Cul­Char­ge: Nápad za (tak­mer) 100 000 dolá­rov

Michal Tomek / 23. marca 2014 / Tech a inovácie

Písa­li o nich už veľ­ké weby ako Mas­hab­le, Inventures.eu či Coolest­Gad­gets. V roku 2013 vyhra­li Star­tu­pA­wards a Busi­ness Idea. Sta­li sa prvým úspeš­ným slo­ven­ským cro­wd­fun­din­go­vým pro­jek­tom na Indie­go­go. Pred­sta­vu­je­me Cul­Char­ge.

Cul­Char­ge je uni­kát­na, prak­tic­ká a veľ­mi dizaj­no­vá vec – kom­pakt­ný nabí­ja­cí a dáto­vý kábel pre smart­fó­ny. V dĺž­ke nepre­sa­hu­je 6 cm, pri­čom je maxi­mál­ne fle­xi­bil­ný. Tak sa s ním dosta­ne­te aj do rôz­nych ťaž­ko prí­stup­ných kútov počí­ta­ča. Na jed­nom kon­ci je USB kon­cov­ka a na dru­hom, v závis­los­ti od typu, môže byť mini/microUSB, Light­ning ale­bo 30-Pin kon­cov­ka. Je plne využi­teľ­ný na nabí­ja­nie a pre­nos dát, scho­vá­te ho do vrec­ka ale­bo zave­sí­te ku kľú­čom. V tom­to sme­re mož­no hovo­riť až o revo­lú­cii. Všet­ky tech­no­ló­gie zazna­me­ná­va­jú úspech v oblas­ti mini­ma­li­zá­cie zaria­de­ní (pamä­ťo­vé kar­ty, čipy,…), len s tým nabí­ja­ním je ako­si stá­le prob­lém. Baté­rie za tie roky ove­ľa men­šie nie sú, dlhé káb­le sme tiež muse­li stá­le vlá­čiť so sebou. Vďa­ka Cul­Char­ge je tomu hádam koniec.

Za star­tu­pom sto­jí dvo­j­ica zakla­da­te­ľov Jozef Žem­la a Vik­tor Revi­liak a spus­ti­li ho v feb­ru­ári 2013. Keď mali prvé pro­to­ty­py, v júli 2013 uve­rej­ni­li pro­jekt na cro­wd­fun­din­go­vý por­tál Indie­go­go. O nie­čo viac ako mesiac pre­siah­li cie­ľo­vú sumu 15 000 dolá­rov o tak­mer 80 000 USD – výsled­ná suma skon­či­la na úrov­ni 94 311 USD. S prí­sľu­bom doda­nia v októb­ri 2013 si pris­pie­va­te­lia moh­li objed­ná­vať Cul­Char­ge v rôz­nych obje­moch. Od jed­né­ho Cul­Char­ge za 9 USD až po Pla­ti­num Cul­Box za 5 000 USD.

Prá­ve Cul­Box je jed­ným zo spô­so­bov, ako chce spo­loč­nosť pre­nik­núť aj do malo­ob­cho­du. Obchod­ník si jed­no­du­cho objed­ná Char­ge Sta­ti­on obsa­hu­jú­cu všet­ky šty­ri dru­hy Cul­Char­ge, vylo­ží ju v obcho­de a môže pre­dá­vať. Cena za jeden Cul­Char­ge sa bude pohy­bo­vať pri­bliž­ne v roz­me­dzí 12 až 20 eur. Toto mini­za­ria­de­nie by sa malo dať kúpiť cez pre­daj­ne O2. Nie­koľ­ko ich už ope­rá­tor ponú­kol vo svo­jej naro­de­ni­no­vej súťa­ži vo feb­ru­ári toh­to roku. Záro­veň tiež pre­bie­ha auto­ri­zá­cia zo stra­ny App­la a v budúc­nos­ti by mali byť k dis­po­zí­cii aj v pre­daj­niach tej­to spo­loč­nos­ti. S nápa­dom Cul­Char­ge konek­to­rov síce priš­li Jozef a Vik­tor na Slo­ven­sku, no vyrá­ba­jú ich v Číne.

Vďa­ka úspeš­nej cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ni pozva­la spo­loč­nosť Indie­go­go zakla­da­te­ľov (a inak aj spo­lu­žia­kov) na kon­fe­ren­ciu CES 2014 v Las Vegas. 

Úprim­ne pove­da­né, som dosť naštva­ný, že som sa o tom nedoz­ve­del skôr a nepris­pel na ich Indie­go­go kam­paň. Mohol som mať túto cool vecič­ku už doma. Najb­liž­šie dni asi nav­ští­vim nie­kto­rú pre­daj­ňu O2. 

Pridať komentár (0)