Cul­Charge: Nápad za (tak­mer) 100 000 dolá­rov

Michal Tomek / 23. marca 2014 / Tech a inovácie

Písali o nich už veľké weby ako Mas­hable, Inventures.eu či Coolest­Gad­gets. V roku 2013 vyhrali Star­tu­pA­wards a Busi­ness Idea. Stali sa prvým úspeš­ným slo­ven­ským cro­wd­fun­din­go­vým pro­jek­tom na Indie­gogo. Pred­sta­vu­jeme Cul­Charge.

Cul­Charge je uni­kátna, prak­tická a veľmi dizaj­nová vec – kom­paktný nabí­jací a dátový kábel pre smart­fóny. V dĺžke nepre­sa­huje 6 cm, pri­čom je maxi­málne fle­xi­bilný. Tak sa s ním dosta­nete aj do rôz­nych ťažko prí­stup­ných kútov počí­tača. Na jed­nom konci je USB kon­covka a na dru­hom, v závis­losti od typu, môže byť mini/microUSB, Light­ning alebo 30-Pin kon­covka. Je plne využi­teľný na nabí­ja­nie a pre­nos dát, scho­váte ho do vrecka alebo zave­síte ku kľú­čom. V tomto smere možno hovo­riť až o revo­lú­cii. Všetky tech­no­ló­gie zazna­me­ná­vajú úspech v oblasti mini­ma­li­zá­cie zaria­dení (pamä­ťové karty, čipy,…), len s tým nabí­ja­ním je akosi stále prob­lém. Baté­rie za tie roky oveľa men­šie nie sú, dlhé káble sme tiež museli stále vlá­čiť so sebou. Vďaka Cul­Charge je tomu hádam koniec.

Za star­tu­pom stojí dvo­j­ica zakla­da­te­ľov Jozef Žemla a Vik­tor Revi­liak a spus­tili ho v feb­ru­ári 2013. Keď mali prvé pro­to­typy, v júli 2013 uve­rej­nili pro­jekt na cro­wd­fun­din­gový por­tál Indie­gogo. O niečo viac ako mesiac pre­siahli cie­ľovú sumu 15 000 dolá­rov o tak­mer 80 000 USD – výsledná suma skon­čila na úrovni 94 311 USD. S prí­sľu­bom doda­nia v októbri 2013 si pris­pie­va­te­lia mohli objed­ná­vať Cul­Charge v rôz­nych obje­moch. Od jed­ného Cul­Charge za 9 USD až po Pla­ti­num Cul­Box za 5 000 USD.

Práve Cul­Box je jed­ným zo spô­so­bov, ako chce spo­loč­nosť pre­nik­núť aj do malo­ob­chodu. Obchod­ník si jed­no­du­cho objedná Charge Sta­tion obsa­hu­júcu všetky štyri druhy Cul­Charge, vyloží ju v obchode a môže pre­dá­vať. Cena za jeden Cul­Charge sa bude pohy­bo­vať pri­bližne v roz­me­dzí 12 až 20 eur. Toto mini­za­ria­de­nie by sa malo dať kúpiť cez pre­dajne O2. Nie­koľko ich už ope­rá­tor ponú­kol vo svo­jej naro­de­ni­no­vej súťaži vo feb­ru­ári tohto roku. Záro­veň tiež pre­bieha auto­ri­zá­cia zo strany Appla a v budúc­nosti by mali byť k dis­po­zí­cii aj v pre­daj­niach tejto spo­loč­nosti. S nápa­dom Cul­Charge konek­to­rov síce prišli Jozef a Vik­tor na Slo­ven­sku, no vyrá­bajú ich v Číne.

Vďaka úspeš­nej cro­wd­fun­din­go­vej kam­pani pozvala spo­loč­nosť Indie­gogo zakla­da­te­ľov (a inak aj spo­lu­žia­kov) na kon­fe­ren­ciu CES 2014 v Las Vegas. 

Úprimne pove­dané, som dosť naštvaný, že som sa o tom nedoz­ve­del skôr a nepris­pel na ich Indie­gogo kam­paň. Mohol som mať túto cool vecičku už doma. Najb­liž­šie dni asi nav­ští­vim nie­ktorú pre­dajňu O2. 

Pridať komentár (0)