Cue: Váš osobný domáci lekár

Techpedia: Harry Gavendová / 9. júna 2014 / Tech a inovácie

Sta­rost­li­vosť o zdra­vie bola kedysi výsost­nou výsa­dou dokto­rov, a s tým spo­je­nými náv­šte­vami ich ambu­lan­cií. Dnes si však vďaka naj­rôz­nej­ším fit­ness náram­kom či smart hodin­kám i tri­po­dom môžeme sta­no­vo­vať (jed­no­duch­šie) diag­nózy i doma. Teraz je tu ďal­šie prí­davné zaria­de­nie, ktoré spo­lu­pra­cuje s apli­ká­ciou v smart­fóne a pre­zradí vám pod­statne viac.

Hlav­nými oblas­ťami, v kto­rých sa Cue vyzná, sú uka­zo­va­tele zápalu, množ­stva vita­mínu D, plod­nosti, hla­diny tes­tos­te­rónu a chrípka. Vývo­jári sa totiž zame­rali na naj­bež­nej­šie testy prak­tic­kých leká­rov v USA, no do budúc­nosti sa budú sna­žiť zaria­de­nie ešte vylep­šiť na ďal­šie testy. Všetko, čo treba spra­viť, je vziať si malú vzorku a vlo­žiť ju do sen­zo­ric­kej jed­notky Cue.

Pri detek­cii chrípky je potrebné spra­viť ster z nosa, pri hla­dine tes­tos­te­rónu potre­buje Cue vzorku slín a na ostatné je potrebná kvapka krvi. Vo vnútri zaria­de­nia sa už o rele­vantné výsledky posta­rajú bio­sen­zory, ktoré pre­kon­ver­tujú bio­lo­gické vzorky na digi­tálne údaje.

Infor­má­cie sa potom zobra­zia v apli­ká­cii na to urče­nej, kam sa pre­ná­šajú pomo­cou Blu­e­to­oth 4.0. Cue spo­lu­pra­cuje so zaria­de­niami s ope­rač­ným sys­té­mam iOS aj Android.

Apli­ká­cia ide aj kúsok ďalej – nezob­razí iba váš zdra­votný stav, ale ponúka aj rie­še­nia – vita­mí­nové džúsy pozos­tá­va­júce z pres­ných kom­bi­ná­cií ingre­dien­cií, prí­padne kon­krétne lie­čivá alebo cviky.

Zau­jí­ma­vými fun­kciami sú moni­to­ro­va­nia plod­nosti a chrípky. Pri plod­ných dňoch dokonca ponúka ženám noti­fi­ká­ciu a pri chrípke zase pri­náša mapo­va­nie prie­behu chrípky — môžete tak kon­tro­lo­vať, či sa syn­drómy zhor­šujú alebo naopak.

Ako vra­via tvor­co­via, Cue nemá nahrá­dzať ozaj­stnú zdra­votnú lekár­sku sta­rost­li­vosť. Dokáže vám však nahra­diť aspoň dlhé hodiny čaka­nia pred ambu­lan­ciou počas chrípky. Dostupný bude na jar v roku 2015.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)