Cue: Váš osob­ný domá­ci lekár

Techpedia: Harry Gavendová / 9. júna 2014 / Tech a inovácie

Sta­rost­li­vosť o zdra­vie bola kedy­si výsost­nou výsa­dou dokto­rov, a s tým spo­je­ný­mi náv­šte­va­mi ich ambu­lan­cií. Dnes si však vďa­ka naj­rôz­nej­ším fit­ness náram­kom či smart hodin­kám i tri­po­dom môže­me sta­no­vo­vať (jed­no­duch­šie) diag­nó­zy i doma. Teraz je tu ďal­šie prí­dav­né zaria­de­nie, kto­ré spo­lu­pra­cu­je s apli­ká­ci­ou v smart­fó­ne a pre­zra­dí vám pod­stat­ne viac.

Hlav­ný­mi oblas­ťa­mi, v kto­rých sa Cue vyzná, sú uka­zo­va­te­le zápa­lu, množ­stva vita­mí­nu D, plod­nos­ti, hla­di­ny tes­tos­te­ró­nu a chríp­ka. Vývo­já­ri sa totiž zame­ra­li na naj­bež­nej­šie tes­ty prak­tic­kých leká­rov v USA, no do budúc­nos­ti sa budú sna­žiť zaria­de­nie ešte vylep­šiť na ďal­šie tes­ty. Všet­ko, čo tre­ba spra­viť, je vziať si malú vzor­ku a vlo­žiť ju do sen­zo­ric­kej jed­not­ky Cue.

Pri detek­cii chríp­ky je potreb­né spra­viť ster z nosa, pri hla­di­ne tes­tos­te­ró­nu potre­bu­je Cue vzor­ku slín a na ostat­né je potreb­ná kvap­ka krvi. Vo vnút­ri zaria­de­nia sa už o rele­vant­né výsled­ky posta­ra­jú bio­sen­zo­ry, kto­ré pre­kon­ver­tu­jú bio­lo­gic­ké vzor­ky na digi­tál­ne úda­je.

Infor­má­cie sa potom zobra­zia v apli­ká­cii na to urče­nej, kam sa pre­ná­ša­jú pomo­cou Blu­e­to­oth 4.0. Cue spo­lu­pra­cu­je so zaria­de­nia­mi s ope­rač­ným sys­té­mam iOS aj Andro­id.

Apli­ká­cia ide aj kúsok ďalej – nezob­ra­zí iba váš zdra­vot­ný stav, ale ponú­ka aj rie­še­nia – vita­mí­no­vé džú­sy pozos­tá­va­jú­ce z pres­ných kom­bi­ná­cií ingre­dien­cií, prí­pad­ne kon­krét­ne lie­či­vá ale­bo cvi­ky.

Zau­jí­ma­vý­mi fun­kcia­mi sú moni­to­ro­va­nia plod­nos­ti a chríp­ky. Pri plod­ných dňoch dokon­ca ponú­ka ženám noti­fi­ká­ciu a pri chríp­ke zase pri­ná­ša mapo­va­nie prie­be­hu chríp­ky — môže­te tak kon­tro­lo­vať, či sa syn­dró­my zhor­šu­jú ale­bo naopak.

Ako vra­via tvor­co­via, Cue nemá nahrá­dzať ozaj­st­nú zdra­vot­nú lekár­sku sta­rost­li­vosť. Doká­že vám však nahra­diť aspoň dlhé hodi­ny čaka­nia pred ambu­lan­ci­ou počas chríp­ky. Dostup­ný bude na jar v roku 2015.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)