy, v kto­rých figu­ru­jeme ako silní pra­vekí ľudia schopní sko­liť a zdrať z kože mamuta, veľmi pozi­tívne pocity. Samoz­rejme, nie­kto tie divé zvie­ratá loviť musí a ich mäso sa neskôr musí aj skon­zu­mo­vať. Vlast­no­ručný lov je dnes koníč­kom mno­hých, väč­ši­nou to ale býva len forma zamest­na­nia. Až kým sa nie­kto, ako CEO Face­bo­oku, neroz­hodne z dopo­siaľ neob­jas­ne­ných dôvo­dov kon­zu­mo­vať len zvie­ratá, ktoré vlast­no­ručne uloví. A nie­len uloví – rovno pod­reže, stiahne z kože, zavesí za paprče, vyko­chá… Chá­peme, byť CEO tak veľ­kej spo­loč­nosti je určite stre­su­júce a ten nahro­ma­dený stres si treba nejako ven­ti­lo­vať. Naprí­klad pri pred­stave, že namiesto tuč­ného pra­saťa pod­re­zá­vate neprí­jem­ného zamest­nanca, alebo že za paprče zave­senú nemáte kozu, ale toho chla­píka, ktorý s vami nie a nie pod­pí­sať výhodný kon­trakt. 

3. Henry Ford

Neza­bud­nime ani na his­to­rické postavy. Legen­dárny auto­mo­bi­lový pod­ni­ka­teľ svo­jím biz­ni­som jed­no­du­cho žil a možno preto sa mu tak veľmi darilo. Lenže jeho záľuba sa nekon­čila za dve­rami officu, spálne, obý­vačky, či dokonca ani za hra­ni­cou jeho taniera. Bol pre­sved­čený, že rov­nako ako autá sú aj ľudia len vyso­ko­funkčné mašiny s moto­rom, ktoré treba pra­vi­delne dopĺňať pali­vom. V meta­fo­ric­kom zmysle vôbec nebol ďaleko od pravdy. Aku­rát namiesto bež­ných jedál z obchodu rad­šej vlast­no­ručne vytr­hal rast­liny zo svo­jej záh­rady a zje­dol ich. Samoz­rejme surové, pop­rí­pade si ich pri­dal do send­viča.

Henry Ford asi vysvet­ľuje, ako chce mať pri­pra­vené svoje obyl­niny 

4. War­ren Buf­fet

Aj keď toho sve­to­známy inves­tor v živote veľa dosia­hol a momen­tálne sa dožíva 84 rokov, aj v ňom sa nájde štipka nos­tal­gie za časmi minu­lými. Rád si naprí­klad zaspo­mína na svoje det­stvo, keď preňho peniaze, inves­tí­cie a filan­tro­pia ešte nič nezna­me­nali – a keď ešte nebol tre­tím naj­bo­hat­ším mužom pla­néty. Preto, ako sa sám vyjad­ril, sa jeho strava pri­bli­žuje k návy­kom šesť­roč­ného decka. Prečo? Lebo šta­tis­ticky majú šesť­ročné deti naj­niž­šiu úmr­tnosť. Ťažko pove­dať, či ide o vtip, alebo to mys­lel vážne, prav­dou však ostáva, že svoje tvr­de­nia pre­nie­sol do rea­lity. Na raňajky si nie­kedy dopraje misku zmrz­liny (a nič iné), čipsy svo­jej obľú­be­nej značky Utz je na kilá a denne vypije pri­bližne päť ple­cho­viek koly. Pri­ro­dzene nejde o kolu light, naj­rad­šej má kolu cherry. Podľa neho jeho telo tvorí z jed­nej štvr­tiny Coca-Cola. V tomto prí­pade však už cel­kom jasne išlo o vtip. Člo­vek by si pri jeho veku až pýtal, na čo sa tí vyzná­vači zdra­vej výživy hrajú. 

5. Howard Hug­hes

Aj keď v prí­pade tohto mag­náta nejde cel­kom o jedlo, ktoré bol ochotný skon­zu­mo­vať, určite spô­sob, kto­rým to robil, určite si ním nezís­kal veľa kama­rá­tov. Mal panický strach z bak­té­rii a špiny, takže prí­sne trval na tom, že všetky prí­bory, s kto­rými jedol, museli byť uzat­vo­rené v celo­fáne. Inak sa ich ani nedot­kol. Aby ani celo­fán nebol špi­navý, aj ten preňho ešte raz zaba­lili do ochran­ného obalu. Ale ako sa dalo pome­dzi riadky vyčí­tať aj vo filme Letec, kde ho stvár­nil Leo DiCap­rio, nebol to jediný prob­lém, ktorý mal s oko­li­tým sve­tom. Bez­peč­nosti nikdy nie je dosť a ako sa hovorí – bet­ter safe than sorry.

…a k tomu pop­ro­sím dvo­j­itú por­ciu celo­fánu. Ďaku­jem.”

Čo z toho vyplýva? Že ak sa jed­ného dňa sta­nete vo svo­jom fachu úspeš­nými, neza­bud­nite si vymys­lieť veľmi špe­ciálne stra­vo­va­cie návyky a poriadne pre ne šika­no­vať aj vašich pod­ria­de­ných. Sú to predsa tak­tiky tých najús­peš­nej­ších ľudí. Mini­málne si vás tak ľudia lep­šie zapa­mä­tajú. 

Zdroj: Inc. 

Pridať komentár (0)